EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2016

Завантажити журнал №23, 2016

Економіка

О. М. Зборовська

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування Запорізького національного університету

РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

O. Zborovska

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance Zaporizhzhya National University

RISKS IN INNOVATIVE ACTIVITY: THEORETICAL ASPECTS

В. В. Баліцька

д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. Balitska

D. Sc. in Economics , Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

O. Korotkevych

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR IDENTIFICATION OF THE FACTORS OF FINANCIAL INSTABILITY

О. А. Іщенко

д. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "СММ", м. Київ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

О. Ishchenko

DSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE LOCAL STRATEGIES IN FRAMEWORK OF VOLATILE MARKET ENVIRONMENT

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі, імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

СЕМАНТИЧНА ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ "ЯКІСТЬ" У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАНДАРТАХ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

А. Bavyko

doctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

SEMANTIC GENESIS THE CONCEPT OF QUALITI IN BUSINESS AND STANDARDS ON QUALITI MANAGEMENT

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

РЕГІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПОСЛУГ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

REGIONAL DIAGNOSTICS OF FOOD MARKET RETAIL SERVICES IN UKRAINE

М. О. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВИЗНАЧЕННЯ АТРИБУТИВНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА

M. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

DEFINING OF SPATIAL AND TEMPORAL ATTRIBUTES OF THE ENTERPRISE

М. Г. Михайлов

к. тех. н., ТОВ "Хопштайнер Україна"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, LTD "Хопштайнер Ukraine"

THEORETICAL PRINCIPLES INNOVATIVE-INVESTMENT TO GOING NEAR DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF ENTERPRISES

Р. С. Зубков

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

R. Zubkov

PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics. Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

THE MAIN SOURCES OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

Р. Б. Таратула

к. е. н., доцент, завідувач кафедри земельного кадастру, Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

R. Taratula

Ph.D., associate professor, head of the land cadastre, Lviv National Agrarian University

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF THE LAND USE STRUCTURING AT THE LOCAL LEVEL

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Л. П. Меленчук

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ОБЛІКУ

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

L. Melenchuk

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

М. О. Гайдей

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

M. Haidei

Undergraduate, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

THE DIRECTIONS OF РROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF CONFECTIONERY BRANCH IN UKRAINE

А. С. Веремієнко

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА" ТА ЇХ ВПЛИВ НА СФЕРУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Veremiienko

Postgraduate of Theoretical and Applied Economics Department of Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

EFFECT OF CHANGE LAW OF UKRAINE "ON JOINT STOCK COMPANIES" ON THE SCOPE OF COLLECTIVE INVESTMENT IN UKRAINE

С. О. Бесараб

здобувач кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. Besarab

Competitor of the Department of Economics of Enterprise, Kyiv National Economic University, Ukraine

MODERN TRENDS IN METALLURGICAL COMPANIES IN UKRAINE

О. О. Кравчук

доктор юридичних наук, аудитор, в.о. завідувача кафедри господарського та адміністративного права НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ" (АВТОР — КАРП'ЮК О. П.)

О. Г. Пухкал

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. М. Лисак

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

IНСТИТУЦIЙНИЙ ВИМIР ФУНКЦIОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. Pukhkal

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

L. Lysak

Postgraduate student of Political Analysis and Forecasting Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE INSTITUTIONAL DIMENSION OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE

В. Р. Котковський

к. держ. упр., доцент кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків[||]PhD in Public Administration, associate professor of Political Science and Philosophy Chair, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

УСПІШНІ ПРАКТИКИ УЧАСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

К. С. Міщенко

к. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

K. Mischenko

PhD (Public Administration), Associate Professor in the Department of Public Administration at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE COMMUNICATION STATE EMPLOYMENT: ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS

І. М. Хмиров

к. пс. н., старший викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності, Національний університет цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

I. Khmyrov

PhD in psychology, senior teacher of Department of monitoring and prevention activity, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

О. П. Кайда

аспріант, НАДУ при Президентові України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

A. Kaida

postgraduate NAPA under the President of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF TOOLS SOCIAL POLICY

А. В. Жучик (Горбунова)

здобувач, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ОГЛЯД ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

A. Zhuchyk (Gorbunova)

getter, ORISM NASM of the President of Ukraine

D. Nekhaychuk

Ph.D., Associate Professor, ORISM NASM of the President of Ukraine

THE OVERVIEW PROBLEMS AND PROSPECTS OF RURAL DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATIONS

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

STATE REGULATION OF MEDICAL SUPPORT OF UKRAINE'S POPULATION IN AN EMERGENCY: STATE RESEARCH

Л. В. Сергієнко

аспірант кафедри обліку і аудиту, асистент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

L. Sergiienko

Postgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing, Assistant at the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr State Technological University

DIRECTIONS OF REFORMING OF THE STATE POLICY IN PROVISION OF A CIRCULAR ECONOMY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили