Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2016

Завантажити журнал №23, 2016

Економіка

О. М. Зборовська

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування Запорізького національного університету

РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

O. Zborovska

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance Zaporizhzhya National University

RISKS IN INNOVATIVE ACTIVITY: THEORETICAL ASPECTS

В. В. Баліцька

д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. Balitska

D. Sc. in Economics , Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

O. Korotkevych

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR IDENTIFICATION OF THE FACTORS OF FINANCIAL INSTABILITY

О. А. Іщенко

д. е. н., професор, директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "СММ", м. Київ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА УМОВ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

О. Ishchenko

DSc., prof., Director "СMM" Ltd., Kyiv

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE LOCAL STRATEGIES IN FRAMEWORK OF VOLATILE MARKET ENVIRONMENT

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі, імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

СЕМАНТИЧНА ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ "ЯКІСТЬ" У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАНДАРТАХ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

А. Bavyko

doctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

SEMANTIC GENESIS THE CONCEPT OF QUALITI IN BUSINESS AND STANDARDS ON QUALITI MANAGEMENT

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

РЕГІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПОСЛУГ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University in Dnipropetrovsk

REGIONAL DIAGNOSTICS OF FOOD MARKET RETAIL SERVICES IN UKRAINE

М. О. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВИЗНАЧЕННЯ АТРИБУТИВНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА

M. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

DEFINING OF SPATIAL AND TEMPORAL ATTRIBUTES OF THE ENTERPRISE

М. Г. Михайлов

к. тех. н., ТОВ "Хопштайнер Україна"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, LTD "Хопштайнер Ukraine"

THEORETICAL PRINCIPLES INNOVATIVE-INVESTMENT TO GOING NEAR DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF ENTERPRISES

Р. С. Зубков

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

R. Zubkov

PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics. Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

THE MAIN SOURCES OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

Р. Б. Таратула

к. е. н., доцент, завідувач кафедри земельного кадастру, Львівський національний аграрний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

R. Taratula

Ph.D., associate professor, head of the land cadastre, Lviv National Agrarian University

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF THE LAND USE STRUCTURING AT THE LOCAL LEVEL

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Л. П. Меленчук

студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ОБЛІКУ

N. Vengeruk

Ph.D., associate professor of accounting and auditing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

L. Melenchuk

student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF INTELLECTUAL CAPITAL ASSESSMENT

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

М. О. Гайдей

магістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

M. Haidei

Undergraduate, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

THE DIRECTIONS OF РROVIDING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF CONFECTIONERY BRANCH IN UKRAINE

А. С. Веремієнко

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА" ТА ЇХ ВПЛИВ НА СФЕРУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Veremiienko

Postgraduate of Theoretical and Applied Economics Department of Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

EFFECT OF CHANGE LAW OF UKRAINE "ON JOINT STOCK COMPANIES" ON THE SCOPE OF COLLECTIVE INVESTMENT IN UKRAINE

С. О. Бесараб

здобувач кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. Besarab

Competitor of the Department of Economics of Enterprise, Kyiv National Economic University, Ukraine

MODERN TRENDS IN METALLURGICAL COMPANIES IN UKRAINE

О. О. Кравчук

доктор юридичних наук, аудитор, в.о. завідувача кафедри господарського та адміністративного права НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ" (АВТОР — КАРП'ЮК О. П.)

О. Г. Пухкал

д. н. з держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. М. Лисак

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

IНСТИТУЦIЙНИЙ ВИМIР ФУНКЦIОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. Pukhkal

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

L. Lysak

Postgraduate student of Political Analysis and Forecasting Department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE INSTITUTIONAL DIMENSION OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE

В. Р. Котковський

к. держ. упр., доцент кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків[||]PhD in Public Administration, associate professor of Political Science and Philosophy Chair, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

УСПІШНІ ПРАКТИКИ УЧАСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

К. С. Міщенко

к. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

K. Mischenko

PhD (Public Administration), Associate Professor in the Department of Public Administration at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

OPTIMIZATION OF THE COMMUNICATION STATE EMPLOYMENT: ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECTS

І. М. Хмиров

к. пс. н., старший викладач кафедри наглядово-профілактичної діяльності, Національний університет цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

I. Khmyrov

PhD in psychology, senior teacher of Department of monitoring and prevention activity, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

О. П. Кайда

аспріант, НАДУ при Президентові України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

A. Kaida

postgraduate NAPA under the President of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF TOOLS SOCIAL POLICY

А. В. Жучик (Горбунова)

здобувач, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ОГЛЯД ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

A. Zhuchyk (Gorbunova)

getter, ORISM NASM of the President of Ukraine

D. Nekhaychuk

Ph.D., Associate Professor, ORISM NASM of the President of Ukraine

THE OVERVIEW PROBLEMS AND PROSPECTS OF RURAL DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATIONS

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я Національної академії державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

STATE REGULATION OF MEDICAL SUPPORT OF UKRAINE'S POPULATION IN AN EMERGENCY: STATE RESEARCH

Л. В. Сергієнко

аспірант кафедри обліку і аудиту, асистент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

L. Sergiienko

Postgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing, Assistant at the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr State Technological University

DIRECTIONS OF REFORMING OF THE STATE POLICY IN PROVISION OF A CIRCULAR ECONOMY IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент