Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2017

Завантажити журнал №23, 2017

Економіка

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

MACROECONOMIC FACTORS OF THE INVESTMENT ACTIVITY IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

В. Г. Дюжев

д. э. н., профессор, профессор кафедры организации производства и управления персоналом, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", г. Харьков

С. В. Сусликов

к. э. н., доцент, доцент кафедры организации производства и управления персоналом, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", г. Харьков

Д. В. Большаков

аспирант кафедры организации производства и управления персоналом, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", г. Харьков

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

V. Dyuzhev

Doctor of Economics, professor, professor at the department of the Organization of production and personnel management, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

S. Suslikov

Ph.D., associate professor, associate professor at the department of the Organization of production and personnel management, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

D. Bol'shakov

PhD student at the department of the Organization of production and personnel management, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF INNOVATIVE AND INVESTMENT ACTIVITY IN THE SPHERE OF NON-TRADITIONAL RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE

М. В. Босовська

д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Ю. Б. Забалдіна

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Т. П. Дупляк

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. В. Ткаченко

Генеральний директор ТОВ "Міжнародний виставковий центр", м. Київ

ВПЛИВ ВИСТАВКОВОГО БІЗНЕСУ НА ЕКОНОМІКУ МІСТА

M. Bosovska

doctor of economics, professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

I. Zabaldina

candidate of economics, associated professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

T. Duplyak

candidate of economics, associated professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

A. Tkachenko

General Direktor of International Exhibition Centre, Kyiv

THE IMPACT OF THE EXHIBITION BUSINESS IN THE CITY'S ECONOMY

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ, ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ

L. Furdychko

Ph.D. in economics, associate Professor of Finance Nacional University "Lviv Polytechnic"

FINANCIAL DECENTRALIZATION: FORMING AND USING OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE, THEIR INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF A COUNTRY

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"

М. В. Гращенко

магістрант, Національний технічний університет "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

S. Tulchynska

Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

T. Tkachenko

PhD, associate professor, docent of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

M. Hrashchenko

Master's student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THREATS OF ECONOMIC SECURITY OF SMALL ENTERPRISE

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

І. О. Лазнева

к. і. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

МІЖНАРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО РУХУ КАПІТАЛУ У ДОКРИЗОВИЙ (2007—2009 РР.) ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

I. Lazneva

Candidate of Historical Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

INTERNATIONAL FEATURES OF WORLD CAPITAL MOVEMENTS IN THE PRE-CRISIS (2007—2009) AND POST-CRISIS PERIODS IN TERM OF GLOBALISATION

Н. В. Харченко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

О. О. Грушак

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

N. Kharchenko

D.Sc., Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia

O. Grushak

Master student, Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhia

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING STANDARDS FOR INTANGIBLE ASSETS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

Н. Б. Демчишак

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. І. Дубик

студентка спеціальності "Фінанси і кредит", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

O. Dubyk

student of specialty "Finances and credit", Ivan Franko National University of L'viv

FINANCIAL REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION PROCESSES

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

FORMATION OF AN INVESTMENT AND INNOVATION STRATEGY FOR FORESTRY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USE OF FOREST RESOURCE POTENTIAL

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ГЛОБАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

I. Zhuk

Ph.D. in economics, senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V.Ptukha NAS of Ukraine, Kyiv

GLOBAL BENCHMARKS FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE WORKFORCE

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

К. І. Копильченко

магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ — ПЕРЕХІД ДО БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Oliinyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar Dnipro

K. Kopylchenko

magistrate, National University Oles Honchar Dnipro

OPTIMIZATION OF PRODUCTION SYSTEMS — THE TRANSITION TO LEAN MANUFACTURING: THE THEORETICAL ASPECT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

Ю. О. Прокопенко

аспірант, Міжрегіональної академії управління персоналом

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ — ЗАПОРУКА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Yu. Prokopenko

Post-graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

TAX STIMULATION IS THE GUARANTEE OF ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES AND EFFICIENCY MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS

Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК КЛЮЧОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance Lviv Trade and Economic University

TRENDS IN THE PROCESS OF REFINANCING THE BANKING SYSTEM AS A KEY INSTRUMENT OF STATE REGULATION OF CREDIT SERVICES IN UKRAINE

Ю. О. Кульбач

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Y. Kulbach

post graduate student National university of life and environmental science of Ukrain, Kyiv

MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE COST

Державне управління

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЩОДО ДІЄВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ON THE EFFICIENCY AND OF THE EFFECTIVENESS ORGANIZATION OF THE NATIONAL CIVIL SETTLEMENT SYSTEM

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

IDENTIFICATION OF GLOBAL CORPORATIONS IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

STRUCTURE OF THE FOREIGN MINISTRY OF ECOMIC IMPROVEMENT OF UKRAINIANS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNIVERSITY

Д. П. Єфремов

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

"НОВА НОРМАЛЬ" КИТАЙСЬКОГО ЗРОСТАННЯ: КОНЦЕПТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

D. Yefremov

PhD, associate professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

"NEW NORMAL" OF CHINESE GROWTH: CONCEPT AND PROSPECTS OF MODERN STATE ECONOMIC POLICY

К. Е. Мешковський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК НОРМОУТВОРЮЮЧИЙ ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: УРОКИ ПЛАТОНА І АРИСТОТЕЛЯ

K. Meshkovsky

aspirant, Taras Shevchenko national university of Kyiv

VIRTUE AS A NORMALIZING PRINCIPLE OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE LESSONS

І. В. Миколаєць

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

I. Mikolayets

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES

І. В. Чаплай

к. н. держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СИСТЕМА ПОБУДОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНД-СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

I. Chaplay

PhD in Public Administration, doctoral student of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SYSTEM OF CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL MARKETING FOR FORMATION OF BRAND-STRATEGY OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-CIVIL COMMUNICATION IN AUTOMATIC MODE

Т. М. Козак

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ПОБУДОВІ ДІЄВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

T. Kozak

postgraduate-student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE EXPERIENCE OF THE LEADING COUNTRIES IN BUILDING AN EFFECTIVE PENSION SYSTEM

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Kurganevych

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

A COMPLEX MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE POLICY OF THE STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE CONTEXT OF PROVISION OF NATIONAL SECURITY

Ю. С. Вичалківська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Yu. Vychalkivska

аpplicant of Khmelnytskyi university of management and law

INVESTIGATION OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS TO IMPLEMENT THE EFFICIENT PUBLIC CONTROL BY ACTIVITY OF THE COMPOSITION OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент