Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2018

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23

Завантажити журнал №23, 2018

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.5

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. Oliynyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

CONCEPT OF MONITORING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.10

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Р. М. Федоряк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

E. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

R. Fedoryak

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ACTUAL PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.17

Т. Д. Кривошлик

к. е. н., доцент, професор кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

T. Kryvoshlyk

Ph. D. (Economics), docent, professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EVALUATION OF VALUE OF LIFE AS THE FACTOR INFLUENCED ON THE DEVELOPMENT OF LIABILITY INSURANCE ОF MOTOR VEHICLES OWNERS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.23

О. В. Крилова

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та фінансів, Національний ТУ "Дніпровська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

O. Krylova

PhD in of Technical Sciences, Associate Professor, National TU Dnipro Polytechnic

FEATURES OF THE MONEY-CREDIT POLICY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.27

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., провідний науковий співробітник Чернігівського національного технологічного університету

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ BLOCKCHAIN -ТЕХНОЛОГІЇ

T. Shestakovskа,

Candidate of Economic Sciences, leading researcher, Chernihiv National University of Technology

SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF THE USE OF BLOCKCHAIN-TECHNOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.33

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ПЕРЕРОБНИХ ЛАНКАХ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

IMPROVEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE FOREST SECTOR'S PROCESSING UNITS AS AN INSTITUTIONAL PLATFORM FOR THE DIVERSIFICATION OF SOURCES OF INVESTMENT SUPPORT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.40

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

М. Г. Гарькавий

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

V. Belozertsev

PhD Econ., associate professor of statistics, account and economic informatics,Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

M. Garkavy

undergraduates of 1 year of training of specialty "Account and Taxation", Dnieper national university of Oles Gonchar, Dnep

ACCOUNT AND THE ANALYSIS OF REALIZATION OF GOODS AT THE ENTERPRISE OF ELECTRONIC COMMERCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.44

А. С. Полторак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

В. Ю. Паламарчук

здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Т. А. Манукян

здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК НАПРЯМ ЗМІЦНЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. Poltorak

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

V. Palamarchuk

Applicant for higher education of Accounting and Finance faculty, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

T. Manukian

Applicant for higher education of Accounting and Finance faculty, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF LENDING FOR HIGHER EDUCATION AS A WAY TO STRENGTHEN THE LEVEL OF THE STATE'S FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.50

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. А. Євтушенко

студентка, кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

D. Tretiak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

L. Yevtushenko

Student of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

METHODS OF MINIMIZATION RISKS OF INSURANCE COMPANIES: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.55

В. Г. Лаптєв

доцент, заступник декана з навчальної роботи, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

А. В. Білаш

студент 2 курсу магістратури, економічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

V. Laptev

Associate Professor, Deputy Dean for Educational Work, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

A. Bilash

2nd year student of the Master's Degree, Economics Faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

FEATURES OF CORPORATE SECURITIES PLACEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.61

Н. І. Нікогосян

к. т. н., доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

В. В. Титок

старший викладач кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

О. О. Цяцько

магістр, кафедра економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ВИБІР МІСЦЯ БУДІВНИЦТВА СКЛАДУ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД

N. Nikoghosyan

PhD., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Organization and Management, Kyiv National University of Construction and Architecture

V. Tytok

Senior Lecturer of the Department of Construction Organization and Management, Kyiv National University of Construction and Architecture

A. Tsiatsko

Master's Degree, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

RESEARCH OF INFRASTRUCTURE AND CHOICE OF CONSTRUCTION PLACES FOR STORAGE FACILITY: LOGISTIC APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.67

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

К. О. Багрій

магістранта 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

L. Ocheretko

cand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhia

K. Bahrii

Master, the 6th course, Zaporizhzhye National Technical University, Zaporizhzhia

IMPROVEMENT OF THE COST ACCOUNTING FOR LABOUR PAYMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.72

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

І. М. Тесленок

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

Я. С. Ткаліч

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

T. Pulina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department ofManagement, Zaporizhia national technical university, Zaporizhzhya

I. Teslenok

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Zaporizhia national technical university, Zaporizhzhya

Ya. Tkalich

master of the Department of Management, Zaporizhia national technical university, Zaporizhzhya

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION'S MARKETING COMMUNICATIONS DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.78

М. М. Тюріна

аспірант кафедри управління та економіки водного транспорту, Держаний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ЗМІН ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

M. Tiurina

State University of Infrastructure and Technology, Kiev, Ukraine

ECONOMIC CONSEQUENCES OF APPLICATION OF TAX SOCIAL PRIVILEGE ON ENTERPRISE UNDER THE TERMS OF CHANGES TO TAX LEGISLATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.82

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ

N. Kozya

Postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

FEATURES OF AGRICULTURE AS AN INVESTMENT OBJECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.88

М. М. Захаренко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

M. Zakharenko

postgraduate, Bila Tserkva National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF FORMING A MANAGEMENT SYSTEM FOR ENTERPRISE POTENTIAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.94

Д. В. Мудла

аспірант, кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

D. Mudla

Post-graduate student, Department of Economic Theory and Competition Policy,Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

ANTITRUST REGULATION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.101

В. О. Демченко

асистент кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РИЗИКИ У ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННІ

V. Demchenko

Postgraduate assistant of the Insurance Department, "National Economic University named after Vadym Hetman"

RISKS IN PENSION INSURANCE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.108

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

І. Я. Зима

к. мед. н., головний лікар комунального закладу"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration,Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

SOCIAL AND MEDICAL INSTITUTIONS IN THE TRANSFORMATION OF THE STATE SYSTEM OF HEALTH CARE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.113

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри фінансів та економіки природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

L. Akimova

Ph.D. in Economics, Assosiate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Assosiate Professor of Finance and Economics of Nature Management Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE KEY INSTRUMENTS OF THE STATE REGULATION ON ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.118

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Krylova

Candidate of Legal Sciences, doctoral student of the NationalAcademy for Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF THE MODERN SCENARIO OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SECTOR IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.126

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. Б. Зайцев

начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

A. Valyukh

A. Valyukh,PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

D. Zaitsev

the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region, post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

PROBLEMS OF STATE REGULATION OF PROPERTY RIGHTS ON NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133

О. О. Акімов

к. н. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

КОНЦЕПТ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

THE CONCEPT OF THE SYSTEM GENESIS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF PUBLIC SERVANTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.139

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ

O. Davydenko

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL-ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF STATE MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF PREVENTION AND COUNTERACTION TO THREATS TO SOCIAL AND POLITICAL STABILITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент