Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23

Завантажити журнал №23, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.5

Г. О. Горіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму та країнозавства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ІЄРАРХІЧНА КЛАСТЕРІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ЗА ІНФРАСТРУКТУРНИМИ СКЛАДОВИМИ

G. Gorina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of tourism and country studies department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

HIERARCHICAL CLUSTERING OF REGIONAL HOTEL SERVICES MARKETS IN UKRAINE BY INFRASTRUCTURE COMPONENTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.11

Н. В. Харченко

д. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, Українська медична стоматологічна академія

І. А. Голованова

д. м. н., професор, завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, Українська медична стоматологічна академія

А. В. Костріков

к. м. н., доцент, доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, Українська медична стоматологічна академія

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ І ЗДОРОВ'Я ПРАЦЮЮЧИХ

N. Kharchenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Medicine,public health, healthcare organization, and economy with medical expertise Ukrainian Medical Dental Academy

I. Golovanova

MD, Professor, Head of the Department of Social Medicine, public health, healthcare organization, and economy with medical expertise Ukrainian Medical Dental Academy

A. Kostrikov

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Medicine, public health, healthcare organization, and economy with medical expertise Ukrainian Medical Dental Academy

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND HEALTH OF WORKING PERSONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.16

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

А. О. Усатенко

магістрантка, Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Technologies and Design

A. Usatenko

undergraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

FORMATION AND DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCE OF STAFF

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.20

І. А. Ажаман

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Д. О. Сливка

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ТЕНДЕНЦІЇ СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

І. Azhaman

Doctor of Economic Sciences, professor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

D. Slyvka

postgraduate student of the Department of Mаnagеment and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

TRENDS IN THE STATE OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.24

Н. О. Волошко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством,Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

І. Г. Курінна

старший викладач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

N. Voloshko

Ph.D, associate professor, department of economics and management of national economy,National University Oles Honchar, Dnipro

I. Kurinna

Senior lecturer in the department of economics, entrepreneurship and enterprise management,National University Oles Honchar, Dnipro

INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION: THE CONCEPT OF A MULTIFACTOR MODEL OF FORMATION AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.29

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ ТА ДЖЕРЕЛ

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL SUPPORT FOR FOREST MANAGEMENT: DIVERSIFICATION OF PRIORITIES AND SOURCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.35

T. Zhuravlоva

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Finance, Banking and Insurance Department, Odessa I.I. Mechnikov National University

BANK LENDING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. О. Журавльова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.42

О. О. Топчій

к. е. н., докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: СОЦІАЛЬНО-БЕЗПЕКОВІ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

O. Topchii

PhD in Economics, Doctoral Student, State Institution "Institute of Economics of Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

MODERNIZATION OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES SECTOR: SOCIAL SECURITY AND ECOLOGICAL-ECONOMIC ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.47

I. П. Соколовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

СТАГНАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

I. Sokolovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Рrofessor of the Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National Trade and Economic University

CORPORATE LENDING STAGNATION AND WAYS TO OVERCOME

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.52

І. М. Кирилюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

I. Kyryliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

DEVELOPMENT OF SPECIALIZED PRODUCTION AS A FACTOR OF THE LIVESTOCK PRODUCTS EFFECTIVE QUALITY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.59

А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Н. В. Філіпчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Д. Болехівський

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІЄРАРХІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖОВУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Melnyk

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

О. Melnyk

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

N. Philipchuk

PhD in Economics, associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. Bolehivskyu

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityHierarchical features of delimitation of entrepreneurship in Ukraine

HIERARCHICAL FEATURES OF DELIMITATION OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.64

Н. О. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

М. П. Федишин

к.е.н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

А. В. Жаворонок

к. е. н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ СКЛАДУ, СТРУКТУРИ АКТИВІВ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

N. Kovalchuk

PhD in Economics, Associate Professor Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

M. Fedyshyn

PhD in Economics, Associate Professor Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

A. Zhavoronok

PhD in Economics, Associate Professor Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

THEORETICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE COMPOSITION, STRUCTURE OF ASSETS AND SOURCES OF THEIR FINANCING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.70

Н. В. Яремчук

к. е. н., старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Yaremchuk

PhD in Economics, Assosiate of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources,Vinnitsia national Agrarian University, Vinnitsia

FOOD SECURITY AS A STRATEGIC PRIORITY OF AGRARIAN POLICY AND THE BASIS OF THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.80

І. В. Фурман

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Гонтарук

асистент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО НАПРЯМУ

I. Furman

PhD in Economics, Associate Professor (docent) of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Y. Gontaruk

аssistant of the Department of Agrarian Management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.88

Л. М. Поліщук

к. т. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Луцький національний технічний університет

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ СКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН БЕЗПОСЕРЕДНЬО У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНДУСТРІЇ ОЧИЩЕННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

L. Polishchuk

Candidate of Technical Sciences, docent of the Department of Tourism,Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF POLLUTANT DISCHARGES DIRECTLY INTO WATER BODIES IN THE CONTEXT OF INVESTMENT SUPPORT FOR THE MODERNIZATION OF THE WASTEWATER TREATMENT INDUSTRY: REGIONAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.93

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

В. І. Платонов

студент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ

L. Zhukova

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

V. Platonov

student, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.99

О. Л. Шелест

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

О. C. Сарана

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Shelest

PhD in Economics, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

O. Sarana

Master's Degree of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

THE ANALYSIS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION KEY INDICATORS IN UKRAINE AND KHARKIV REGION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.106

В. М. Мороз

д. держ. упр., професор, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна, Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ: ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ

V. Moroz

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor at Pedagogy and Psychology of Social Systems Management Department of the academician I. Zyazyun of The National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATIONAL INFLUENCE: CONTENT AND CHARACTERISTICS OF THE CATEGORY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.115

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічнї безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

ГЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, associate professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

GENDER IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.121

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

РОЛЬ ЛОБІЗМУ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: 2000—2004 РОКИ — ПЕРІОД ПРОБУДЖЕННЯ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

THE ROLE OF LOBBYING IN THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS IN UKRAINE: 2000-2004 — A PERIOD OF AWAKENING THE PROTEST SENTIMENT OF THE UKRAINIAN PEOPLE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.127

О. А. Марушева

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

O. Marusheva

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Public Administration, Doctoral Research Scholar of the Department of Public Administration; Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES FOR ANALYZING FUNCTIONS OF THE AUTHORITIES THAT REGULATE AND ADMINISTER THE CONSTRUCTION SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.132

Д. А. Терещенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

РОЗВИТОК ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

D. Tereshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of management and public administration Department, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

DEVELOPMENT OF LEGAL MECHANISM OF GOVERNMENT CONTROL IN HUMAN CAPITAL FORMING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.140

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ КРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

PROBLEMS OF SOCIAL INSURANCE AND THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE COUNTRY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.144

К. О. Задоєнко

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

К. Zadoienko

postgraduate student of the Social and Humanitiespolicy Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN UNION LEGISLATION IN THE AREA OF GENDER EQUALITY POLICY: EXPERIENCE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.151

Музхер Хуссеін Музхер Марван

здобувач кафедри публічного адміністрування, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Muzher Hussein Muzher Marvan

applicant of the International Academy of Personnel Management

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PUBLIC POLICY DEVELOPMENT IN THE FIELD OF BANK PROJECT FINANCING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.157

А. І. Василенко

студентка 6 курсу факультету соціології і права, КПІ імені Ігоря Сікорського

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ "РОЗУМНИМИ МІСТАМИ"

A. Vasylenko

the 6th year student of the Faculty of Sociology and Law, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

RESEARCH OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SMART CITIES MANAGEMENT EXPERIENCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент