Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23

Завантажити журнал №23, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.5

А. І. Орєхова

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ ПРОФЕСІЙНИМИ БУХГАЛТЕРАМИ

A. Oriekhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

PROBLEMATIC ASPECTS OF COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS BY PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.10

М. В. Плекан

к. е. н., доцент, кафедра обліку і аналізу, НУ Національний університет "Львівська політехніка"

Т. С. Гайдучок

к. е. н., доцент, факультет обліку та фінансів, кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

Г. В. Головчак

к. е. н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОГРАМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

M. Plekan

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Analysis, NU National University "Lviv Polytechnic"

T. Haiduchok

PhD in Economics, Associate Professor, Faculty of Accounting and Finance, Department of Accounting, Taxation and Auditing, Polissia National University

H. Holovchak

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Auditing, Ivan Franko Lviv National University

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ACCOUNTING AUTOMATION PROGRAMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.16

Л. Г. Богуш

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

L. Bogush

PhD in Economics, Senior Researcher, Leading Research Scientist, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

STAFFING THE UKRAINE'S ECONOMY: CURRENT APPROACHES TO IMPROVING FUNDING

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.23

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE DYNAMICS OF ECONOMIC RESULTS OF THE FINANCIAL POLICY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.30

О. Г. Яворська

к. б. н., доцент кафедри туризму,Київський національний лінгвістичний університет

КОНЦЕПЦІЯ ЗЕЛЕНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

O. Yavorska

PhD in Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism, Kyiv National Linguistic University

THE CONCEPT OF GREEN ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF HUMANIZATION OF THE THEORY OF INTELLECTUAL CAPITAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.37

О. А. Ніколайчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Н. С. Приймак

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

О. О. Сімакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

А. В. Слащева

к. т. н., доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Nikolaichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Technology in Restaurant Management, Hotel and Restaurant Business and Entrepreneurship, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

N. Pryimak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Public Administration, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

O. Symakova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technology in Restaurant Management, Hotel and Restaurant Business and Entrepreneurship, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

A. Slashcheva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technology in Restaurant Management, Hotel and Restaurant Business and Entrepreneurship, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

INFORMATION SERVICE OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES: CURRENT STATE AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.43

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМАТИКА В СФЕРІ ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ "КОРОНАКРИЗИ"

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate professor, University of Customs and Finance, Dnipro

KEY ISSUES IN THE FIELD OF PLANNING OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE "CORONAVIRUS CRISIS"

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.49

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

Л. А. Христенко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

L. Khrystenko

Master's student, Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVING THE ACCOUNTING AND AUDITING OF INCOME AND EXPENSES OF A CHARITABLE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.58

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

К. В. Іваніцький

магістр з обліку і оподаткування, Національний університет "Запорізька політехніка"

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

S. Vizirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

K. Ivanitskyi

Master's student of the Department of Accounting and Taxation, National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH CONTRACTORS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.64

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

К. Ю. Понякіна

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University

K. Poniakina

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University

ACCOUNTING AND AUDIT OF PRODUCTION COSTS AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.71

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

І. С. Воронецька

к. е. н., доцент, завідувач відділу координації наукових досліджень, економіки, маркетингу та аспірантури, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

О. О. Кравчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

І. І. Петриченко

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

СВІТОВА ПРАКТИКА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА

N. Sprynchuk

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

I. Voronetska

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of coordination of research, economics, marketing and graduate school, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

O. Kravchuk

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

Y. Petrychenko

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Laboratory of economic research and marketing, Institute of feed research and agriculture of Podillya of the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine

WORLD PRACTICE TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF COMMODITY FEED PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.79

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ У КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Oleksiievets

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL TOOLS FOR DIVERSIFYING THE ACTIVITIES OF PERMANENT FOREST USERS IN THE CONTEXT OF INCREASING INVESTMENT SUPPORT FOR FORESTRY PRODUCTION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.85

З. М. Бурик

д. держ. упр., професор кафедри управління та бізнес-адміністрування, Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Z. Buryk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Management and Business Administration, Institute of Graduate Studies and Preuniversity Education Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DEVELOPMENT OF REGIONS AND UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91

Є. І. Ходаківський

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

ГЕШТАЛЬТНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА ТА КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ye. Khodakovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University

GESTALT-APPROACH TO THE FORMATION OF EFFECTIVE LEADERSHIP AND COMMUNICATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.98

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

С. П. Лисак

здобувач кафедри інформаційних системв управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка"

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, State University "Zhytomyr Polytechnic"

S. Lysak

Сandidate for a degree of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

THE ESSENCE OF ECONOMIC CRIME FOR PURPOSES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF STATESECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.105

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків, Апарат Верховної ради України

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

R. Palahusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division Inter-Parliamentary Relations Directorate, Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT OF THE DIPLOMATIC SERVICE FOR THE PURPOSE OF FORMING INTELLECTUAL CAPITAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.112

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕХАНІЗМУ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА НАПРЯМОМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

CHARACTERISTICS OF THE STATE EDUCATIONAL MECHANISM OF INTERDEPARTMENTAL INTERACTION IN THE DIRECTION OF STRATEGIC COMMUNICATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.118

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ЯК КОНВЕРГЕНЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

PROBLEMS OF ACHIEVING THE GLOBAL GOALS AS A CONVERGENCE VALUES MARKS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.124

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ КіндерКлінік, м. Київ

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director, mc KinderKlinik, Kyiv

MONITORING THE EFFICIENCY OF MEDICAL SERVICES MARKET REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.131

Л. Р. Криничко

к. м. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

С. М. Петрик

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

Ф. Р. Криничко

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

L. Krinichko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

S. Petrik

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

F. Krynychko

Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

IMPROVEMENT OF THE LEGAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION AS AN INVESTMENT PROJECT IN THE FIELD OF HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.138

В. І. Гайдай

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПДФО ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

V. Нaidai

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INCREASE OF PIT REVENUES TO LOCAL BUDGETS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.144

В. Б. Романченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ: ЇЇ ГОЛОВНІ ОЗНАКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ, ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІНЕННЯ

V. Romanchenko

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERN SOCIO-ECONOMIC MODEL OF UKRAINE: ITS MAIN FEATURES, RESULTS OF IMPLEMENTATION, ACTUALITY OF CHANGE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.151

О. О. Гречаніченко

аспірант кафедри економічної політики та врядування,Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

O. Grechanichenko

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ESSENCE AND FEATURES OF APPLICATION OF THE RISK-ORIENTED APPROACH IN THE PUBLIC MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.157

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

N. Puhachova

Assistant of the Department of economics theory and intellectual property, Polissia National University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STATE MANAGEMENT OF GREENING OF AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.163

М. В. Пророчук

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ І ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ

M. Prorochuk

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Admission, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MECHANISMS AND FORMS OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS IN THE IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE PROJECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент