EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23

Завантажити журнал №23, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.5

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НА РИЗИКОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF ENERGY-SAVING INVESTMENT PROJECTS ON THE RISK OF ENTERPRISES ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.11

Л. М. Жукова

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Н. В. Шабалдас

здобувач магістратури кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

ВПЛИВ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

L. Zhukova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

N. Shabaldas

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

THE IMPACT OF THE BUDGET DEFICIT ON THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.17

А. І. Карпук

д. е. н., професор, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Т. С. Миклуш

к. е. н., м. Львів

Л. О. Риковська

Луцький національний технічний університет

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ БАГАТОЛІСНОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРУ ПРІОРИТЕТІВ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Separate Division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Oleksiievets

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

T. Myklush

PhD in Economics, Lviv

L. Rykovska

Lutsk National Technical University

DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITIES OF PERMANENT FOREST USERS OF A MULTI-FOREST REGION IN THE CONTEXT OF BUILDING INVESTMENT POTENTIAL: METHODOLOGICAL BASES FOR CHOOSING PRIORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.25

М. М. Кулаєць

к. е. н., професор, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

О. В. Фурсіна

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності, Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів, Україна

Г. В. Джегур

к. е. н., асистент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

О. В. Валов

аспірант кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗНАННЄВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

M. Kulayets

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Management of Innovative Activity and Extension Service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Fursina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic and Investment Activity, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

G. Dzhegur

PhD in Economics, Assistant of the Department of Public Management, Administration and International Economics, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

O. Valov

Postgraduate student of the Department of Public Administration, Management of Innovative Activity and Extension Service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE ECONOMY AND DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.32

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. О. Горгоц

магістр, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. В. Гориславська

магістр, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЙОГО ВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

A. Gorgots

Mаstеr's dеgrее, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Horyslavska

Mаstеr's dеgrее, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

BALANCED DEVELOPMENT OF LAND MANAGEMENT IN THE EUROPEAN UNION AND ITS PRIORITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.38

В. С. Петренко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та підприємництва, Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

А. С. Карнаушенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

В. О. Шепотіло

студент факультету економіки і менеджменту, Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНИХ КРЕАТИВНИХ КОРПОРАЦІЙ

V. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Entrepreneurship, Kherson State Universit, Kherson, Ukraine

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

V. Shepotilo

Student of the Department of Economics and Management, Kherson State University, Kherson, Ukraine

DIVIDEND POLICY OF INTERNATIONAL CREATIVE CORPORATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.46

Т. М. Фертікова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Чорноморський національний університет імені П. Могили

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОВАРНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

T. Fertikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business, Petro Mohyla Black Sea National University

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMODITY EXCHANGE TRADE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.53

С. В. Михайлов

к. т. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

S. Mykhailov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Stock Exchange, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

FORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF BUSINESS STRUCTURES OF INNOVATION CLUSTERS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.60

Г. О. Фесенко

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

А. А. Осадчий

начальник відділу технічних засобів навчання, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

ЗНАЧЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ТА ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ У РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

H. Fesenko

Assistant of the Department of Hotel, Restaurant and Tourism Businesses and Foreign Languages, Kherson State agrarian and economic University

A. Osadchyi

Head of the Technical Training Equipment, Kherson State Agrarian and Economic University

THE IMPORTANCE OF COLLECTIVE FACILITIES OF ACCOMMODATION AND HOTEL INDUSTRY IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.66

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. А. Шведюк

студент факультету економіки та підприємництва,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПРОДОВОЛЬЧІ СИСТЕМИ В КООРДИНАТАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. Kovalchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department ofEconomics and entrepreneurship, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

A. Shvedyuk

Student of the Department of Economics and Entrepreneurship, Vinnytsia National Agrarian University,Vinnytsia

FOOD SYSTEMS IN COORDINATES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.73

М. В. Поляков

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористування

О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою, Класичний приватний університет

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ONLINE ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

M. Polyakov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics and International Business, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

O. Hanina

PhD in Medical Sciences, Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical Private University

І. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Tourist and Hotel-Restaurant Business, Dnieper Humanities University

STATE REGULATION BY INTRODUCING THE KNOWLEDGE ECONOMY ON THE BASIS OF ONLINE TECHNOLOGIES IN THE CONVENTION OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.77

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. В. Аксьонова

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

O. Aksonova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ASSESSMENT OF THE SITUATION AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ZHYTOMYR REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.86

Р. В. Балабан

к. політ. н., провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

КРИЗА УЧАСТІ. ВІД УЧАСТІ ДО ДЕМОКРАТІЇ

R. Balaban

PhD in Political Sciences, Leading Researcher of the Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

CRISIS OF PARTICIPATION. FROM PARTICIPATION TO DEMOCRACY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.23.98

Л. І. Бондаренко

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

L. Bondarenko

Postgraduate student of the Department of Public Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

IMPROVING THE SYSTEM OF WORK MOTIVATION OF CIVIL SERVANTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент