Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2009

Економіка

М. Ф. Гончар

асистент кафедри ММП, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Ю. Ємельянов

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЙ

Л. М. Безгубенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання, ТНЕУ

О. А. Івашко

аспірант, старший викладач кафедри менеджменту організацій, ВНУ ім. Лесі Українки

ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

С. М. Ганзюк

Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

А. М. Мних

старший науковий консультант, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Л. С. Крючко

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І. В. Дорошенко

к. е. н., Докторант, КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

В. І. Дорошенко

канд. геогр. наук , доцент кафедри економічної та соціальної географії Географічного факультету, КНУ ім. Т. Шевченка

О. О. Делі

здобувач

ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

Л. В. Жарова

к. е. н, с. н. с., провідний науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК РИНКУ КВОТ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ДІЇ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

КОРПОРАЦІЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПЕРСПЕКТИВІ

О. Ф. Кобилецька

викладач кафедри "Фінанси", Одеський Державний Економічний Університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ЗАСАД СТИМУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЇХ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ

І. І. Туболець

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, КПУ, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

С. К. Амелін

аспірант, ДННУ НДФІ "Академія фінансового управління"

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН

В. Ю. Безгубенко

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ОРЕНДИ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

О. Є. Гарбера

аспірант, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

М. В. Карпунцов

аспірант кафедри "Економіка підприємництва", Київський національний торговельно-економічний університет

СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС ПІДПРИЄМСТВА

В. А. Криклій

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет імені Траса Шевченко

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОРДОННИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ І НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

О. П. Крентовська

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

А. В. Терент'єва

кандидат наук з державного управління,старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЮ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

В. Т. Александров

к. т. н., доцент, Гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ "Україна"

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

О. А. Ковтун

СТВОРЕННЯ ІНОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

С. М. Недбаєва

здобувач кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ

О. Ф. Філонюк

здобувач кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент