EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2009

Економіка

М. Ф. Гончар

асистент кафедри ММП, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Ю. Ємельянов

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОРПОРАЦІЙ

Л. М. Безгубенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання, ТНЕУ

О. А. Івашко

аспірант, старший викладач кафедри менеджменту організацій, ВНУ ім. Лесі Українки

ВПЛИВ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

С. М. Ганзюк

Дніпродзержинський державний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

А. М. Мних

старший науковий консультант, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Л. С. Крючко

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І. В. Дорошенко

к. е. н., Докторант, КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

В. І. Дорошенко

канд. геогр. наук , доцент кафедри економічної та соціальної географії Географічного факультету, КНУ ім. Т. Шевченка

О. О. Делі

здобувач

ЗАХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

Л. В. Жарова

к. е. н, с. н. с., провідний науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК РИНКУ КВОТ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПО ЗАВЕРШЕННЮ ДІЇ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

КОРПОРАЦІЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПЕРСПЕКТИВІ

О. Ф. Кобилецька

викладач кафедри "Фінанси", Одеський Державний Економічний Університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ЗАСАД СТИМУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЇХ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ

І. І. Туболець

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, КПУ, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

С. К. Амелін

аспірант, ДННУ НДФІ "Академія фінансового управління"

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН

В. Ю. Безгубенко

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ОРЕНДИ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

О. Є. Гарбера

аспірант, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

М. В. Карпунцов

аспірант кафедри "Економіка підприємництва", Київський національний торговельно-економічний університет

СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС ПІДПРИЄМСТВА

В. А. Криклій

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет імені Траса Шевченко

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОРДОННИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ І НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

О. П. Крентовська

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ

О. А. Федько

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

А. В. Терент'єва

кандидат наук з державного управління,старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЮ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

В. Т. Александров

к. т. н., доцент, Гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ "Україна"

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

О. А. Ковтун

СТВОРЕННЯ ІНОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

С. М. Недбаєва

здобувач кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ

О. Ф. Філонюк

здобувач кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили