EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2010

Економіка

О. А. Туманова

доцент кафедри "Фінанси та кредит", НАПКБ, Сімферополь

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

І. Ю. Бережна

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

К. Г. Бриль

викладач кафедри туризму, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Е. О. Мехтієв

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Д. А. Глухова

асистент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА В УКРАЇНІ

М. О. Солодкий

доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ ЄВРОПИ

Т. В. Корягіна

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В КОРПОРАТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., доцент, Київській національний торговельно-економічний університет

О. В. Сініціна

керівник проектів ДП "Прем'єр Експо"

ОЦІНКА ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Р. М. Безус

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПОДАТОК З ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ БЕЗДИФІЦИТНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

О. М. Губарик

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Є. І. Осадчий

к. г. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

М. В. Бодрецький

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИЧКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

О. В. Юзвяк

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Є. В. Афоніна

аспірант кафедри "Фінансові ринки", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МІСЦЕ БАНКІВ НА РИНКУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Д. В. Пірог

аспірант кафедри "Банківська справа", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ

К. С. Возіанов

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

І. В. Кравцова

аспірант, ДонДУУ

ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРЕЗ НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ, СТВОРЕНІ ЗА РЕГІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ

Ю. М. Сапачук

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ ТА ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І. М. Сисоєва

викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, аспірантка ТНЕУ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИБІР ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Олійник

магістр, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НОВА РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ ТА ВІДСОТКОВИХ СТАВОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент. доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В. М. Козаков

доктор державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Генералюк

магістр державного управління, аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬСТВА, НАЦІЇ І ДЕРЖАВИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСУВАННЯ АГРАРІЇВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Р. Ю. Сорока

Віце-президент Конфедерації ділових кіл Львівщини

ЛЬВІВСЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ НАДХОДЖЕННЮ В ПРОМИСЛОВІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

М. В. Скиба

к. держ. упр., головний консультант відділу економічних стратегій, НІСД

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М. П. Савчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Т. А. Соколова

здобувач Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

КАР'ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Л. С. Стельмащук

аспірант кафедри управління персоналом та державної служби, ЛРІДУ НАДУ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили