Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2010

Економіка

О. А. Туманова

доцент кафедри "Фінанси та кредит", НАПКБ, Сімферополь

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

І. Ю. Бережна

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

К. Г. Бриль

викладач кафедри туризму, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Е. О. Мехтієв

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Д. А. Глухова

асистент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА В УКРАЇНІ

М. О. Солодкий

доктор філософії, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ ЄВРОПИ

Т. В. Корягіна

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В КОРПОРАТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., доцент, Київській національний торговельно-економічний університет

О. В. Сініціна

керівник проектів ДП "Прем'єр Експо"

ОЦІНКА ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Р. М. Безус

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПОДАТОК З ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ БЕЗДИФІЦИТНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

О. М. Губарик

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Є. І. Осадчий

к. г. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

М. В. Бодрецький

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИЧКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ

О. В. Юзвяк

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Є. В. Афоніна

аспірант кафедри "Фінансові ринки", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МІСЦЕ БАНКІВ НА РИНКУ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Д. В. Пірог

аспірант кафедри "Банківська справа", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ

К. С. Возіанов

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

І. В. Кравцова

аспірант, ДонДУУ

ЕВОЛЮЦІЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРЕЗ НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ, СТВОРЕНІ ЗА РЕГІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ

Ю. М. Сапачук

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ ТА ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І. М. Сисоєва

викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, аспірантка ТНЕУ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИБІР ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Олійник

магістр, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НОВА РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ ТА ВІДСОТКОВИХ СТАВОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент. доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В. М. Козаков

доктор державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Генералюк

магістр державного управління, аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬСТВА, НАЦІЇ І ДЕРЖАВИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСУВАННЯ АГРАРІЇВ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Р. Ю. Сорока

Віце-президент Конфедерації ділових кіл Львівщини

ЛЬВІВСЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ НАДХОДЖЕННЮ В ПРОМИСЛОВІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

М. В. Скиба

к. держ. упр., головний консультант відділу економічних стратегій, НІСД

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

М. П. Савчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Т. А. Соколова

здобувач Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

КАР'ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Л. С. Стельмащук

аспірант кафедри управління персоналом та державної служби, ЛРІДУ НАДУ

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент