EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2011

Економіка

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Гахраманов Вюгар Рашид оглы

дисертант, Институт єкономики Национальной академии наук Азербайджана

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ

І. П. Мігус

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

С. М. Лаптєв

к. е. н., доцент, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИПУСКУ ТА ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

СТРУКТУРА ЕЛЕМЕНТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

І. В. Стояненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва

О. І. Комариста

магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

С. П. Пенцак

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Сейфоллахи Моджтаба

магистр МБА, аспирант кафедры международной экономики, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

ИСЛАМСКАЯ СТРАХОВАЯ СИСТЕМА И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

І. С. Верховод

к. е. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Й ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

Абдуллаев Камил Халиг

к. э. н., доцент, Сумгаитский государственный университет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ю. М. Цалько

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

П. О. Сидоренко

аспірант, Інститут світової економіки при НАНУ України

ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ФОНДОВИХ РИНКІВ

В. О. Ареф'єв

асистент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

О. Г. Кондрашевська

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

В. В. Ткаченко

доцент кафедри "Міжнародної економіки та підприємництва", Національний університет державної податкової служби України

МІКРОІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. І. Шевченко

к. держ. упр., Дніпропетровська державна фінансова академія

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

О. Я. Прохоренко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПОСТАНОВКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ

І. О. Драган

д. держ. упр., с. н. с., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НЕДОЛІКІВ СИСТЕМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМА АВТОРИТЕТУ В ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ АНТИЧНОСТІ

Л. І. Паращенко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Л. І. Полякова

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та правознавства, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ І СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1996—2004 РОКИ)

О. В. Надоша

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В. А. Шойко

к. і. н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, ІДУЦЗ НУЦЗ України

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр, доцент, заслужений лікар України, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

Т. В. Поспєлова

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

І. В. Матюрин

магістр державної служби, начальник медичної служби СБУ в Донецькій області

СТАН ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕФОРМУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ — ВИМОГА ЧАСУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР)

В. П. Беглиця

к. е. н., Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОСНО СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю за суб'єктами господарювання, що здійснюють розрахунки в готівковій формі управління податкового контролю юридичних осіб ДПА в Київській області

ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

В. С. Бондар

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ЕКОНОМІЦІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ

О. М. Совівський

магістр кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

О. М. Кормілецький

аспірант, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ

Д. О. Кондратьєва

Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Зейналова Эльмира Шахмар

cотрудник Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили