Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2011

Економіка

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Гахраманов Вюгар Рашид оглы

дисертант, Институт єкономики Национальной академии наук Азербайджана

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ

І. П. Мігус

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

С. М. Лаптєв

к. е. н., доцент, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИПУСКУ ТА ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

СТРУКТУРА ЕЛЕМЕНТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

І. В. Стояненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва

О. І. Комариста

магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

С. П. Пенцак

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Сейфоллахи Моджтаба

магистр МБА, аспирант кафедры международной экономики, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

ИСЛАМСКАЯ СТРАХОВАЯ СИСТЕМА И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

І. С. Верховод

к. е. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Й ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

Абдуллаев Камил Халиг

к. э. н., доцент, Сумгаитский государственный университет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ю. М. Цалько

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

П. О. Сидоренко

аспірант, Інститут світової економіки при НАНУ України

ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ФОНДОВИХ РИНКІВ

В. О. Ареф'єв

асистент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

О. Г. Кондрашевська

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

В. В. Ткаченко

доцент кафедри "Міжнародної економіки та підприємництва", Національний університет державної податкової служби України

МІКРОІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н. І. Шевченко

к. держ. упр., Дніпропетровська державна фінансова академія

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

О. Я. Прохоренко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПОСТАНОВКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ

І. О. Драган

д. держ. упр., с. н. с., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НЕДОЛІКІВ СИСТЕМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМА АВТОРИТЕТУ В ПОЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ АНТИЧНОСТІ

Л. І. Паращенко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Л. І. Полякова

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та правознавства, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ І СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1996—2004 РОКИ)

О. В. Надоша

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В. А. Шойко

к. і. н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, ІДУЦЗ НУЦЗ України

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

Н. П. Кризина

д. н. держ. упр, доцент, заслужений лікар України, Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЛАН ПОКРАЩЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

Т. В. Поспєлова

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

І. В. Матюрин

магістр державної служби, начальник медичної служби СБУ в Донецькій області

СТАН ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕФОРМУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ — ВИМОГА ЧАСУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР)

В. П. Беглиця

к. е. н., Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОСНО СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю за суб'єктами господарювання, що здійснюють розрахунки в готівковій формі управління податкового контролю юридичних осіб ДПА в Київській області

ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

В. С. Бондар

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ЕКОНОМІЦІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ

О. М. Совівський

магістр кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

О. М. Кормілецький

аспірант, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ

Д. О. Кондратьєва

Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Зейналова Эльмира Шахмар

cотрудник Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент