EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2012

Економіка

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

О. О. Кравченко

к. е. н., доцент, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. М. Зборовська

д. э. н., доцент, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. Г. Богуш

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Т. О. Королюк

к. е. н., старший викладач, СДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. О. Демешок

кандидат економічних наук, м. Київ

СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. Г. Демьянченко

к. э. н., доцент кафедры экономики и управления морским транспортом, Азовский морской институт ОНМА

БИЗНЕС-МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ РАБОТЫ МИРОВЫХ ПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

И. Н. Капарулина

к. э. н., доцент, докторант, НАУ

ФИЛОСОФСКИЙ БАЗИС КОНЦЕПЦИИ "ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ"

Н. І. Ведмідь

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

САНАТОРНО-КУРОРТНА І ОЗДОРОВЧА СФЕРА В УКРАЇНІ: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНОЗЕМНИМ ТУРИСТАМ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

С. О. Алимов

к. е. н., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

Ю. В. Лимич

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. О. Золковер

асистент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

ІСТОРИКО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

М. С. Носенко

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІПОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

К. Ю. Комолова

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

С. В. Євтушенко

старший викладач, Університет економіки та права "КРОК"

КОНКУРЕНТНО-РЕЛЕВАНТНІ АНУЇТЕТИ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Є. В. Гнітецький

асистент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України "КПІ"

МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В. В. Силкін

здобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНІ ЗРУШЕННЯ У РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. Л. Легошина

здобувач кафедри грошового обігу і кредиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СТАНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

А. М. Дишлева

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

ПЕРЕДУМОВИ АНТИКРИЗОВОГО БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

І. Ю. Мельников

здобувач кафедри "Фінансові ринки", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ

А. К. Писаревська

аспірант кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

О. О. Федяєва

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ

Н. Є. Іванова

здобувач, Донецький державний університет управління

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Р. О. Толпежніков

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

О. В. Пастощук

аспірант, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

РОЗРАХУНОК СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

П. О. Фененко

аспірант, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: ДОСВІД КРАЇН СВІТУ

Х. А. Ченгизи-Кечеклу

докторант, Бакинский государственный университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С. О. Гапоненко

ст. викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ЗВ'ЯЗКУ НА СВІТОВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

С. А. Матійко

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАНЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

М. М. Хлапук

д. т. н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування

Ю. М. Хлапук

магістр спеціальності "Державна служба"

АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

М. Г. Тимохін

здобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Т. Є. Висоцька

аспірант, Національна Академія державного управління при Президентові України

МІСЦЕ АВІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

В. В. Федорченко

аспірант, Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

С. М. Двигун

аспірант, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Р. В. Поворозник

аспірант, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. М. Сірий

аспірант, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК СФЕРИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили