Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2012

Економіка

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

О. О. Кравченко

к. е. н., доцент, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. М. Зборовська

д. э. н., доцент, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

УПРАВЛІННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. Г. Богуш

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Т. О. Королюк

к. е. н., старший викладач, СДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. О. Демешок

кандидат економічних наук, м. Київ

СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. Г. Демьянченко

к. э. н., доцент кафедры экономики и управления морским транспортом, Азовский морской институт ОНМА

БИЗНЕС-МОДЕЛИ И СТРАТЕГИИ РАБОТЫ МИРОВЫХ ПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

И. Н. Капарулина

к. э. н., доцент, докторант, НАУ

ФИЛОСОФСКИЙ БАЗИС КОНЦЕПЦИИ "ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ"

Н. І. Ведмідь

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

САНАТОРНО-КУРОРТНА І ОЗДОРОВЧА СФЕРА В УКРАЇНІ: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНОЗЕМНИМ ТУРИСТАМ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

С. О. Алимов

к. е. н., ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

Ю. В. Лимич

аспірант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. О. Золковер

асистент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

ІСТОРИКО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

М. С. Носенко

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІПОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

К. Ю. Комолова

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

С. В. Євтушенко

старший викладач, Університет економіки та права "КРОК"

КОНКУРЕНТНО-РЕЛЕВАНТНІ АНУЇТЕТИ В ОПТИМІЗАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

Я. С. Богів

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Є. В. Гнітецький

асистент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України "КПІ"

МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В. В. Силкін

здобувач кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНІ ЗРУШЕННЯ У РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. Л. Легошина

здобувач кафедри грошового обігу і кредиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СТАНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

А. М. Дишлева

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

ПЕРЕДУМОВИ АНТИКРИЗОВОГО БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

І. Ю. Мельников

здобувач кафедри "Фінансові ринки", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ

А. К. Писаревська

аспірант кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

О. О. Федяєва

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ

Н. Є. Іванова

здобувач, Донецький державний університет управління

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Р. О. Толпежніков

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

О. В. Пастощук

аспірант, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

РОЗРАХУНОК СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

П. О. Фененко

аспірант, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: ДОСВІД КРАЇН СВІТУ

Х. А. Ченгизи-Кечеклу

докторант, Бакинский государственный университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

С. О. Гапоненко

ст. викладач, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ЗВ'ЯЗКУ НА СВІТОВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

С. А. Матійко

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАНЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

М. М. Хлапук

д. т. н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування

Ю. М. Хлапук

магістр спеціальності "Державна служба"

АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

М. Г. Тимохін

здобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Т. Є. Висоцька

аспірант, Національна Академія державного управління при Президентові України

МІСЦЕ АВІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

В. В. Федорченко

аспірант, Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

С. М. Двигун

аспірант, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Р. В. Поворозник

аспірант, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. М. Сірий

аспірант, Академія муніципального управління

РОЗВИТОК СФЕРИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент