Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2013

Економіка

Л. М. Шаблиста

д. е. н., проф., провідний науковий співробітник відділу фінансів реального сектора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМКИ

L. Shablista

Sc. D. in Economics, prof., Chief Research Fellow of the Department of Finance of the real sector of Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS

IMPROVING THE MECHANISM OF REPRODUCTION OF THE WORKING CAPITAL OF ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Ivashchenko

PhD in economy, associate professor of department of finances, Donetsk state University of management

FACTORS OF INCREASE IN THE GROWTH RATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

В. П. Гордієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. Gordiienko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Associate Professor of International Economics Department, Sebastopol Institute of Banking Ukrainian Academy оf Banking оf The National Bank оf Ukraine

ENVIRONMENTAL FACTORS AND ENSURING OF INVESTMENT SAFETY OF THE REGION

Д. В. Пашко

к. е. н, доцент кафедри економіко-правових дисциплін, Національна академія внутрішніх справ України, м. Київ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

D. Pashko

candidate of economic sciences, аssociate рrofessor, National Academy of Internal Affairs, Kyiv

THE ЕVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRO-FOOD SECTOR IN THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет, директор навчально-наукового інституту економіки

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ КОНЦЕПЦІІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Pavlova

Director of Education and Research Institute of Economics, Ph.D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University, Ukraine

INTERACTION MECHANISM OF KEY ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN ECONOMICS

В. В. Лебедева

к. е. н, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Одеський національний політехнічний університет

АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ З ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Lebedeva

k. e. n, assistant professor of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University

AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE FOR ENHANCED SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION OF COMPANIES

О. В. Корнух

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЙ "ІННОВАЦІЯ" ТА "ІННОВАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА"

O. Kornuch

Ph. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

THE NEED FOR DIFFERENTIATION OF CATEGORIES OF "INNOVATION"AND "INNOVATION ENTERPRISE"

Г. О. Кундєєва

к. е. н., докторант, Національний університет харчових технологій

Н. І. Решетник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

Р. В. Хусаінов

викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

G. Kundieieva

Ph. D., Doctoral Student, National University of Food Technologies

N. Reshetnik

Ph. D., Associate Professor of Management Department , Kyiv National Linguistic University

R. Khusainov

lecturer of Management Department, Kyiv National Linguistic University

HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Н. С. Скопенко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. В. Євсєєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. О. Москаленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м.Київ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

N. Skopenko

Doctor of Economics Sciences, аssociate professor of Management Department, National University of Food Technologies

I. Yevsieieva

Ph.D in Economics, assistant professor of Management Department, National University of Food Technologies

V. Moskalenko

Ph.D in Economics, assistant professor of Management Department, National University of Food Technologie

RISK CONTROL IN PROJECT MANAGEMENT

А. С. Музиченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту, Уманський державний педагогічний університет

Т. А. Демченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту, Уманський державний педагогічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

A. Muzychenko

Doctor of Economics, prof. of Department of economics, finance, accounting and auditing, Uman State Pedagogical University

T. Demchenko

Ph.D. in economics senior research worker of department of economics, finance, accounting and auditing

PROGNOSTICATION AND MODELLING AS A JOINT-STOCK COMPANY MANAGEMENT TOOLS

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ ТА СВІТОВУ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

R. Madyar

PhD, Associate Professor of Economic theory department SHEE "Uzhhorod National University"

THE DEVELOPMENT DYNAMICS AND PERSPECTIVES OF INTEGRATION TRANSPORT AND ROAD COMPLEX OF UKRAINE INTO EUROPEAN AND WORLD TRANSPORT SYSTEM

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Є. Г. Юрін

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", м. Миколаїв

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЕТАПИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Ye Jurin

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of Finance and Credit Department, Mykolayiv Interregional Human Development Institute of the Ukraine University, Mykolayiv

THE ORGANIZATIONAL STAGES OF INTERNAL AUDITING OF AN ENTERPRISE

Н. П. Венгерук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Н. М. Гоц

студент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТУ В УКРАЇНІ

N. Vengeruk

associate professor of department of account, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Gots

Student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CONTROL OF QUALITY OF AUDIT IS IN UKRAINE

О. В. Ареф'єва

д. е. н., профессор, Національний авіаційний університет

Н. В. Васюткіна

к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ТЕОРІЇ ФІРМИ

E. Arefieva

doctor of science(economics), professor National Aviation University

N. Vasiutkina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National Aviation University

AN ENTERPRISE MANAGEMENT IS IN THE THEORY OF FIRM

О. О. Піддубна

к. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики Обласного комунального вищого навчального закладу "Інститут підприємництва "Стратегія"

О. Б. Литвинова

старший викладач кафедри економічної кібернетики Обласного комунального вищого навчального закладу "Інститут підприємництва "Стратегія"

МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В АНАЛІЗІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

О. Piddubna

Candidate of Economic Scienc, head of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

O. Litvinova

Senior lecturer of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

METHODS OF SIMULATION IN THE ANALYSIS OF THE ECONOMIC SYSTEMS

В. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ВПЛИВУ НА ФОНДОВИЙ РИНОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

V. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Finance Department, SHEI "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

FEATURES OF TAX INFLUENCE ON STOCK MARKET AND INSTITUTIONAL INVESTORS' ACTIVITY

С. О. Хайлук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

S. Khayluk

Ph. D in economics, Associate Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Sevastopol Institute of Banking UB NBU

THE MAIN METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDY THE EFFICIENCY OF THE BANKING SYSTEM

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ АЛЬЯНСАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of economy and management, Kyiv International University

MARKETING ROLE IN MANAGEMENT BY STRATEGIC ALLIANCES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

СТРУКТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law

STRUCTURAL DEFORMATIONS REGIONAL MARKET OF CONSUMER GOODS

В. О. Шпильова

д. е. н., доц., завідувач кафедри економіки та менеджменту, Черкаська філія ПВНЗ "Європейський університет"

СУЧАСНИЙ СТАН СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Shpylyova

Doctor of economic sciences, docent, head of department Economics and Management, Cherkassy branch of private higher education institution "European University"

THE CURRENT STATE OF SPORT AND HEALTH TOURISM IN UKRAINE

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку та аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Denisenko

doctor of Economics, Professor, Professor Department of Economics, accounting and auditing, Kyiv national University of technologies and design Ministry of education of Ukraine

THE ALGORITHM OF FORMATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE TOURIST COMPANY

І. В. Політова

к. е. н., с. н. с. науково-дослідного центру економіко-аналітичних досліджень, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

СКЛАДОВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. Politova

cand.econ.sci., sen.res. of Research center of economics and analytical studies of. A. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

COMPONENTS OF ESTIMATES OF THE FINANCIAL STATUS TELECOMMUNICATIONS COMPANIES IN CURRENT CONDITIONS

М. В. Бодрецький

к. е. н., викладач, МАУП

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

M. Bodretskiy

PhD of economics, lecturer, The IAPM

MANAGEMENT OF BANKING RISKS AND THEIR REGULATION

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

ECONOMIC SECURITY: THE NATURE AND STRUCTURE

Ю. В. Лазар

асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Iu Lazar

Professor's assistant of management department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

MODERN CONCEPTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COAL ENTERPRISES BASED ON SOCIAL RESPONSIBILITY

В. М. Герзанич

аспірант, кафедра економічної теорії, ДВНЗ " Ужгородський національний університет"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Gerzanich

graduate student, departments of economic theory, DVNZ " Uzhgorodskiy national university"

PECULIARITIES OF FORMATION OF REGULATORY FIELD FOR FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE

О. О. Малецька

здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ З РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

O. Malets'ka

Postgraduate of department of finances, Kyiv National University of Trade and Economics

THE FINANCIAL STABILITY PROVIDING OF PENSION SYSTEMS IN COUNTRIES WITH THE DEVELOPED AND TRANSFORMATION ECONOMY

Д. В. Маховський

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ

D. Makhovsky

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THE FACTORS DETERMINING IT

О. І. Мельник

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВПЛИВ СТРУКТУРИ ЗЕМЛЕЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

O. Melnyk

graduate student, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

IMPACT OF THE STRUCTURE OF LAND MANAGEMENT IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE ON THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCERS

Д. С. Мироненко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

D. Myronenko

graduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University

THE EVOLUTION OF SCIENTIFIC APPROACHES IN THE RESEARCH OF COMPETITIVENESS

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

INNOVATIVE POTENTIAL AS QUALIFICATORY CONDITION OF FORMING OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION BY REGIONAL DEVELOPMENT

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ФОРМА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН БІЗНЕСУ І ВЛАДИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

GOVERNMENT PROCUREMENT AS A FORM OF PARTNERSHIP OF BUSINESS AND AUTHORITIES

В. В. Глуха

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ: СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ

V. Glucha

post-graduate student of Economical Theory and Finances Chair, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT OF THE DEPRESSED REGIONS: SYSTEM OF CRITERIA

А. Є. Кернична

аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

A. Kernichnа

postgraduate, Ivano-Frankovsk national technical university of oil and gas

THE FOREIGN COUNTRIES EXPERIENCE TO IMPROVE GOVERNANCE MECHANISMS IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент