EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2014

Завантажити журнал №24, 2014

Економіка

Д. О. Баюра

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Київський національнй університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНТРОЛІНГ У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

D. Baiura

Dr. Habil of Economics Sciences, Professor of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CONTROLLING IN CORPORATE GOVERNANCE

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-ФранківськDoctor of Economics, Associate professor, Professor of economics department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, m. Ivano-Frankivsk

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИТРАТ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЇХ ФОРМУВАННЯ

I. Fadyeyeva

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF INDIVIDUAL ELEMENTS OF COST OIL AND GAS COMPANIES AND FORECASTING PROCESS OF THEIR FORMATION

І. М. Зеліско

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ"

I. Zelisko

Doctor of Economic Sciences Professor Department of Finance and Credit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

GENESIS AND EVOLUTION OF ECONOMIC CATEGORY "FINANCIAL RESOURCES"

В. В. Комірна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

І. І. Стрельченко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШВИДКИХ ПРОЦЕСІВ В СЕРЕДИНІ СИСТЕМ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

V. Komirna

doctor of Economics, associate Professor, Head of the Chair of Economic Cybernetics State Universities "Ukrainian state chemical-technological University"

I. Strelchenko

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics State Universities "Ukrainian state chemical-technological University"

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODULATING DISTRIBUTION OF FAST PROCESSES INSIDE OF THE FINANCIAL INSTITUTES SYSTEMS

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОДУКТ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

FORMATION OF PROVIDING STATE GUARANTEES FOR INVESTMENT PRODUCTS

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА ІНДИКАТОРАМИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ТА АСИМЕТРІЇ

Y. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution "Ukrainian State Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

ESTIMATION OF UNEVENNESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT BY THE POLARIZATION AND ASYMMETRY INDICATORS

О. В. Любкіна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ХАРАКТЕР ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

O. Liubkina

PhD in economy, docent, doctorant of the Department of Finance of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPACT OF FINANCIAL INNOVATION ON THE NATURE OF THE MARKET VOLATILITY OF FINANCIAL ASSETS

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, докторант, ПВНЗ "Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Andrienko

Ph.D., associate professor, doctoral, PVNZ "University of Economics and Law" Krok ", Kyiv

THE METHODOLOGICAL APPROACH TO PROVIDING INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF LABOR IN THE ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION COMPANIES

Т. П. Фурса

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ І БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

T. Fursa

Department of Accounting and Finance, Ph.D., assistant professor of accounting and finance, Ivano-Frankivsk research institute of management Ternopil National Economic University, Ivano-Frankivsk

SPECIFIC FEATURES OF THE INTERACTION BETWEEN COMPANIES AND BANKING INSTITUTIONS

А. О. Крисак

к. е. н., Голова циклової комісії "Фінансів", Вінницький технічний коледж, м. Вінниця

О. А. Алєксєєнко

Голова циклової комісії "Транспортного менеджменту та економіки", Вінницький технічний коледж, м. Вінниця

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРИБУТКОВОСТІ

A. Krysak

Ph.D. Head of Cyclic Commission of Financial disciplines, Vinnytsia Technical College, Vinnytsia

O. Alekseenko

Head of Cyclic Commission of Transport Management and Economics, Vinnytsia Technical College, Vinnytsia

SMALL BUSINESSES ANALYSIS AND IMPROVING WAYS OF THEIR PROFITABILITY

Д. В. Грибова

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В НЕСТАБІЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УМОВАХ

D. Gribova

teacher of faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy, Melitopol

THE PERFECTION OF SYSTEM OF PRICING IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ACTABLE INVESTMENT CONDITIONS

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory and agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INFRASTRUCTURE SOFTWARE INNOVATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

М. Ю. Ананьєв

старший викладач кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕГУЛЯТИВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ РИНКІВ

M. Ananiev

senior lecturer of International Finance department of "Kyiv National Economic University named after V. Hetman"

ORGANIZATIONAL AND REGULATORY FACTORS OF STOCK MARKETS DEVELOPMENT

В. Є. Волохата

викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ НА ОСНОВІ ЦІНОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ARIMA

V. Volokhata

teacher of Chair of Banking in Kharkiv Institute of banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

MANAGEMENT OF BANK DEBT CAPITAL ON THE BASIS OF PRICE FORECAST UNDER MULTIPLICATIVE MODELS ARIMA

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

І. А. Федченко

магістр, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

УНІФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОРТФЕЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

I. Fedchenko

master's degreet, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

UNIFICATION OF APPROACHES TO DEFINITION OF CONTENTS PORTFOLIO CREDIT RISK BANK

С. Г. Саєнко

к. е. н., викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет , м. Запоріжжя

О. Р. Саєнко

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет , м. Запоріжжя

М. О. Баранова

студентка, Запорізький національний університет , м. Запоріжжя

ОЦІНКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ США: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА СУТНІСНІ АСПЕКТИ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

S. Sayenko

PhD, lecturer of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

E. Sayenko

senior lecturer of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

M. Baranova

student of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

EVALUATION OF USА TAXATION: BASIC PRINCIPLES, CHARACTERISTICS AND ESSENTIAL ASPECTS OF THE TAX REFORM FOR UKRAINE

О. М. Волковицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

С. В. Початкова

магістрант, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

МЕТОДИКА КАМЕРАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕКСПОРТНИХ ПОСЛУГ

О. Volkovitskaya

Ph.D. of Economic Sciences, associate professor to chair of the account and audit, Nikolaev national university of a name B, O. Sukhomlinsky, Nikolaev

S. Pochatkova

the undergraduate, kolayevsky national university of V. O. Sukhomlinsky, Nikolaev

TECHNIQUE OF CAMERAL CHECK OF EX-DRESSMAKERS OF SERVICES

О. В. Собкевич

к. е. н., с. н. с., завідувач сектору безпеки державних фінансів Національний інститут стратегічних досліджень

МЕХАНІЗМИ РОЗБУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

O. Sobkevych

public finances security sector, Head of sector, PhD in Economics, Senior Research Fellow, National institute for strategic studies

MECHANISMS OF UKRAINIAN DOMESTIC MARKET OF INDUSTRIAL PRODUCTS DEVELOPMENT ON INNOVATIVE PRINCIPLES

Б. А. Москаленко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

B. Moskalenko

PhD Student, Sumy State University, Sumy

THE PROBLEMS OF EVALUATION OF THE ENTERPRISE'S INVESTMENT POTENTIAL

Л. Л. Клевчік

асистент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

L. Klevchik

assistant of Economics and Management, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, c. Chernivtsi

PRAGMATIC ASPECTS OF ESSENCE OF ECONOMIC INFORMATION

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

S. Pahoda

Postgraduate student, "European University"

POSSIBILITIES FOR ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF THE NON-STATE PENSION PROVISION SYSTEM FUNCTIONING IN UKRAINE

І. В. Шостак

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

I. Shostak

postgraduate student of economics and finance companies, Kyiv National University of Trade and Economics, m. Kyiv

ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROMOTION AND MOTIVATION OF STAFF ENTERPRISES

С. А. Шимків

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

S. Shymkiv

Postgraduatе, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REGULATION THE ACCIDENT INSURANCE OF UKRAINE

О. Г. Радєва

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ

O. Radeva

senior lecturer of the department of accounting and auditing Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE, AND WAYS OF IT'S EFFECTIVE USE AND REPRODUCTION

І. М. Ройко

аспірант кафедри "Фінансові ринки", ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЕВОЛЮЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОДЕЛІ БІРЖОВОГО РИНКУ АКЦІЙ В УКРАЇНІ

I. Roiko

PhD student, the department of "Financial markets", Kiev national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv

THE GENESIS OF THE THEORETICAL VIEWS ON THE EVOLUTION, ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET MODEL

Е. А. Коренний

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет

СПЕЦИФІКА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВАХ

E. Korennіy

the applicant, Сhernihiv National Technological University

SPECIFICITY OF MORTGAGE LENDING IN DOMESTIC CONDITIONS

К. П. Голікова

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, ПВНЗ "Інститут ділового адміністрування", м. Кривий Ріг

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

K. Golikova

Senior lecturer in finance and credit private higher educational establishment "Institute of Business Administration", Kryvyi Rih

REVIEW AND ANALYSIS OF FOOD CONSUMPTION STRUCTURE IN UKRAINE

О. І. Мельник

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

РОЛЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

O. Melnyk

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

КОРУПЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМНОЇ НЕЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

CORRUPTION AS A RESULT OF SYSTEMIC INEFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Соколова

здобувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВИХ ДІЙ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ)

Ja Radysh

PhD in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

O. Sokolova

candidate for a degree, National Academy of Public Administration at President of Ukraine

MEDICAL REHABILITATION OF THE UKRAINIAN SERVICEMEN HAVING SUFFERED AS A RESULT OF THE BATTLES (AS REGARD TO THE PROBLEM OF THE GOVERNMENT CONTROL OF THE SYSTEM OF THE SANATORIUM AND HEALTH RESORT PROVISION OF THE SERVICEMEN OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES)

Д. В. Карамишев

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри соціальної та гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

В. П. Прасол

здобувач кафедри соціальної та гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

D. Karamyshev

Doctor of Public Administratin, Professor, Head of Social and Humanitarian Policy Department, KRINAPA, Kharkiv

V. Prasol

seeker of a PhD degree for the Social and Humanitarian Policy Department KRI NAPA, Kharkiv

PUBLIC MANAGEMENT AS SPECIFIC TYPE OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY ІN THE CONDITIONS OF PUBLIC TRANSFORMATIONS

К. В. Дубич

к. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при президентові України м. Київ

ВЕЛИКОБРИТАНСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

K. Dubych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of Chair of Social and Humanitarian Policy, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE ENGLISH AND AMERICAN MODELS OF SOCIAL SERVICES DELIVERY AS EUROPEAN INTEGRATION LANDMARKS FOR THE SOCIAL SERVICES SYSTEM TRANSFORMATION IN UKRAINE

Н. С. Орлова

д. держ. упр., проф., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

Т. В. Максимова

здобувач кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. Оrlova

Dr. of Public Administration, Professor of Finance of Donetsk State University of Management

T. Maksymova

researcher of Finance of Donetsk State University of Management

THE FORMATION OF COUNTRY'S INVESTMENT POLICY UNDER SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Д. Ю. Полковниченко

аспірант кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональноий інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

D. Polkovnichenko

post-graduate student of Economical Theory and Finances Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

GEOGRAPHIC-INFORMATION SYSTEM IN TERRITORY MANAGEMENT DURING EMERGENCY SITUATIONS

Д. І. Венжега

викладач кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

D. Venzheha

Lecturer of Department of economics, finance, financial and economic security, Uman State Pedagogical University

MAJOR TRENDS OF GOVERNMENT POLICY IN THE FIELD INDUSTRIAL PRODUCTION

Н. В. Кулак

здобувач, Академія муніципального управління

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЇ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

N. Kulak

Аspirant Academy of Municipal Management

CURRENT STATE END PROSPRECTS OFDEVELOMENT OF COMPUTERS PROCUREMENT PROCESS IN UKRRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили