Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2015

Завантажити журнал №24, 2015

Економіка

О. В. Гончаренко

д. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Т. М. Самілик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Goncharenko

dr.sc.(econ.), associate professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

T. Samilyk

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Я. В. Котляревський

д. е. н., директор інституту післядипломної освіти, ДННУ "Академія фінансового управління"

М. М. Караїм

к. е. н., асистент кафедри фінансово-економічної безпеки та бухгалтерського обліку Української академії друкарства

Ю. В. Ратушняк

к. т. н., асистент кафедри інформаційних мультимедійних технологій Української академії друкарства

ІЄРАРХІЧНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЯК ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Y. Kotliarevskyy

Doctor of Sciences in Economics, Head of the Institute of Postgraduate Education of Academy of Financial Management

M. Karayim

PhD, assistant Department of financial and economic security, accounting and auditing Ukrainian Academy of Printing

Yu Ratushniak

assistant professor of information technology multimedia Ukrainian Academy of Printing

HIERARCHICAL ORDERING OF EXTERNAL THREATS AS A BASIS FOR THE USE OF TECHNOLOGY IN CRISIS MANAGEMENT ENGINEERING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

В. О. Омельчук

д. е. н., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДИНАМІКА ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У 2011—2014 РОКАХ

V. Omelchuk

Ph.D. in economics, Professor of Social and Humanitarian Policy of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE DYNAMICS OF HOUSING AFFORDABILITY FOR CITIZENS OF UKRAINE IN 2011—2014 YEARS

Л. О. Шпак

д. е. н., ректор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. Shpak

Doctor of Economics, Rector of the East European University of Economics and Management

ANALYSIS OF TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX STRUCTURE AND ENVIRONMENT IN UKRAINE

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

IDENTIFYING NATIONAL ECONOMIES AS LOW-CARBON AND INVESTMENT ATTRACTIVE

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

М. А. Токар

студент 615М групи, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Belinska

Ph.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv city

M. Tokar

615m group student, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv city

IMPROVEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY STATE REGULATION PROCESS

Т. М. Бороденко

асистент кафедри Фінансові ринки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

T. Borodenko

Assistant Department of financial market, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FEATURES OF SHARES OF CORPORATE INVESTMENT FUNDS: DOMESTIC EXPERIENCE

О. М. Пєтухова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, (м. Київ)

Н. О. Хмара

студентка магістратури, спеціальність логістика, Національний університет харчових технологій (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЯКОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Pietukhova

Doctor of Sciences in Economics, Professor, Head of Department "Management of foreign economic activity and logistics", National University of food technologies (Kiev)

N. Khmara

graduate student, speciality logistics, National University of food technologies (Kiev)

IMPROVEMENT OF INPUT CONTROL IN THE SYSTEM OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE'S QUALITY

А. В. Зеркаль

к. е. н., доцент кафедри фінансів та моделювання економічних систем, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

A. Zerkal

Ph.D., assistant professor of Finances and modeling of economic systems, Classic Private University, Zaporizhzhya

THE PROSPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF PERSONNEL MANAGEMENT THROUGH THE PRISM OF THE CORPORATE CULTURE

І. А. Попова

к. е. н., с. н. с., Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Сєвєродонецьк

К. І. Сєрєбряк

к. е. н., доцент, кафедра економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

I. Popova

PhD in economics,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine,Luhansk brach, Severodonetsk

K. Seriebryak

PhD in economics,associate professor of Enterprise Eco-nomics Department of East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Severodonetsk

MODERNIZATION OF INFORMATIONAL INFRASTRUCTURE TO ENHANCE THE INTERREGIONAL COOP-ERATION

В. Б. Горбань

к. е. н., старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

V. Horban

Ph.D. in Economics, Senior research scientist of Department for organization of scientific and research activities, Lviv State University of Life Safety, Lviv

TRANSFORMATION OF IMPERATIVE APPROACHES TOWARDS PLANNING PROCESSES IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

Л. П. Дешевенко

к. і. н., доцент кафедри туризму, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

L. Deshevenko

Candidate of Historical Sciences Associate Professor of Tourism Industry Department East European University of Economics and Management, Cherkasy

ECONOMIC ACTIVITIES OF TOURISM INDUSTRY ESTABLISHMENTS

Ю. С. Рогозян

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

М. В. Плетньов

к. т. н., доцент кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін, Інститут післядипломної освіти Східноукраїнського національного університету ім. В Даля, м. Сєвєродонецьк

УГОДА ПРО МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА РОЗРОБКА ПРОЕКТУ

Y. Rohozyan

Candidate of Economics, senior researcher of the regional cooperation problems Institute of Economic and Legal Researches NAS of Ukraine, Kyiv

M. Plietnev

PhD in technical science , Associate Professor of the General Scientific and Economic Disciplines Department of Institute of Postgraduate Education of the East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Severodonetsk

AGREEMENT ON INTERREGIONAL COOPERATION: FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND PROJECT

А. С. Гавриленко

к. е. н., Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОВЗИТКУ

А. Gavrylenko

Ph.D., Central Research Institute of weapons and military equipment of the Armed Forces of Ukraine

CONCEPTUAL BASIS REGIONAL DEVELOPMENT

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Подільський державний аграрно-технічний університет

ФОРМУВАННЯ НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Lavruk

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Podolsky State Agricultural and Technical University

FORMATION TOWARDS ECONOMIC MODERNIZATION OF LIVESTOCK IN AGRICULTURAL SECTOR NATIONAL ECONOMY

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

С. В. Чала

магістрант зі спеціальності "Адміністративний менеджмент", ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Е. Mіschuk

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration, SHEE "National University of Krivoy Rog", Krivoy Rog

S. Chala

master student on the specialty "Administrative management" "SHEE "National University of Krivoy Rog", Krivoy Rog

FEATURES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT IN A SMALL BUSINESS

О. В. Лапін

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеській національній політехнічний університет, м. Одеса

Кхаірі Мохаммед Амір

бакалавр, студент кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеській національній політехнічний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Lapin

Ph.D. Economics, assoc. prof. assistant of foreign trade and innovations activity management chair, Odessa National Polytechnic University, Odessa

Hairi Mohammad Amir

BA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, Odessa

FORMATION OF INNOVATIVE COMPANIES IN UKRAINE FINANCIAL RESOURCES

Г. М. Котіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

М. М. Степура

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

А. Ю. Батюта

студентка фінансово-економічного факультету ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

H. Kotina

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after V. Getman

M. Stepura

Ph.D., Associate Professor of Finance, Kyiv National Economic University named after V. Getman

А. Batuta

Student, Financial and Economic Faculty, Kyiv National Economic University named after V. Getman

ALTERNATIVE BUDGET TECHNOLOGY OF LOCAL DEVELOPMENT: THE WORLD EXPERIENCE IMPLEMENTATION IN DOMESTIC PRACTICE

Л. П. Гальперіна

к. е. н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Л. І. Лук'яненко

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

А. Ю. Яценко

магістр кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЙ ТНК НА ГЛОБАЛЬНОМУ ІТ-РИНКУ

L. Galperina

Ph. D. in Economics, professor, professor of International Management, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

L. Lukianenko

Ph. D. in Economics, associate professor of International Accounting and Audit, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

A. Yatsenko

Master of International Management, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FINANCIAL FACTORS OF THE STRATEGIES THE TNC FOR THE GLOBAL IT-MARKET

A. A. Гаджиевa

докторант кафедры "Международные экономические отношения", Азербайджанский Государственный Университет Экономики, г. Баку

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

A. Hajiyeva

PhD student, International Economic Relations Department, Azerbaijan State University of Economics (UNEC), Baku

TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND THEIR ROLE IN WORLD ECONOMY

М. И. Аллазов

диссертант, Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Экономики, г. Бakу

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ АЗЕРБАЙДЖАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

M. Allazov

PhD student, Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Economy, Baku

MARKET REGULATION OF AZERBAIJAN SECURITIES AT THE PRESENT STAGE

Н. Р. Сітковська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

N. Sitkovska

post-graduate student, Dnipropetrovsk state agrarian and economic University

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CLUSTER STRUCTURES IN UKRAINE

М. М. Танасієва

здобувач, асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

ОБЛІК ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

M. Tanasiieva

assistant of accounting, analysis and audit Chernivtsi National University named after Yury Fed'kovich, Chernivtsi

ACCOUNTING FOR ENVIRONMENTAL COSTS IN OPERATING ACTIVITIES FORESTRY

Н. В. Серьогіна

старший викладач кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

N. Serohina

Senior lecturer in business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

FINANCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE REGIONAL ROAD SECTOR

А. М. Дерун

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Derun

Postgraduate Student, Personnel Training Institute of State of Employment Service of Ukraine

FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF THE BIG, MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES OF UKRAINE

М. Г. Могилат

аспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

M. Мogylat

Post-graduate student, Poltava State Agrarian Academy, town of Poltava

THE EVALUATION OF INTENSITY OF LAND RESOURCES' USING AT AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Л. Ю. Холявка

асистент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

ПРОЦЕСНО-АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. Kholiavka

assistant of Department of Ecological Policy and Management of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National University

THE PROCESSING ANALYTIC MODEL OF PERFECTING USE OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

В. В. Коврегін

к. тех. наук, доцент, перший проректор, Національний університет цивільного захисту України

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

V. Kovrehin

PhD, Associate Professor, the first vice- rector of the National University of Civil Protection of Ukraine

STATE MECHANISMS OF ECONOMIC SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

В. Д. Долот

к. н. з держ. упр., кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНА КОРПОРАЦІЯ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЮ СФЕРОЮ)

V. Dolot

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ECONOMIC RELATIONS HEALTH AS MACROECONOMIC CORPORATION (THE ISSUE OF GOVERNANCE OF HEALTH)

О. М. Соколова

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРАНЕНИХ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ ТРУБЧАТИХ КІСТОК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ РОСІЙСЬКИХ АВТОРІВ)

O. Sokolova

PhDstudent, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MECHANISMS OFREGULATIONSANITATION HEALTH REHABILITATION WOUNDED FROM GUNSHOT FRACTURES OF LONG TUBULAR BONES (MATERIALS FOR THE LITERATURE OF RUSSIAN AUTHORS)

О. С. Данишенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ НАБУТТЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІДХІД

О. Danyshenko

graduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ISSUE ON THE ACQUISITION OF INTERCULTURAL COMPATANCE: AMERACAN APPROACH

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL TREATIES IN THE SPHERE OF MIGRATION POLICY TO ENSURE RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент