Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2016

Завантажити журнал №24, 2016

Економіка

І. М. Зеліско

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ

I. Zelisko

Doctor of Science (Economics), Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MANAGEMENT FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL HOLDINGS

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. В. Городко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

І. Vіnіchenko

Doctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

LOGISTIC APPROACH TO MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Г. М. Чорний

д. е. н., професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. Ю. Фіщук

к. с.-г. н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ

I. Mishchenko

Ph.D., Candidate of Economic Sciences, Associate professor National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

G. Chornij

Doctor of Economics, Professor National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Fishchuk

Candidate of of Agricultural Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agricultural University

CLASSIFICATION OF MANAGEMENT FUNCTIONS

А. О. Касич

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. А. Петрик

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Ю. І. Гриненко

магістрант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. Petryk

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Audit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Y. Grinenko

Master, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman , Kyiv

TRANSFER PRICING IN THE ENTERPRISE: PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF USING

О. М. Зборовська

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Запорізький національний університет

О. Л. Дивінець

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. Zborovska

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance Zaporizhzhya National University

O. Divinec

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University

THE DEVELOPMENT OF URBAN ELECTRIC TRANSPORT IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Т. В. Паєнтко

д. е. н, професор, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

І. В. Бандура

магістрант, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

НЕДОЛІКИ МЕТОДИКИ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ НАРАХУВАННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА НАПРЯМИ ЇХ УСУНЕННЯ

T. Paentko

DSc, professor, professor of Financial market department of University of state fiscal services of Ukraine, Irpin

I. Bandura

Master's degree, University of state fiscal services of Ukraine, Irpin

WEAKNESSES OF METHODOLOGIES OF FORENSIC ECONOMICAL ENQUIRIES REGARDING CORPORATE TAX ACCOUNT AND POSSIBILITY OF ELIMINATION THIS WEAKNESSES

О. В. Черевко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Ю. М. Радзіховська

здобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВНЗ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ

O. Cherevko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Y. Radzikhovska

Seeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

DIAGNOSIS OF ECONOMIC SECURITY OF UNIVERSITIES IN INTERNATIONAL RANKINGS

Г. Г. Савіна

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, ХНТУ МОН України, м. Херсон

Т. І. Скібіна

викладач, Херсонський економічно-правовий інститут, м. Херсон

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

G. Savina

Doctor of Economics, Professor, Department of Management and Marketing KNTU

Т. Skibina

assistant, Department of Finance and Credit, Kherson Economics and Law Institute

PRACTICAL ASPECTS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT WHICH PROVIDES A RANGE OF UTILITIES

В. І. Коротун

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету ДФС України

КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. Korotun

Ph.D., senior researcher, head of the laboratory of research into the problems of transfer pricing of the Research Institute of fiscal policy, University of State Fiscal Service of Ukraine

TRANSFER PRICING CONTROL IN UKRAINE: PROBLEMS OF FORMATION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

О. В. Меленцова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У ВИБОРІ ВЕКТОРУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

O. Melentsova

Ph.D., assistant professor of economic theory and economic management, Kharkiv National University V.N. Karazin, Kharkiv

RISK MANAGEMENT IN SELECTING A VECTOR, THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

Р. С. Зубков

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

R. Zubkov

PhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics. Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

THE MAIN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. А. Лясковська

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

G. Kostiuk

PhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

O. Lyaskovska

magister, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT ENTERPRISES PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

О. І. Чічкань

к. е. н., доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

В. О. Галаганов

студент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ

N. Efremova

PhD, candidate of economics, Dnipro State Technical University, Kam'yans'ke

O. Chichkan'

PhD, candidate of economics, Dnipro State Technical University, Kam'yans'ke

V. Galaganov

Student, Dnipro State Technical University, Kam'yans'ke

FINANCIAL COMPONENT OF INNOVATIVE ECONOMY'S CONSTRUCTION

В. Є. Скоцик

к. с.-г. н., Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

V. Skotsyk

cand. of agricultural sciences, Bila Tserkva national agrarian University

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE INFORMATIONAL COMPONENT OF THE AGRICULTURAL MACHINERY MARKET

Н. Г. Сейсебаєва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет", м. Запоріжжя

М. Ю. Вернидуб

студент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

N. Sejsebaieva

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya

M. Vernydub

student, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya

THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL READJUSTMENT OF THE ENTERPRISE AS A TOOL OF CRISIS MANAGEMENT

Л. О. Меренкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

L. Merenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov

FEATURES OF ENTERPRISE FINANCIAL RESOURCES MENEGEMENT AT THE PRESENT STAGE OF UKRAINE ECONOMY DEVELOPMENT

Н. М. Ступень

к. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. Stupen

PhD Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of Territories Cadastre, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv

INVESTMENT PROVISION DEVELOPMENT OF RESORT AND RECREATIONAL AREAS OF TERRITORIES CADASTRE, "LVIV POLYTECHNIC" NATIONAL UNIVERSITY, LVIV

Ю. А. Никитюк

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

СТАН ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Yu. Nykytiuk

Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

STATE AND TRENDS IN THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS INCREASE OF THE DOMESTIC MARKET OF MEDICINAL PLANTS

М. Л. Шестак

здобувач кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Shestak

PhD student of the Forest Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE-INVESTMENT SUPPORT FOR WASTE WOOD PROCESSING BASED ON CLUSTERING OF FORESTRY ACTIVITY

Л. В. Россинська

аспірант кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

L. Rossynska

postgraduate student, Department of Business Administration and management of foreign economic activity, Zaporizhzhya national university

ESSENCE AND CHARACTERISTIC OF LOGISTICS APPROACH OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Д. С. Нечепуренко

аспірант кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ У МАШИНОБУДІВНИХ ВИРОБНИЦТВАХ

D. Nechepurenko

postgraduate student, Department of Business Administration and management of foreign economic activity, Zaporizhzhya national university

AUTOMATION OF THE CONTROL PROCESSES AND DISTRIBUTION OF THE RESOURCES AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Sydorov

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE INVESTMENT DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

І. С. Воробйов

магістрант кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ ЗА КОНТРАКТАМИ З КЛІЄНТАМИ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

I. Vorobiov

Master of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

PECULIARITIES OF ACCOUNTING AND RECOGNITION OF RECEIPTS ON THE CONTRACTS WITH CLIENTS ACCORDING TO THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD

О. П. Ботезат

к. держ. упр, директор юридичної компанії "Ніка"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК КРОК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

A. Botezat

PhD of Public Administration, Director of the law firm "Nika"

FOREIGN EXPERIENCE OF LAND USE AS A STEP OF THE LAND REFORM IN UKRAINE

С. В. Карпенко

к. е. н., докторат кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

S. Karpenko

PhD in Economics, Post-doctoral student at the Department of Public Management, the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SOCIAL RISKS OF PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ВІДПОВІДІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ

Ye. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE THEORETICAL ESSENCE AND EXPERIENCE OF ASYMMETRIC RESPONSE IN TERMS OF HYBRID AGGRESSION

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

А. С. Кумачова

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН

O. Balueva

Doctor in Economic Sciences, assistant professor, Pro-rector on scientific work, Donetsk State University of Management, Mariupol

A. Kumachyova

applicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

FEATURES OF A COMPREHENSIVE STATE POLICY OF "GREEN" ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE IN TERMS OF SYSTEM CHANGES

В. І. Юрченко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

V. Iurchenko

candidate of State administration Sciences, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

CONCEPTUAL BASES TOOLS AND PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

С. А. Чукут

д. н. з держ. упр., професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

В. Л. Полярна

студентка 6 курсу факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ДОСВІД ДАНІЇ

S. Chukut

Acting Head, Professor, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

V. Polyarna

student of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute"

THE BEST EUROPEAN PRACTICES OF IMPLEMENTATION OF E-GOVERNANCE: EXPERIENCE OF DENMARK

С. В. Левцов

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА МЕТОДИ НАДАННЯ ЯКІСНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

S. Levtsov

gradute student, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

IMPROVING THE INTERACTION LOCAL GOVERNMENT WITH BUSINESS ENTITIES AND METHODS TO PROVIDE RECREATIONAL SERVICES IN CAPITAL'S REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент