Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2017

Завантажити журнал №24, 2017

Економіка

Ю. В. Ігнатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Є. А. Поліщук

д. е. н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИ ДЕСКРИПТИВНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЮВАННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Yu. Ignatova

PhD in Economics, associate professor of economic and modelling chair

Ye. Polishchuk

doctor of Science in Economics, associate professor, professor of investment activity chair

Yu. Vasylyshen

PhD in Economics, associate professor of investment activity chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

METHODS OF DESCRIPTIVE STATISTICS AND FACTOR ANALYSIS IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF USING MODERN FINANCIAL AND CREDIT INSTRUMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROJECTS

О. В. Фоміна

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Fomina

Doctor of Economic Sciences, associate professor, professor of the department of Accounting and Taxation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING OF VENTURE ACTIVITIES

І. Й. Малий

д. е. н., професор кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ГЕНЕЗА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. Maliy

Doctor of Economics, Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

GENESIS OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE

О. Ю. Стоян

д. держ. упр., к. е. н., в. о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ВИБІР ПРОГРАМИ ДІЙ

O. Stoian

Doctor of Sciences in Public Administration, candidate of economic sciences, Head of Management Department, Associate Professor of Managment Department, Petro Mohyla Black Sea national University, Mykolaiv

STRATEGIC PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE: STATE, PROBLEMS, SELECTION OF AN ACTION PLAN

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

Iu. Nestoriak

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT FOR BIODIVERSITY REPRODUCTION: MAIN TRENDS, ISSUES AND PRIORITIES

Л. О. Кустріч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

L. Kustrich

PhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture

FEATURES OF ATTRACTION OF INVESTMENTS IN AGRICULTURE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

Р. В. Корнилюк

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

А. В. Корнилюк

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ, МОЖЛИВОСТІ, РИЗИКИ

R. Kornyliuk

PhD in Finance, associate professor, Banking System Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

A. Kornyliuk

PhD in Finance, associate professor, Corporate Finance and Controlling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

SME FINANCING: TENDENCIES, OPPORTUNITIES, RISKS

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

NEO-PROTECTIONIST POTENTIALS OF MONETARY POLICY

О. О. Рудич

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Rudich

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

THEORETICAL BASICS OF THE FORMING OF COMPANY'S RISK-MANAGEMENT

В. І. Усик

к. е. н., доцент, докторант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Т. В. Матусевич

к. філос. наук, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ В СЕКТОРНІЙ СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

V. Usyk

PhD in Economics,Associate Professor, Postdoctoral Researcher of the Department of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

T. Matusevych

PhD in Philosophy of Education, Associate Professor at the Social Philosophy, Philosophy of Education, Education Policy Department, National Pedagogical Dragomanov University

THE ROLE OF UNIVERSITY IN THE SECTORAL STRUCTURE OF KNOWLEDGE ECONOMY

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

А. А. Хоруженко

студентка 6-го курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

A. Khoruzhenko

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

MANAGEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE COMMERCIAL BANK WITH THE AIM OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR USE

Л. В. Прокопець

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. С. Губчак

магістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

L. Prokopets

PhD, assistant of department of economy of enterprise and management a personnel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

V. Gubchak

Graduate student of department of economy of enterprise and management a personnel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

FEATURES OF STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE AND FOREIGN EXPERIENCE

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

М. Г. Пістунова

магістрант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФІНАНСОВО КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ АКТИВІВ БАНКУ

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

М. Pistunova

Dnipro State Agrarian and Economic University

MANAGEMENT OF THE BANK'S ASSETS STRUCTURE

Н. В. Федірко

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Я. С. Сіренко

магістрант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

N. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Yа. Sirenko

Master degree student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

GLOBAL AND NATIONAL CHALLENGES OF PUBLIC FINANCE TRANSFORMATION IN UKRAINE

Д. С. Богданов

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Bohdanov

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS

В. О. Ляховець

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

V. Liahovets

Postgraduate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

FORECAST SCENARIOS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BEEF MARKET

І. В. Горячківська

молодший науковий співробітник, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

А. О. Коваленко

магістрант, кафедра менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

I. Horiachkivska

Junior Research Fellow, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy

A. Kovalenko

Master's Degree of the Department of Management and Economic Security, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnytsky, Cherkassy

REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY BUSINESS ENTITIES AS A MEANS OF MINIMIZING THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

Державне управління

О. Г. Пухкал

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Гомоляко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПУБЛІЧНА ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА: ЄДНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ

O. Puhkal

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

O. Homoliako

postgraduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC AND STATE POLICY: UNITY AND DIFFERENCES

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

METHODS AND PRINCIPLES OF PUBLIC ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

STATE REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF CORPORATIONS

Л. М. Кашпур

к. держ. упр., головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності управління податків і зборів юридичних осіб, Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві

ДЕТІНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

L. Каshpur

PhD in Public Administration, Chief inspector in department of the tax accounting and control for legal entities in State fiscal service head-office

DESHADOWING OF UKRAINIAN NATIONAL ECONOMY

І. В. Миколаєць

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

I. Mikolayets

Graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON THE MODEL OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Ю. С. Вичалківська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Yu. Vychalkivska

Applicant of Khmelnytskyi university of management and law

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PRESIDENTIAL CONTROL OVER THE SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE

В. М. Андреєв

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕЛЕКЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

V. Andreyev

postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

PROBLEMS OF REALIZATION OF SELECTION OF PUBLIC WORKERS IN UKRAINE: METHODOLOGICAL ANALYSIS

В. В. Образцова

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

V. Obraztsova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF WORLD THEORETICAL APPROACHES TO CONFLICT RESOLUTION IN PUBLIC-MANAGEMENT RELATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент