Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2018

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24

Завантажити журнал №24, 2018

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.5

І. М. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ

I. Melnyk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Tourism and Hotel-Restaurant Affairs Department, Lviv University of Trade and Economics

SYSTEM OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR SOCIO-ECONOMIC MODERNIZATION OF THE COMMODITY CIRCULATION SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.13

Ю. М. Марчук

к. с.-госпо. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF NATURE MANAGEMENT: ESSENCE, COMPONENTS AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.19

Р. М. Ступень

к. е. н., доцент кафедри землеустрою,Львівський національний аграрний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

R. Stupen

Ph.D., Associate Professor Department of Land Management, Lviv National Agricultural University

FINANCIAL AND ECONOMIC TOOLKIT FOR CAPITALIZATION OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.26

В. П. Онищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ПОРІВНЯННЯ ОБЛІКОВИХ МОДЕЛЕЙ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ПОДАТКУ НА ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ: ЗАЛИШИТИ ЧИ ЗАМІНИТИ?

V. Onyschenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting, Taxation and Audit, Chernihiv National Technological University

COMPARISON OF ACCOUNTING MODELS OF THE INCOME TAX AND THE EXIT CAPITAL TAX

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

В. А. Степаненко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

V. Stepanenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

ACCOUNTING FOR SALES COSTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.36

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет

О. В. Агаркова

магістр, Запорізький національний технічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

S. Vizirenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

О. Agarkova

Master's degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

ORGANIZATION OF ACCOUNT OF PROCESS OF REALIZATION OF THE PREPARED PRODUCTS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.43

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, заступник начальника відділу управління та адміністрування, Національний авіаційний університет

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Management and Administration, National Aviation University

DEMOCRATICIZATION OF MECHANISMS OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.49

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

І. Я. Зима

к. мед. наук, головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СВІТОВОГО БАНКУ

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration,Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

IMPROVEMENT OF THE HEALTH CARE MANAGEMENT SYSTEM IN THE RIVNE REGION ON THE BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE WORLD BANK PROJECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.54

В. О. Шведун

д. держ. упр., завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

V. Shvedun

Doctor of Public Administration, Head of the Management department of the Education, Scientific and Production Center, National University of Civil Defence of Ukraine

PROBLEMS OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF GREEN POWER IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.57

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри фінансів та економіки природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

L. Akimova

Ph.D. in Economics, Assosiate Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Assosiate Professor of Finance and Economics of Nature Management Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

DIRECTIONS OF IMPROVING THE REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF ECONOMIC SAFETY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.63

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

FINANCIAL PROVIDERS FOR DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC RECREATIONAL SECTOR IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68

О. О. Акімов

к. н. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

FUNCTIONAL FACTORS OF THE SYSTEM GENESIS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF CIVIL SERVANTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.75

С. А. Вавренюк

к. н. держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ПІДГОТОВКУ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

S. Vavrenyuk

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

INFLUENCE OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS ON YOUTH PREPARATION IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.79

І. В. Бовсунівська

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ РЕФОРМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ

I. Bovsunivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Management and Administration, V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

O. Butnyk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

DECENTRALIZATION IN THE SPHERES OF CULTURE: THE PROGRESS OF THE EFFECTIVE REFORM OF EUROPEAN COUNTRIES FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.84

О. П. Борис

к. техн. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

O. Boris

candidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

DEVELOPMENT OF THE PUBLIC GOVERNMENT SYSTEM IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION IN THE PERIOD OF THE NEW HISTORY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.90

Муц Луай Файсал

к. соц. н., Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

ВЕКТОР РОЗВИТКУ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

VECTOR OF DEVELOPMENT OF MIGRATION POLICY IN THE EUROPEAN UNION AND ITS USE IN UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.95

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, головний вчений секретар наукової установи ГО "Академія національної безпеки"

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТУ "СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ" У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА В ІСТОРІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate Of the Department of globalistics, European integration And the national security, National Academy of Public Administration, Тhe President of Ukraine, Chief Scientific secretary of the scientific Institution of the Public organization "Academy of National Security"

АXIOLOGICAL ASPECT OF THE CONCEPT OF "STATE SUSTAINABILITY" IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONS IN THE SPHERE OF SECURITY AND IN THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.102

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. І. Склярук

член школи молодого вченого кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СВІТОВИЙ ДОСВІД КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ

O. Anysenko

Senior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea National University

T. Skliaruk

member of young scientists school, chair of land resources management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

WORLD EXPERIENCE OF CONSOLIDATION OF LAND SHARES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.106

О. В. Василенко

здобувач кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

O. Vasilenko

PhD candidate of public and customs administration department,University of Customs and Finance, Dnipro

GLOBALIZATION, ACADEMIC MOBILITY AND INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.110

Д. М. Дейдей

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національної академії державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

D. Deydey

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

EVOLUTION OF ELECTORAL LEGISLATION AS THE BASIS OF FORMATION OF THE REPRESENTATIVE AUTHORITY AT LOCAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.115

Д. А. Шатірішвілі

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ)

D. Shatirishvili

postgraduate of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE PROGRAM-TARGET APPROACH IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS (ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONING OF URBAN GROUND ELECTRIC TRANSPORT)

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.119

З. Я. Павлишин

здобувач, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, керівник інформаційного агентства "Медіастар" — директор ТОВ "Холдинг "МедіаСтар", м. Львів

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Z. Pavlyshyn

the applicant of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, head of the Information Agency "Mediastar" — Director of Holding "Mediastar", Lviv

E-GOVERNMENT AS AN INSTRUMENT FOR MODERNIZING PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.125

А. А. Хлєбников

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

A. Khliebnykov

Postgraduate student of Political Science and Philosophy Chair, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine, Kharkiv

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.130

О. В. Яремчук

викладач кафедри терапевтичних дисциплін, Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені А. Крупинського

ГЕНЕЗИС СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

O. Yaremchuk

lecturer of the department of therapeutic disciplines, A. Krupinsky Institute of Nursing and Health laboratory medicine of Lviv

GENESIS OF FAMILY MEDICINE AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.135

С. А. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

S. Diachenko

PhD, Associate Professor of economic policy and governance department of the National academy for public administration under the President of Ukraine

HISTORICAL AND SOCIO-ECONOMIC BASES OF LOCAL FINANCES DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент