EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24

Завантажити журнал №24, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.5

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Yu. Kyrylov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

V. Hranovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE ON THE BASIS OF INNOVATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10

Г. С. Лопушняк

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Р. В. Миляник

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

G. Lopushnyak

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor Personnel Management and Labour Economics DepartmentKyiv National Economic University named after Vadym Hetman

R. Mylyanyk

Postgraduate Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF COMPETENCIES OF MANAGEMENT PERSONNEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.17

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ ДЕРЕВНИХ ПРОДУКТІВ ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРА: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Dzyubenko

PhD in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

O. Kvatyrko

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INVESTMENT AND INNOVATION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF FUEL WOOD PRODUCTS AS A FACTOR STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR: ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRIORITIES AND GOVERNMENT SUPPORT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.25

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

В. В. Ликова

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КРИПТОВАЛЮТА: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

V. Lykova

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

CRYPTOCURRENCY: INTERPRETATION, ORGANIZATIONAL ASPECTS OF STATE REGULATION AND ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.31

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. М. Геник

студент магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

A. Henyk

Graduate student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORGANIZATIONAL STRUCTURES FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS AT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.35

T. Ilchenko

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

L. Bezugla

PhD in Public Administration, Associate professor, Associate professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

TRENDS AND PRIORITIES CHANGE IN THE EUROPEAN AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗМІНИ ПРІОРИТЕТІВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.43

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF DIVERSIFICATION ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF IT TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.49

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОГРАМ

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISES AND CLASSIFICATION OF TOURIST PROGRAMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.54

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.61

Г. Є. Рябик

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро

О. Б. Яворська

старший викладач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. Ryabik

PhD in Economics, associate professor, of department of entrepreneurship, production organization and theoretical and applied economics, State Higher Educational Institution "Ukrainian State Chemical and Technological University", Dnipro

E. Yavorskaya

Senior lecturer in the department of entrepreneurship, production organization and theoretical and applied economics, State Higher Educational Institution "Ukrainian State Chemical and Technological University", Dnipro

STRATEGY OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.67

A. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Corporate Finance and Controlling Department,Kyiv National Economic University named after V. Hetman

G. Sudak

Master Student of Program "Corporate Financial Management",Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND KEY FEATURES OF ITS POSSIBLE IMPLEMENTATION INTO UKRAINIAN TAX SYSTEM

А. І. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

Г. Г. Cудак

магістрант програми "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу",ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКУ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.72

С. О. Бесараб

к. е. н., доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

Ю. М. Гайдамака

студентка факультету економіки та управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

А. І. Виноградова

студентка факультету маркетингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

S. Besarab

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Entrepreneurship, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman"

Y. Haidamaka

4th year student, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

A. Vynohradova

4th year student, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

MODERN APPROACHES TO ESTIMATING THE INNOVATION POTENTIAL OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.78

Н. В. Гусаревич

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет

О. О. Конак

студент, Київський національний торговельно-економічний університет

С. В. Ткаченко

студент, Київський національний торговельно-економічний університет

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

N. Gusarevich

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

O. Konak

student, Kyiv National University of Trade and Economics

S. Tkachenko

student, Kyiv National University of Trade and Economics

DEBT SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.84

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

O. Dubovych

PhD in Law, Associate Professor of Entrepreneurship and Law Department Poltava State Agrarian Academy

A. Puss

student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

COMPLEX ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISES OF AGRICULTURAL INDUSTRY

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. В. Дубович

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія

А. В. Пусс

студентка гр. МгФБСз-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.92

І. М. Пальчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АПК

I. Palchyk

PhD in Economics, associate professor of management and rights, Dnipro State Agrarian and Economic University

LOGISTIC ASPECTS OF RESOURCE SAVING IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.99

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

T. Koroliuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

DISPROPORTIONS OF UKRAINIAN BANKING SECTOR AND WAYS OF OVERCOME THEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.106

Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

І. Р. Жайворонок

аспірант кафедри менеджменту організацій, Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

T. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University, Department of Organizational Management

I. Zhayvoronok

postgraduate student, Lviv Polytechnic National University, Department of Organizational Management

FEATURES OF THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF PENSION SYSTEMS IN DEVELOPED COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.114

В. О. Мельник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

V. Melnyk

PhD student, Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE WAYS OF ACTIVIZATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF PERSONAL FINANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.120

О. В. Мельниченко

асистент, Київський національний торговельно-економічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КСВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Melnychenko

Assistant, Kyiv National University of Trade and Economics

SOCIAL AND ECONOMІCAL EFFECIANCY OF CORPORATE SOСIAL RESPONSIBILITY ON THE TOURIST ENTERPRICES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.125

Д. Г. Медведовський

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЦИФРОВІ ФІНАНСИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГОВИХ ПЛАТФОРМ

D. Medvedovskyi

postgraduate student of Finance Department, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

DIGITAL FINANCE: DEVELOPMENT TRENDS OF CROWDFUNDING PLATFORMS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.129

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

С. В. Свірко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, докторант кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ'ЄКТ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, PhD Student in Accounting and Auditing Department, Zhytomyr Polytechnic State University

BUDGET SECURITY AS AN OBJECT OF ANALYTICAL RESEARCH IN CONDITIONS OF REFORMING THE LOCAL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.135

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

THE FORMATION OF A DIFFERENTIATED SYSTEM OF FINANCING SOCIAL PROTECTION IN THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.139

І. І. Самойлова

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

I. Samoilova

PhD in Public Administration, Associate Professor of Management Educational Research Institute of Finance, Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ESSENCE AND FEATURES OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.143

О. О. Данилевська

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

O. Danilevskaya

postgraduate student, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

CURRENT STATE OF THE MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF ECONOMY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.149

М. Е. Кропівницька

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України заступник начальника Управління інформаційно-аналітичного забезпечення, начальник відділу, Міністерство соціальної політики України

ПРАКТИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

М. Kropivnytska

postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian PolicNational Academy of Public Administration under the President of UkraineDeputy Head of Information and Analytical Support Department — the head of the department, Ministry of Social Policy of Ukraine

THE PRACTICE OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE INTRODUCTION OF AN EARLY INTERVENTION SERVICE DELIVERY SYSTEM: METHODOLOGICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.156

І. І. Овсак

аспірант, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

I. Ovsak

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

REORGANIZATION OF THE STATE REGULATION SYSTEM OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE BUILDING COMPLEX

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили