Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24

Завантажити журнал №24, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.5

О. М. Згурська

д. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

І. В. Гужавіна

к. е. н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

О. Zgurska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

I. Huzhavina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

FUNDAMENTAL TRENDS OF WORLD EXCHANGE TRADE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.10

Є. А. Поліщук

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

В. В. Маюрченко

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПИ

Y. Polishchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Maiurchenko

Postgraduate student of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

LIFE INSURANCE MARKET DEVELOPMENT OF UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.19

І. M. Буднікевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій і регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

В. І. Гончар

асистент кафедри маркетингу, інновацій і регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

АДАПТИВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

I. Budnikevych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing, Innovation and Regional Development, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

V. Honchar

Assistant of the Department of Marketing, Innovation and Regional Development, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

ADAPTIVE MECHANISMS OF REGULATION OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE NATIONAL ECONOMY IN EMERGENCY SITUATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.26

В. В. Баліцька

д. е. н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки,Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

Л. М. Пискун

адвокат, аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ДІАГНОСТИКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ УКРАЇНИ НА БАЗІ АКТИВІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

V. Balitska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

L. Pyskun

Lawyer, Postgraduate student, Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

DIAGNOSTICS OF CAPITALIZATION OF ECONOMIC AGENTS OF UKRAINE BASED ON ASSETS AND EQUITY FUNDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.34

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. А. Оренчак

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙНИХ ДОХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute ZNU, Zaporizhzhya

A. Orenchak

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Educational and Scientific Institute ZNU" Zaporizhzhya

IMPROVING THE ACCOUNTING AND AUDITING OF OPERATING INCOME IN WHOLESALE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.44

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, кафедра менеджменту, факультет економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of Management, Department of Economics and Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE COMPANY'S INTERNAL LOGISTICS PROCESSES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.51

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

O. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kiev

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

FORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.58

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ ВІДХОДІВ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsіa

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsіa

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsіa

RECOMMENDATIONS FOR SELECTING THE OPTIMAL FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION ON THE BASIS OF EXPERIMENTAL DATA ON THE ENERGY VALUE OF WASTE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.67

В. В. Давиденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри логістики,Національний авіаційний університет, м. Київ

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АВІАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ОСНОВІ ОЩАДНОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Davydenko

PhD in Economics, Associate Professor, Logistics Department, National Aviation University

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

IMPROVEMENT OF AVIATION CONTRACTING ORGANIZATIONS ON THE BASIS OF SAVINGS PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.72

Л. О. Козоріз

к. е. н., старший науковий співробітник, Центр наукових фінансово-економічних експертиз ДННУ "Академія фінансового управління"

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МІНІМІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ РИЗИКІВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ

L. Kozoriz

PhD in Economics, Senior Researcher, The center of science-based finance and economics expertise "The Academy of Financial Management"

FISCAL RISKS MINIMIZING UNDER MACROECONOMIC SHOCKS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.82

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

В. А. Юзик

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory, Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

V. Yuzyk

Master's student of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

ASSESSMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.88

А. Ф. Баторшина

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

С. Я. Рой

магістр кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ РИНКУ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

A. Batorshyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

S. Roi

Master's student of the Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF GLOBAL TRENDS IN THE ISLAMIC FINANCIAL SERVICES MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.96

О. В. Машталер

бізнес-тренер, аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СТАН ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОЗИЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

O. Mashtaler

business coach, Postgraduate student, Institute of personnel training of the state employment service of Ukraine

THE STATE OF INNOVATIONS IN UKRAINE AND THEIR IMPACT ON THE POSITION OF COMPETITIVENESS IN THE GLOBAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.107

М. І. Тітарчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

M. Titarchuk

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE BUDGET FORMATION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.113

І. В. Орлов

д. е. н., професор, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

В. В. Ксендзук

к. е. н., доцент, Державний університет "Житомирська політехніка"

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ВПЛИВУ РИЗИКІВ

I. Orlov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ferenc II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education

V. Ksendzuk

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

MECHANISM OF STATE GOVERNANCE OF FOREIGN TRADE POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.118

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛАМИ МІСЦЕВОЇ ТА ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

I. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

PROBLEMS OF PROVIDING CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITY IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.123

Л. А. Мельник

к. держ. упр., головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

L. Melnuk

PhD in Public Administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION AFFLUENT TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.129

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,Нaцioнaльна aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF A COORDINATION MECHANISM FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BASED ON THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE GROWTH

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.135

Ю. С. Цаль-Цалко

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, м. Житомир

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

В. М. Білецький

студент ОС "Магістр" спеціальності "Публічне управління та адміністрування", Поліський національний університет, м. Житомир

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Y. Tsal-Tsalko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhitomir

V. Biletsky

Master's student, Polissya National University, Zhitomir

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.140

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

С. П. Лисак

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка"

ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management, State University "Zhytomyr Polytechnic"

S. Lysak

Сandidate for a degree of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

ECONOMIC CRIME AS A SOCIAL PHENOMENON AND A THREAT TO STATE SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

В. О. Лавріненко

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

I. Nechayeva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

V. Lavrinenko

master's student of the Department of Management, Zaporizhzhia Polytechnic National University

THE CURRENT STATE OF INVESTMENT IN THE ECONOMY OF THE ZAPORIZHZHIA REGION IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING ITS SOCIO-ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.159

Л. Р. Криничко

к. м. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

О. Д. Крикун

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

Ю. М. Малігон

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

L. Krinichko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

O. Krykun

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

Yu. Maligon

Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF THE PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS`S MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.165

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

N. Puhachova

Assistant of the Department of economics theory and intellectual property, Polissia National University

ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PREREQUISITES FOR GREENING AGRICULTURAL PRODUCTION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент