EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24

Завантажити журнал №24, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.5

В. І. Усик

д. е. н., доцент, професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПІДХОДИ ДО ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УРЯДУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

V. Usyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

POLICY MAKING APPROACHES UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.9

Г. М. Коломієць

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

О. В. Меленцова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Т. М. Гришина

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 6 курсу, спеціальності "Бізнес адміністрування", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

А. П. Чередниченко

аспірант другого року навчання, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЯК АНТИКРИЗОВИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ

G. Kolomiets

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory and Economic Management Methods, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

O. Melentsova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Methods of Management, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

T. Grishina

Applicant of the second (master's) level of higher education, 6th year, specialty "Business Administration", V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

A. Cherednichenko

Postgraduate student of the second year of study, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

IMPROVEMENT OF POSITIONING AS AN ANTI-CRISIS MEANS OF THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.14

І. М. Лепетан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

І. Lepetan

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Accounting, Vinnytsia National Agrarian University

THE ROLE OF ACCOUNTING IN THE PROVIDING OF ECOLOGICAL SAFETY OF BUSINESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.23

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури, академік Академії будівництва України

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури

Ю. О. Березницька

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

S. Fedorenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Academician of academy of building of Ukraine

L. Vasylenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture

Yu. Bereznytska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture

REGULATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF ENTERPRISES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.31

А. С. Радіонова

доктор філософії з економіки, доцент кафедри комерційної діяльності і логістики, ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана", м. Київ

АКТУАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО БАЗОВОГО ДОХОДУ В ПАНДЕМІЧНИЙ І ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОДИ

A. Radionova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commercial Activity and Logistics,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ACTUALIZATION OF UNIVERSAL BASIC INCOME IN THE PANDEMIC AND POSTPANDEMIC PERIODS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.38

Р. М. Маслиган

аспірант кафедри обліку та оподаткування і маркетингу, Мукачівський державний університет

О. О. Маслиган

д. е. н, доцент кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, Мукачівський державний університет

ОСНОВА ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТИВНИХ КЛУБІВ В УКРАЇНІ

R. Maslihan

Postgraduate student of the Department of Accounting and Taxation and Marketing, Mukachevo State University

O. Maslihan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Management of Economic Processes and Tourism, Mukachev State University

BASIS FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS CLUBS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.44

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

RESEARCH OF EFFICIENCY OF RETAIL AND STRATEGIC DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.57

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Н. О. Васильєва

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

N. Vasylieva

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

THEORETICAL PRINCIPLES AND WORKSHOP ON FINANCIAL ACCOUNTING OF STOCKS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.64

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

V. Chugunov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET EXPENDITURES AS A COMPONENT OF FINANCIAL SUPPORT SOCIAL DEVELOPMENT

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.70

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор,професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PROSPECTS OF SPACE INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.78

О. І. Ханіна

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та землеустрою,Класичний приватний університет

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

O. Hanina

PhD in Medical Sciences, Doctoral candidate of the Department of Public Administration and Land Management, Classical Private University

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.84

В. С. Артамощенко

к. військ. н., доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

V. Artamoshchenko

PhD in Military Science, Associate Professor, Doctoral candidate of the Scientific-Methodical Center of Organization of Scientific and Scientific-Technical Activity, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

MODEL OF THE LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE MILITARY EDUCATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.90

Я. Ю. Цимбаленко

к. держ. упр., доцент, декан факультету соціології і права,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

І. Б. Гольцова

аспірант кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК БАЗИС АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ

Y. Tsymbalenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Dean of the Department of Sociology and Law,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

I. Holtsova

Postgraduate student of the Department of Theory and Practice of Management, Department of Sociology and Law, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

COMPETENCE OF THE HEAD OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A BASIS FOR ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.96

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

О. А. Осовський

к. е. н., доцент кафедри управління і адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент, завідувач економічного відділення, Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир

М. С. Руденко

магістрант кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

МОНІТОРИНГИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ — МАЙБУТНЄ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP ", Zhytomyr

О. Osovsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

T. Mulyar

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic, Zhytomyr Agrarian and Technical College, Zhytomyr

M. Rudenko

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

SOCIAL AND LABOR SPHERE MONITORING — THE FUTURE OF A SOCIALLY ORIENTED STATЕ

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.103

І. В. Ушаков

аспірант, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту; старший науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення інформації навчально-наукового центру підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Ushakov

Postgraduate student, Institute of public administration and research in civil protection; Senior Researcher of the lessons learned branch of the multinational staff officer training and research centre, National defence university of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF CIVIL-MILITARY COOPERATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.108

А. М. Іщенко

старший викладач кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

А. А. Сінчук

здобувач вищої освіти, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

A. Ishchenko

Senior Lecturer of the Department of Management Theory and Practice, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

A. Sinchuk

Applicant for higher education, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

FORMING OF POSITIVE IMAGE OF SIVIL SERVANTS IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент