Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2010

Економіка

Т. С. Єдинак

к. н. держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

В. Ю. Єдинак

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. О. Кахович

викладач, Академія митної служби України

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

О. М. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЮ ПОЛІТИКОЮ

Л. О. Позднякова

к. е. н., доцент, Національний університет ДПС України

Н. С. Нестерова

здобувач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. Б. Стечишин

викладач кафедри банківської справи, здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

О. В. Турченяк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Н. В. Васильєва

к. е. н., заст. декана економічного факультету, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНВАРІАНТНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. КИЄВА

М. М. Степура

аспірант, асистент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана"

Є. О. Малік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ ТА ОРІЄНТИРИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

І. Б. Скворцов

д. е. н., професор, Національний університет "Львівська політехніка"

У. О. Балик

ст. викладач, Національний університет "Львівська політехніка"

О. Я. Загорецька

ст. викладач, Інститут економіки та менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ОБГРУНТУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ НОРМАЛЬНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО ПРИБУТКУ НА РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

О. І. Костюкевич

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

МЕХАНІЗМ ТА МЕТОДИ ІПОТЕЧНОГО РЕФІНАНСУВАННЯ

О. В. Мухіна

старший викладач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет державної податкової служби України

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Т. М. Поливана

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЇ

Т. В. Кондратюк

к. н. держ. упр., Заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

к. н. держ. упр., заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ДО ПРОБЛЕМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Є. О. Романенко

к. н. держ. упр., голова Подільської в м. Києві райдержадміністрації

ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАДНИХ РІШЕНЬ: ЛАГОВА СРУКТУРА І ЦІЛЬОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ

Р. А. Марецький

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СУДНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. І. Шкуратова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОБУМОВЛЕНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ РЕГІОНУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент