Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2011

Економіка

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

АНАЛІЗ УМОВ ТА ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь докторант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

І. І. Туболець

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ОЗНАКИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

І. В. Пушкарь

канд.наук з держ.управління, Запорізькій національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, Чернігівський державний технологічний університет

І. О. Макаренко

кандидат наук з державного управління

ЕФЕКТИВНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПРИСКОРЕНОГО ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В СВІТОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС

І. А. Гриджук

к. держ. упр., Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

РИНОК ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, директор, НДІ Проблем національної безпеки України

О. М. Шикова

старший викладач кафедри ЕММСЕІ, Університет економіки та права "КРОК"

СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Н. В. Кармазина

Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ

Р. Ю. Тормосов

к. е. н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

РОЛЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МІСТА

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ОСНОВІ УЗГОДЖЕННЯ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки промисловості і організації виробництва

В. О. Крилов

студент, Вінницький національний технічний університет

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ СИТУАЦІЯМ

Е. О. Мехтієв

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. З. Криховецький

ст.викладач, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Р. В. Войтович

доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

ЛОГІКА І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. С. Толуб'як

к. держ. упр., докторант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, Заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ

Т. В. Іванова

к. е. н., проф., Академія муніципального управління

ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

М. В. Кравченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВОЛОДІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ АВІАЦІЙНИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Кулеба

здобувач, Академія муніципального управління

РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ ДЕРЖАВ

А. В. Малець

здобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ХАРАКТЕРИСТИКА РИЗИКІВ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВИ

Я. І. Федан

НУ "Львівська політехніка", кафедра ППП

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗМУ В СУСПІЛЬСТВІ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та практичної економіки, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент