EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2012

Економіка

Г. О. Панасенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

О. І. Скоробогач

здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПІДТРИМКА БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Д. О. Бєлов

пошукач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУВЕРЕННІ ФОНДИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ПОТОЧНОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ

В. Є. Реутов

д. е. н., директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ВЕКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ

І. П. Мігус

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К. О. Голубенко

здобувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЗГОЛОШЕННЯ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Г. П. Кривобороденко

д. э. н., профессор, Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины, г. Киев

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ: ШЛЯХИ ІНТЕРГАЦІЇ

Я. В. Остафійчук

к. е. н., ст. н. співробітник, провідний наук. співробітник від. суспільних проблем сталого розвитку, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

МІСЦЕ СФЕРИ ПОСЛУГ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

А. Ю. Присяжнюк

к. е. н., Київський економічний інститут менеджменту

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. М. Сазонець

д. е. н., проф., професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Н. О. Широкова

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДИНАМІКА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ТНК В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

К. Є. Ульянов

старший викладач кафедри обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ МОНОПОЛІЇ І КОНКУРЕНЦІЇ

О. О. Нечай

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. М. Довга

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СМІТТЄПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

І. Ю. Калінкова

аспірант економічного факультету, КНУ ім. Т. Шевченка

ПОЯСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ У ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

О. А. Сотніченко

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ УЧАСТЬ У РЕГУЛЮВАННІ ТОВАРООБОРОТУ КРАЇНИ

Д. Є. Денисенко

здобувач кафедри фінансів і кредиту, Київський економічний інститут менеджменту

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ

М. І. Русінко

аспірант, асистент кафедри обліку економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ

М. О. Трофімова

студентка факультету фінансів та банківської справи, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В. М. Тимків

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПОНЯТІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управлення, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

головний спеціаліст, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ СФЕРИ)

А. Б. Віленський

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Л. С. Стельмащук

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З НЕКОМЕРЦІЙНИМ СЕКТОРОМ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

М. М. Корнєв

к. е. н., доцент, заст. зав. кафедри "Оподаткування", професор кафедри, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

О. М. Совівський

магістр кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

В. К. Плешко

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ВИДАТКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ М. БУЧА НА 2012 РІК)

Зейналова Эльмира Шахмар

диссертант Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

А. Г. Гетьманець

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Л. А. Кисельова

аспірант кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили