Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2013

Економіка

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ФІНАНСОВИЙ РЕІНЖИНІРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

ВНУТРІШНІЙ РИНОК КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Одінцов

д. е. н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ МІГРАНТІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ПРАЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА В ХХІ СТ.

М. І. Григор'єва

докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

В. В. Кобржицький

доктор філософії, доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРОЕКТУ "СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ"

Ю. В. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

Я. Я. Слабко

к. соц. н., доцент кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. М. Крайнік

к. е. н., доцент, ЗДІА

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

В. В. Зайченко

к. н. з. д. у., Кіровоградський національний технічний університет

А. В. Лаптєва

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Т. В. Сакалош

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ДО ПИТАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТУ СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРАНІВ МОСТОВОГО ТИПУ В УКРАЇНІ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Європейський університет (Уманська філія)

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. М. Шелудько

к. е. н., доцент, доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Н. Л. Білоусько

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Я. Домінська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЬОНОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

О. О. Харіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

К. І. Маліношевська

аспірант, Національний авіаційний університет, ІЕМ НАУ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАКОМПАНІЙ В АЕРОПОРТАХ

Р. С. Шостак

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

Д. Ю. Наконечна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ЦИКЛУ ДЕМІНГА

О. В. Піменова

аспірант кафедри підприємництва, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

В. М. Рогульський

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІРО

А. А. Мамедов

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В. О. Тищенко

кандидат наук з державного управління, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., професор кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет

НЕДИСКРЕЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

А. В. Терент'єва

доктор наук з держ. управління, с. н. с., зав. каф. держ. служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОГНОЗУВАННЯ НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Д. Д. Дячук

кандидат медичних наук, директор, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

К. В. Вовк

здобувач кафедри соціальної та гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МЕГАПОЛІСУ НА ЗАСАДАХ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор Медичного коледжу Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ СЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

І. А. Данильчук

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ТА ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПОШУК МОДЕЛІ

А. Д. Калько

доктор географічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІА-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Д. О. Демченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Л. М. Кашпур

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. О. Машков

аспірант, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. С. Сіцінський

ад'юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Л. Х. Тихончук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент