EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2013

Економіка

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ФІНАНСОВИЙ РЕІНЖИНІРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

ВНУТРІШНІЙ РИНОК КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Одінцов

д. е. н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ МІГРАНТІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ ПРАЦІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА В ХХІ СТ.

М. І. Григор'єва

докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

В. В. Кобржицький

доктор філософії, доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРОЕКТУ "СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ"

Ю. В. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

Я. Я. Слабко

к. соц. н., доцент кафедри "Економіка підприємства", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. М. Крайнік

к. е. н., доцент, ЗДІА

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

В. В. Зайченко

к. н. з. д. у., Кіровоградський національний технічний університет

А. В. Лаптєва

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Т. В. Сакалош

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ДО ПИТАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТУ СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРАНІВ МОСТОВОГО ТИПУ В УКРАЇНІ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Європейський університет (Уманська філія)

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. М. Шелудько

к. е. н., доцент, доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Н. Л. Білоусько

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Я. Домінська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЬОНОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

О. О. Харіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

К. І. Маліношевська

аспірант, Національний авіаційний університет, ІЕМ НАУ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАКОМПАНІЙ В АЕРОПОРТАХ

Р. С. Шостак

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

Д. Ю. Наконечна

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ЦИКЛУ ДЕМІНГА

О. В. Піменова

аспірант кафедри підприємництва, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

В. М. Рогульський

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІРО

А. А. Мамедов

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В. О. Тищенко

кандидат наук з державного управління, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., професор кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет

НЕДИСКРЕЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

А. В. Терент'єва

доктор наук з держ. управління, с. н. с., зав. каф. держ. служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС України

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОГНОЗУВАННЯ НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Д. Д. Дячук

кандидат медичних наук, директор, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

К. В. Вовк

здобувач кафедри соціальної та гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я МЕГАПОЛІСУ НА ЗАСАДАХ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор Медичного коледжу Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ СЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

І. А. Данильчук

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ТА ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПОШУК МОДЕЛІ

А. Д. Калько

доктор географічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІА-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Д. О. Демченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Л. М. Кашпур

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. О. Машков

аспірант, Академія муніципального управління

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. С. Сіцінський

ад'юнкт, Національна академія Державної прикордонної служби України

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Л. Х. Тихончук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНОЮ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили