Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2014

Економіка

А. С. Музиченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів і обліку і аудиту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

М. А. Слатвінський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Muzychenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Dept. of Economics of Enterprise, Finance, Accounting and Audit, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

M. Slatvinskyi

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of Economic Theory and Law, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

INVESTMENTS AS A FACTOR OF THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Є. Г. Юрін

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Y. Velikiy

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Finance Department, P. Mohyla Black Sea State University

Y. Yurin

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of the Finance and Credit Department, Mikolaiv Interregional Human Development Institute of the Ukraine University

THE STATE OF THE INNOVATIVE PROCESSES DEVELOPMENT AT THE DOMESTIC ENTERPRISES

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SUSTAINABLE LOW CARBON DEVELOPMENT

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

СЕМАНТИЧНИЙ ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE NEO-ECONOMICS' INVESTMENTS AND FINANCIAL RESOURCES SEMANTIC CONTENTS

М. В. Макаренко

д. е. н., доцент, Азовський морський інститут

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

M. Makarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Azov Maritime Institute Odessa National Maritime Academy

PARTICULAR FEATURESOF INVESTMENT PROCESSES IN REGIONS OF UKRAINE

І. В. Новикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Державний університет телекомунікацій

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

I. Novykova

PhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of Department of economic, State University of Telecomunications

INFORMATION SUPPORT OF TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES TO IMPROVE THEIR COMPETITIVENESS AND ENHANCING THE INVESTMENT POLICIES OF ENTERPRISES

Л. М. Болдирєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

L. Boldyrewa

PhD in Economics, associate Professor of department of Management and Administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

INNOVATION IN AGRI-FOOD SECTOR OF ECONOMY

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Київський національний авіаційний університет

ФОРМУВАННЯ УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

I. Fedun

ces. Assistant Professor, Associate Professor of International Business Management, Kyiv National Aviation University

FORMATION CONDITIONS OF INCREASE INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN AGROINDUSTRIAL PRODUCTION UKRAINE

О. В. Вартанова

д. е. н., професор кафедри міжнародна економіка, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

Ю. М. Шабанова

асистент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ

O. Vortanova

Docent of e.s., professor of the chair international economy, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, city Luhansk

Y. Shabanova

Assistant of the chair accounting and audit, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, city Luhansk

BASING AND DETERMINATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY METALLURGICAL ENTERPRISE IN THE BORDER AREA SPACIOUS

А. К. Андрюшко

директор ДП "Кривбасстандартметрологія", м. Кривий Ріг

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМУВАННІ НОВИХ ПРОФІЛІВ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Andryushko

Director of the State Enterprise "Kryvbasstandartmetrologiya" Kryvyi Rih

MANAGEMENT MECHANISM OF ENTERPRISE POTENTIAL FOR NEW BUSINESS PROFILE FORMATION

Л. Ю. Семенова

к. е. н. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

L. Semenova

Ph.D. Associate Professor of Human Resources Management and Labour Economics Department of Dnipropetrovsk State Finance Academy

EMPLOYMENT OF POPULATION IN THE CONTEXT OF GOVERNMENT REGULATION

О. В. Кам'янська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

І. А. Котлярова

магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ

O. Kamianska

Ph.D, lecture, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

I. Kotliarova

Master, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

MANAGEMENT OF COMPANY INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

EFFECTIVE MANAGEMENT OF RECREATIONAL COMPLEXES WITHIN THE CLUSTER APPROACH

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри світового господарства та економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ПРОГНОЗИ ТА СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

R. Madyar

Candidate of Economic sciences, Associate professor, Department of world economy and economic theory, SHEE "Uzhhorod national university"

THE PREDICTIONS AND MODERN TRANSFORMATIONS OF THE WORLD ECONOMY AMID THE GLOBAL INSTABILITY

М. А. Пічугіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ПРОЕКТИ У МЕРЕЖЕВІЙ СТРУКТУРІ

M. Pichugina

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

PROJECTS IN THE NETWORK STRUCTURE

М. М. Філон

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

M. Filon

Odessa national academy of telecommunications named after O.S. Popov

CONCEPTUAL BASES OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE COMPETITION IN THE MARKET OF TELECOMMUNICATION SERVICES

Велиева Лала Мусаллим кызы

докторант кафедры "Экономика", Сумгаитский Государственный Университет

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Veliyeva Lala Musallam

Doctoral student in "Economics" department in the Sumgait State University

SOLUTIONS TIMELY PAYMENT, PAYMENT COMPANIES

Алиева Айтен Джейхун кызы

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический университет

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Aliyeva Ayten Dzheyhun

Graduate student, Azerbaijan State Economic University

PROBLEMS OF REGULATION AZERBAIJANI EXCHANGE MARKET IN MODERN CONDITIONS

Азизов Шамиль Эльдар оглы

дисертант, Азербайджанский Государственный Экономический университет

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Azizov Shamil Eldar

Graduate student, Azerbaijan State Economic University

PRIORITY DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF FOREIGN EXCHANGE CONTROL

Н. В. Смирнова

викладач Криворізького коледжу національного авіаційного університету, аспірант ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

НОВІТНЄ БАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. Smirnova

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University post-graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

THE LATEST VISION OF THE ESSENCE OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE ENTERPRISE

І. В. Гончаренко

д. е. н., професор, Миколаївський національний аграрний університет

Н. С. Лацановська

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

А. О. Бібік

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

I. Goncharenko

Candidate of Economics, Professor, Mykolayiv National Agrarian University

N. Latsanovska

undergraduate, Mykolayiv National Agrarian University

A. Bibik

undergraduate, Mykolayiv National Agrarian University

KEY FACTORS SUPPORT COMPETIVENESS OF AGRARIAN EN-TERPRISES ON FOREIGN MARCETS

Н. І. Галунець

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

О. В. Іванюк

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. Galunets

postgraduate, Mykolaivskyi National Agrarian University

A. Ivaniuk

masters degree, Mykolaivskyi National Agrarian University

THE MECHANISM OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COMPETITIVE ENTERPRISES EXPORT POTENTIAL GRAIN SUBCOMPLEX OF THE MYKOLAIV REGION

Є. Г. Карташов

кандидат філософських наук, Народний депутат України

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

E. Cartashov

PhD, Member of Parliament of Ukraine

ORGANIZATIONAL SUPPORT PUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY NATURE IN THE REGIONAL LEVEL

Д. В. Кіслов

к. політ. н., доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

D. Kislov

PhD in Political Science, associated professor, student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, assistant professor of marketing and advertising Kyiv National Trade and Economic University

INFORMATION MANАGMENT IN THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

А. В. Пунда

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Хмельницький університет управління та права

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

A. Sitsinskiy

doctor of sciences is from state administration, рrofessor, the National аcademy of рublic аdministration, office of the President of Ukraine

A. Punda

аssistant of department of state administration and local self-government of the Khmel'nickogo university of management and right

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND LEGAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT STRATEGY FOR COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

SOCIAL PARTNERSHIP AS A FORM OF INTERACTION OF BUSINESS AND GOVERNMENT AT THE REGIONAL LEVEL

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В РЕГІОНІ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF REALIZATION OF REGIONAL INNOVATIVE POLITICS THROUGH CREATION OF INNOVATIVE STRUCTURES IN REGION

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

THE STRATEGY OF PUBLIC ADMINISTRATION OF BIODIVERSITY MAINTAINANCE

Н. В. Москалець

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

N. Moskalets

Post-graduate student, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

THE CONCEPT OF INTERACTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE WITH STATE BODIES IN ENSURING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

К. В. Кудлата

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

K. Kudlata

master student, Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT THE REGIONAL LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент