Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2015

Завантажити журнал №3, 2015

Економіка

І. В. Ящишина

д. е. н., доцент, декан економічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

I. Yashchyshyna

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, Dean of the Faculty of Economics Ivan Ohienko Kamjanets-Podilsky National University, Kamjanets-Podilsky

RATIONALE FOR UKRAINE'S TRANSITION TO A MODEL OF INNOVATIVE AND SOCIAL DEVELOPMENT

Т. В. Пепа

д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет МОН України

ДОМІНАНТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО КОНКУРЕНТНОЇ ПАРАДИГМИ

T. Pepa

PhD Chernihiv National Technological University Education of Ukraine

THE DOMINANTS OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ITS COMPETITIVE PARADIGM

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА — СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ

L. Сhorna

Vinnytsia trade and economics institute under, Kyiv National University of Trade and Economics

N. Сhorna

PhD, Associate Professor of Business Economics and International Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute, Kyiv National University of Trade and Economics

STRATEGIC MANAGEMENT COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES — SYSTEM INTERACTION BETWEEN QUALITATIVE AND QUANTITATIVE INDICATORS

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

V. Hoblyk

Candidate of Philosophical Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

INSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS IN CROSS-BORDER REGIONS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE PERFORMANCE OF THE NETWORKS BASED ON MULTI APPROACHES

Л. М. Наумова

д. е. н., доцент, Херсонський національний технічний університет

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

L. Naumova

Doctor of Economics, Associate Kherson National Technical University

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE COMMERCIAL SEA PORTS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF INCREASED INTERNATIONAL TRADE

С. В. Котенко

к. т. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця, Одеський державний аграрний університет

МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Kotenko

Cand.Tech.Sci, associate professor of department of information systems and technology behalf M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of information systems and technology behalf M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University

METHODS OF RISK ASSESSMENT OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE FOOD INDUSTRY

Я. Я. Львова

к. соц. н., доцент кафедри "Економіка підприємства та маркетинг", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

О. Б. Письменна

старший викладач кафедри "Економіка підприємства та маркетинг", ОКВНЗ ІП "Стратегія", м. Жовті Води

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ya Lvova

candidate of sociology sciences, associate professor of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody

O. Pismenna

senior lecturer of Department of Enterprise economy and marketing, Regional Communal Higher Education Establishment "Strategy", city Zhovti Vody

RESEARCH DIRECTIONS EFFICIENCY WORKFORCE INDUSTRIAL ENTERPRISES

С. С. Пахода

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

S. Pahoda

Postgraduate student, "European University"

PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF VOLUNTARY PENSION SYSTEM IN UKRAINE

Д. Р. Абрамітова

викладач-стажист кафедри міжнародної економіки, Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи , м. Суми

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВОГО І ТУРИСТИЧНОГО РИНКІВ

D. Abramitova

teaching assistant of the International economy department, Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine, Sumy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE LEVEL OF INTEGRATION OF INSURANCE AND TOURISM MARKETS

О. В. Ставицький

асистент кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Stavytskyi

asistant, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

EVALUATION AND CONTROL IN STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM

Murad Yusifov

PhD candidate Baku State University, Applied Mathematics and cybernetics faculty

MODELLING THE INFLATIONARY PROCESSES. A CASE STUDY OF AZERBAIJAN: A VECTOR ERROR CORRECTION MODEL

Мурад Юсифов

докторант, Бакинский Государственный Университет

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР АЗЕРБАЙДЖАНА: ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК

Ельшад Мамед-Гасанов

докторант кафедры "Мировая экономика", Бакинский Государственный Университет

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО И РЕИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Elshad Mammad-Hasanov

Doctoral student in "World Economy" departure of Baku State University

REGULATION OF INVESTMENT AND RE-INVESTMENT MECHANISM FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Джафарова Самира Зафар кызы

научный сотрудник, диссертант, Институт Экономики, Национальная Академия Наук Азербайджана

УСИЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Samir Jafarov Zafar

Researcher, the thesis in the Institute of Economics, National Academy of Sciences of Azerbaijan

STRENGTHENING THE INNOVATION COMPONENT IN THE FORMATION OF A SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

О. Л. Дивінець

аспірант кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

O. Divinec

Postgraduate student of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF UKRAINE CITY ELECTRIC TRANSPORT SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

С. М. Ткаченко

ассистент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Tkachenko

assistant, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

STRATEGIES TO ENSURE BREAKEVEN AND ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. П. Бендасюк

старший лаборант Центру економічних досліджень, Одеська національна академія харчових технологій

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

S. Bendasyuk

Senior Laboratory Center for Economic Studies of Odessa National Academy of Food Technologies

SCIENTIFIC-METHODICAL BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

К. О. Талаєва

студентка другого курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВАРТІСТЬ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ КОМПАНІЇ

K. Talaieva

the second year master student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STOCK VALUE IN THE COMPANY'S SYSTEM OF INVESTMENT DECISIONS

С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION AS A STRATEGIC DIRECTION OF DEVELOPMENT OF NATIONAL EDUCATION

В. С. Колтун

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ У КОНТЕКСТІ ЕКЗОГЕННОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

V. Koltun

candidate of science in public administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS TO OVERCOME THE SOCIO-ECONOMIC CRISIS IN THE CONTEXT OF EXOGENOUS CYCLING

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: СКЛАДОВІ, ЗАВДАННЯ ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

N. Klimеnko

candidate of sciences from public administration, associate professor of global studies, european integration and national security management National academy of public administration the President of Ukraine

THE ONLY STATE SYSTEM OF CIVIL PROTECTION: COMPONENTS, TASKS AND MODES OF OPERATION

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук

ЗАКОНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ СФЕРИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Andrienko

LAWS OF PUBLIC ADMINISTRATION SPECIFIC TO FIRE SAFETY SPHERE

В. Г. Бодров

д. е. н., професор, завідуючий кафедри, НАДУ при Президентові України, м. Київ

О. П. Ігнатенко

к. е. н., докторант, НАДУ при Президентові України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

V. Bodrov

Doctor of economic science, Professor, Head of Department of NAPA under the President of Ukraine, Kyiv

O. Ignatenko

PhD in economic science, Doctorant of NAPA under the President of Ukraine, Kyiv

IMPROVING FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF GOVERNMENTAL REGULATION IN AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

К. В. Дубич

к. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

ОСВІТНІЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ

K. Dubych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

EDUCATIONAL MECHANISM IN PUBLIC ADMINISTRATION OF SOCIAL SERVICES IN UKRAINE: THE CURRENT STATE OF IMPLEMENTATION

О. Ю. Стоян

докторант, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

THE RESEARCH OF THE DEVELOPMENT LEVEL OF SMALL HYDROPOWER OF UKRAINE: FEATURES, TRENDS, AND ENERGY POTENTIAL

І. В. Сухара

здобувач, Інститут Законодавства Верховної Ради України

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

I. Sukhara

Applicant for the The Legislation Institute of the Verhovna Rada of Ukraine

APPROACHES TO THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AND ECOLOGICAL COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS

О. В. Богер

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ЗМІНИ У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА СТИМУЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Boger

postgraduate, Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman, Kyiv

CHANGES IN UKRAINIAN TAX LEGISLATION AND INCENTIVES FOR INNOVATION

О. В. Петухова

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНСОЛІДАЦІЯ: СУТНІСТЬ І ВИДИ

O. Petukhova

postgraduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

CONSOLIDATION: DEFINITIONS AND TYPES

Л. М. Тимченко

аспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

L. Tymchenko

doctoral, the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN EXPERIENCE FOR IMPROVEMENT OF THE SYSTEM FOR PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

В. В. Толстоног

аспірант, кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ДЕРЖАВНОЮ СПОЖИВЧОЮ ПОЛІТИКОЮ

V. Tolstonog

postgraduate of the Dept. of public management of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

GOVERNMENT POLICY IN THE FIELD OF CONSUMER PROTECTION AND ITS RELATIONSHIP WITH NATIONAL CONSUMER POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент