EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2016

Завантажити журнал №3, 2016

Економіка

К. О. Болдирєв

к. е. н., доцент, докторант ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОНКУРЕНТНО-МОТИВАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

K. Boldyrev

Ph.D., associate professor, doctoral SHEI "Kyiv National Economic University",Kyiv

COMPETITIVE MOTIVATIONAL INVESTMENT AND INNOVATION BASED ECONOMY UKRAINE

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

О. Г. Розметова

к. держ. упр., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel business, National University of Food Technologies

О. Rozmetova

candidate in state-owned management, associate professor of department tourism and hotel business, National University of Food Technologies

FEATURES ESTIMATION OF INVESTMENT SUPPORT IN TOURISM

Л. А. Величко

к. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

L. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, Dnipropetrovsk

GROUNDING DECISIONS TO FORMING EXPENSES OF AN ENTERPRISE

Т. В. Cівашенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ У ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Sivashenko

Candidate of economic sciences, associate professor of international businesses management department of National aviation university, Kyiv

O. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor of finance, accounting and auditing department of National aviation university, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF MOTIVATION IN ENTERPRISES

Р. В. Шамрін

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Кривий Ріг

СИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИНАМІЧНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

R. Shamrin

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Economic Cybernetics, the Kryvyi Rih faculty of State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University" of the Ministry of education and science of Ukraine, Kryvyi Rih

SYSTEM PROPERTIES OF DYNAMIC AND ECONOMIC MODELING OF AN ENTERPRISE

С. А. Циганов

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів, Інститут міжнародних відносин Київського національного університет імені Тараса Шевченко, м. Київ

В. В. Апалькова

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

S. Tsyganov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of International Finance of Institute of International Relations, Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

V. Apalkova

PhD Student, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

THE STRUCTURAL CHANGES IN GLOBAL MARKET OF ELECTRONIC PAYMENT SERVICES

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

С. О. Гура

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ: ЗМІСТ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

O. Zolotaryova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and accounting, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

S. Gura

master's degreet, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

COMPETITIVENESS OF THE BANK: CONTENT, FACTORS AND PERSPECTIVE EVALUATION METHODS

К. А. Полторак

аспірант, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

О. В. Зозульов

к. е. н., професор кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

О. Г. Жданова

к. т. н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

K. Poltorak

graduate student of department of industrial marketing, National Technical University of Ukraine KPI, Kiev

O. Zozulov

candidate of economic sciences, professor of department of industrial marketing, National Technical University of Ukraine KPI, Kiev

О. Zhdanova

candidate of technical sciences, associate professor of department automated data processing systems and management, National Technical University of Ukraine KPI, Kiev

EVALUATION OF MARKETING INTERNET COMMUNICATIONS EFFECTIVENESS USING MATHEMATICAL MODELLING

В. М. Юхименко

аспірант 2-го року навчання, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

V. Yukhumenko

2st year PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INSURANCE INDUSTRY: WORLD TRENDS AND PROSPECTS IN UKRAINE

К. М. Дзюбак

аспірант, викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ

К. Dziubak

PhD student, lecturer of the Chair of Management of land resources Petro Mohyla Black Sea State University

МANAGEMENT OF THE PROCESS OF INCREASE IN THE VALUE OF LAND CAPITAL

О. Б. Худик

аспірант кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

О. Khudyk

graduate student of the department of accounting, analysis and audit Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE PLACE OF STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS IN THE SYSTEM OF STRATEGIC ANALYSIS

Н. М. Польова

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаська філіїя ПВНЗ "Європейський університет"

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЯТЛИВОСТІ

N. Polyova

Ph.D., docent, Head of department of management Cherkasy t branch "European University"

THE FORMATION MECHANISM OF INNOVATION MANAGEMENT MACHINE BUILDING AND FACTORS STRATEGIC DEVELOPMENT INNOVATION SUSCEPTIBILITY

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника Інституту, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

М. Л. Долгий

к. б. н., доцент, завідувач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

А. М. Макаренко

старший викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

Н. В. Дрозденко

викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

М. П. Стрюк

викладач кафедри домедичної підготовки та організації психофізіологічної діяльності, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕМЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

P. Volyanskiy

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Institute, Institute of Public Administration for Civil Protection

M. Dolgyi

PhD Biological Sciences Associate Professor of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

A. Makarenko

Senior lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

N. Drozdenko

Lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

M. Stryuk

Lecturer of department of prehospital help and psychophysiological activity, Institute of Public Administration for Civil Protection

NORMATIVELY-LEGAL ADJUSTING OF THE PREMEDICAL AID GIVING WHICH IS GIVEN BY PERSONS WITHOUT MEDICAL EDUCATION

В. Д. Долот

к. держ. упр., виконавчий директор благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса міста Києва"

ДОВІРЛИВИЙ МАРКЕТИНГ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ — СУЧАСНА ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

V. Dolot

PhD in Public Administration, Executive Director of charitable organization "Municipal sickness fund of Kiev city"

TRUSTING MARKETING OF SICKNESS FUND — CONTEMPORARY FORMS OF SOCIAL MARKETING IN HEALTH

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

S. Poltorak

Phd in science of pedagogical, professor

HIGHER MILITARY EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE AND ABROAD: STATE ADMINISTRATION ASPECTS

А. В. Ручкин

к. социол. н., доцент кафедры управления персоналом Уральского института управления — филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Екатеринбург (Россия)

Н. К. Шеметова

к. э. н., доцент кафедры экономики и управления Уральского института управления — филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Екатеринбург (Россия)

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ

A. Ruchkin

Candidate of Sciences (Sociology), Associate Professor, Department of Personnel Management, Urals Institute of Management, Affiliate of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Yekaterinburg (RF)

N. Shemetova

Candidate of Sciences (Economy), Associate Professor, Department of Economics and Management, Urals Institute of Management, Affiliate of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Yekaterinburg (RF)

ASSESSING THE LEVEL OF PROJECT MANAGEMENT MATURITY IN THE AUTHORITIES IN UKRAINE

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНУ ПОЛІТИКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

G. Marushevskyi

PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

ENVIRONMENTAL POLICY INTEGRATION IN AGRICULTURAL POLICY IN EU AND UKRAINE

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

SPECIFICITY OF REALIZATION OF SCIENTIFIC STATE REGULATION THE AGRICULTURAL SECTOR AT THE REGIONAL LEVEL

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF MECHANISM OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF COMBATING ILLEGAL MIGRATION

К. В. Бисага

аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

K. Bysaga

рostgraduate Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF THE NATIONAL SYSTEM OF COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN SLOVAK REPUBLIC

В. Ю. Сташенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНУ

V. Stachenko

graduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL MODEL OF THE MECHANISMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION STRATEGIC LAND MANAGEMENT IN THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили