EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2017

Економіка

А. І. Кабанов

д. е. н., професор, кафедра менеджменту і адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

СУТНІСНІ АСПЕКТИ ТА ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. Kabanov

DSc. (Economics), professor, Department of management and administration, Kryvyi Rih National University

M. Adamenko

CSc. (Economics), associate professor, Department of business entities finance and innovation development, Kryvyi Rih National University

ESSENTIAL ASPECTS AND TARGETED APPROACH TO MANAGING OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE PERSONNEL

Н. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

О. С. Криворучко

асистент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ФОН "ІННОВАЦІЙНОГО КОРИДОРУ" МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯ

N. Kraus

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economics Poltava University of Economics and Trade

K. Kraus

Ph.D., Associate Professor of the Department of Commerce Activities and Entrepreneurship Poltava University of Economics and Trade

O. Kryvoruchko

Assistant of the Department of Commerce Activities and Entrepreneurship Poltava University of Economics and Trade

INSTITUTIONAL BACKGROUND OF "INNOVATIVE CORRIDOR" ON MICRO AND MACRO LEVELS

М. П. Політило

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

О. М. Чубка

к. е. н., ст. викл. кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Т. О. Смірнова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ КОРПОРАТИВНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЇХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

M. Politylo

Ph.D., Assistant Professor of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. Chubka

Ph.D., Elder lecturer of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Т. Smirnova

Ph.D., Assistant Professor of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

CHARACTERISTICS OF THE MAIN TYPES OF CORPORATE ASSOCIATIONS AND THE LEVEL OF THEIR SYSTEM DEVELOPMENT OF INNOVATION SPHERE

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу і аналізу у сфері державного фінансового контролю, Рахункова палата України

ІНСТИТУТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Radionov

Cand. of Econ. Sci., Head of the Department of Adaptation and Implementation of International Standards, Monitoring, and Analysis in the Sphere of State's Financial Control, The Accounting Chamber of Ukraine

THE INSTITUTIONS AND THEIR ROLE IN NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR INDUSTRIAL STRUCTURE

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Andryushchenko

PhD, associate professor, assistant professor Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

FEASIBILITY METHODOLOGICAL APPROACH FOR EVALUATING THE VIABILITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ

O. Yevtushevska

PhD, assistant of the Department of Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INNER FACTORS OF CONSUMERS' BEHAVIOR ON MARKET

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

N. Roshchyna

PhD in Economics, associate professor at National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics atNational technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS OF THE PERSONNEL

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor of finance, accounting and auditing department of National aviation university, Kyiv

ISSUES OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN ENTERPRISES

Є. В. Ромат

д. н. з держ. упр., професор, завідуваач кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БРЕНД-МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

E. Romat

doctor of public administration, professor, head of marketing and advertising department, Kiev national University of Trade and Economics

E. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

BRAND MARKETING COMMUNICATIONS IN THE RESTORANTS ENTERPRISES

О. В. Сторожук

к. е. н., доцент, доцент кафедри податкової та митної справи, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

К. В. Крамар

магістр, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Storozhuk

Ph.D., associate professor, assistant professor of tax and customs, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

K. Kramar

master, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION IN UKRAINE

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

PUBLIC-ADMINISTRATIVE FOUNDATIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТИМУЛЮЮЧИМИ ФАКТОРАМИ В ЗАКЛАДАХ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

AN IMPROVEMENT THE CORPORATE GOVERNANCE ABOVE STIMULATING FACTORS IN ESTABLISHMENTS OF THE CULTURAL SPHERE AS A MECHANISM OF STATE CONTROL THE SOCIO-CULTURAL SECTOR

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ ЗА РІВНЯМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

FUNCTIONS OF THE STATE IN THE REGULATION OF ECONOMIC BALANCE IN LEVELS OF SOCIETY

А. В. Жучик

здобувач, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕФЕКТИВНОГО ДРАЙВЕРУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

A. Zhuchyk

getter, ORISM NASM of the President of Ukraine

D. Nekhaychuk

Ph.D., Associate Professor, ORISM NASM of the President of Ukraine

ABOUT OF THE FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION AS EFFECTIVE DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC STATE

К. С. Міщенко

к. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ

K. Mischenko

PhD (Public Administration), Associate Professor in the Department of Public Administration at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

WAYS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF SOCIAL PROTECTION OF INTERNALLY DISPLACED AND WELL-BEING CHILDREN IN UKRAINE

А. Є. Бакай

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ З МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ: МОДЕЛІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

INTERAGENCY COOPERATION WITH MEDICAL SUPPORT IN EMERGENCY SITUATIONS: MODEL OF MANAGEMENT

О. В. Денисюк

здобувач навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

O. Denisyuk

researcher of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

MECHANISMS OF ENSURING THE DEVELOPMENT OF THE STATE FINANCIAL POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили