Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2018

Завантажити журнал №3, 2018

Економіка

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

М. П. Політило

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ

L. Bondarenko

PhD, Associate Professor of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

M. Politylo

PhD, Associate Professor of Finance Department, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

BANKING INNOVATIONS AS EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE BANK MARKET NEED

Р. Г. Сніщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і фінансів Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук, Україна

ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК КОМПОНЕНТИ МОНІТОРИНГУ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

R. Snishchenko

сandidate of economic sciences, associate Professor of the Department of Accounting and Finance, Kremenchug Mykhailo Ostrohradsky National University, Kremenchug, Ukraine

FINANCIAL SAFETY INDICATORS AS COMPONENTS OF FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS' MONITORING

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ДОСВІД КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

L. Zhukova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance and Credit department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF EASTERN EUROPE IN THE INSTITUTIONAL PROVIDING OF SOCIAL POLICY OF THE STATE

О. В. Ярошевська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

О. Jaroshevskaja

PhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics, Classical Private University, Zaporizhzhya

FORMATION OF CAPITAL OF BUSINESS ENTITIES BY MEANS OF ELECTRONIC TOOLS IN FINANCIAL MARKETS

Сейидов Мирисмаил Мирфатулла оглы

докторант, Университет "Хазар"

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Seyidov Mirismail Mirfatullah

Doctoral candidate of "Khazar" University

ROLE AND ENTITY OF THE MECHANISM OF ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES

І. А. Герасимович

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Herasymovych

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

LOCATION AND THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY IN THE SYSTEM OF CONTROL BY THE MODERN ENTERPRISE

Ю. В. Віхорт

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Vikhort

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department, Classic private university, Zaporizhzhia

ECOLOGICAL CERTIFICATION AND LABELING AS ECONOMIC INSTRUMENT OF NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ДОСВІД АЗІЙСЬКИХ КРАЇН

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

PECULIARITIES IN IMPLEMENTING THE POLICY OF ECONOMIC NATIONALISM IN THE CONTEXT OF LIBERALIZED INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: EXPERIENCES OF ASIAN COUNTRIES

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

В. О. Гришанова

студентка 6-го курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ПРИБУТКОВІСТЬ ТА РИЗИКОВАНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ВІДКРИТОЇ "КОРОТКОЇ" ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

V. Hryshanova

6th year student, master, The Dniprovs'kyy, National University named after Oles' Gonchar

PROFITABILITY AND RISKINESS IN THE STRATEGY OF OPEN "SHORT" CURRENCY POSITION СOMMERCIAL BANK

А. П. Новікова

студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ

А. Novikova

A student of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

N. Skorobogatova

PhD in Economics, docent of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

ANALYSIS OF THE WORLD AND UKRAINIAN IT SERVICES MARKET DEVELOPMENT

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Л. А. Цукан

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Vizirenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

L. Tsukan

Master's degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

PLANNING AUDIT CHECKING OWN CAPITAL OF ENTERPRISE

Т. А. Репіч

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. О. Кот

бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ЗА РАХУНОК ВЗАЄМОДІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ

T. Repich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of of Management and Administration

I. Kot

bachelor, National University of Food Technologies, Kyiv

IMPROVING THE FUNCTIONING OF DISTRIBUTION CHANNELS THROUGH THE INTERACTION OF MARKETING AND LOGISTICS COMPONENTS

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

І. І. Сідорова

магістрант, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. Adamovska

PhD, assoc. prof., department of Accounting, Taxation and Public Management and Administration, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

I. Sidorova

Master's student, SIHE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

PENSION LEGISLATION REFORM

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC SAFETY FUNCTIONS AND TASKS AT ENTERPRISES

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національний університету культури і мистецтв

О. В. Гуріна

к. е. н., доцент, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

M. Ogienko

сandidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts

O. Gurina

candidate of economic sciences, associate professor, Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlinsky

THEORETICAL APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF FACTORS OF DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL

Л. П. Рогатіна

к. політ. н., Одеська національна академія харчових технологій

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Rogatina

Candidate of Political Sciences, Odessa National Academy of Food Technologies

ESTIMATION OF THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS TO AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Державне управління

Т. І. Биркович

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ НА ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

T. Byrkovych

PhD. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and Law of the Kiev University of Culture, Kyiv

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE STATE ON THE FORMATION OF THE PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT

О. М. Непомнящий

д. держ. упр., доцент, академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

І. В. Хараїм

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ДЕЯКІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА У ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Academician of the Academy of Construction of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

I. Kharaim

Post-graduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SOME PUBLIC ADMINISTRATION BASES OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITY OF THE CONSULTING ENGINEER IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК

L. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

TRANSNATIONALIZATION PRIORITIES OF THE FORMATION OF STATE MECHANISMS FOR RESOLVING TRADE DISPUTES

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INSTITUTIONAL PROVISION OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Л. М. Кашпур

к. держ. упр., головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності управління податків і зборів юридичних осіб, Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві

ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

L. Каshpur

PhD in Public Administration, Chief inspector in department of the tax accounting and control for legal entities in State fiscal service head-office

COUNTERACTION OF INCOMES LEGALIZATION WHICH ARE ILLEGALLY RECEIVED

А. І. Бондаренко

к. н. з держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Bondarenko

candidate of science in Public Administration, Doctoral of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

MECHANISMS TO ENSURE THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

О. М. Силенко

відмінник освіти України, головний бухгалтер, Запорізький національний технічний університет

К. А. Гвінджилія

Запорізький національний технічний університет

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ ЛОТЕРЕЙНОГО БІЗНЕСУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, head of department of accounting and taxation, Zaporizhzhya National Technical University

O. Sylenko

Excellent educator of Ukraine, Chief Accountant, Zaporizhzhya National Technical University

К. Gvindzhiliya

Zaporizhzhya National Technical University

IMPLEMENTATION OF THE WORLD EXPERIENCE OF TAXATION OF LOTTERY BUSINESS IN DOMESTIC PRACTICE

Є. В. Міщук

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

О. В. Лісевич

магістрант спеціальності "Публічне управління та адміністрування", ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ "ПУБЛІЧНА ВЛАДА" ТА "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ"

E. Mishcuk

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

O. Lisevych

Master of specialty "Public Administration and Administration" State University "Krivoy Rog National University"

SPECIFIC ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF THE DETERMINATION OF MUTUALITY CONSTITUTE "PUBLIC AUTHORITY" AND "PUBLIC GOVERNMENT"

Б. Е. Братко

аспірант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

B. Bratko

postgraduate student of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine

MODERN MECHANISM OF STATE REGULATION OF PRICING IN THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET

Л. П. Горбата

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. Gorbata

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INFORMATIONAL OPENNESS AS A PRINCIPLE OF PUBLIC ADMINISTRATION

Н. І. Ільчанінова

аспірант кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ НА ПРОЦЕС НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

N. Ilchaninova

post-graduate student of the Department of Local Self-Government and Regional Development, Petro Mohyla Black Sea National University

INFLUENCE OF PUBLIC MONITORING ON THE PROCESS OF ADMINISTRATIVE SERVICES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент