Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3

Завантажити журнал №3, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.5

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

С. В. Прохорчук

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права", м. Херсон, Україна

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ РОЗПИСОК В УКРАЇНІ

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

S. Prokhorchuk

Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, Private Higher Educational Institution "International University of Business and Law", Kherson, Ukraine

A. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR AGRARIAN RECEIPTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.12

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Bilotkach

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF THE MARKET OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.21

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Н. В. Мороз

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

І. І. Лащик

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

L. Bondarenko

PhD, Associate Professor of Finance Department National University "Lviv Polytechnic", Lviv

N. Moroz

PhD, Associate Professor of Finance Department National University "Lviv Polytechnic", Lviv

I. Lashchyk

PhD, Senior Lecturer of Finance Department National University "Lviv Polytechnic", Lviv

FUNCTIONAL FEATURES OF BLOCKCHAINE TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN THE FINANCIAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.26

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

О. В. Семенов

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

O. Semenov

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF CONDUCTING AN AUDIT OF A SINGLE SOCIAL CONTRIBUTION FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.34

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізької державної інженерної академії

О. В. Троян

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Д. С. Лауреанті

магістр ОА-16, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit

О. Troyan

Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

D. Laureant

master AA-16, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF INTERNAL CONTROL METHOD OF COSTS OF PRODUCTION FOR INCREASING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.42

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

Н. В. Ракоєд

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Н. Rakoed

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND DEVELOPMENT OF PROGRAM OF STATE AUDIT OF THE FIXED ASSETS ARE IN BUDGETARY ESTABLISHMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.50

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Л. К. Феофанов

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

П. О. Горбатова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

L. Feofanov

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

P. Horbatova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF AUDIT OF OWN CAPITAL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.58

О. В. Попович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Л. І. Тітаренко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ "ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"

O. Popovych

PhD, Docent Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

L. Titarenko

Student of National Aviation University, Kyiv

INTERPRETATION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CATEGORY "FINANCIAL RESULTS"

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.65

Л. В. Гаврилова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНЕ БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

L. Gavrilova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PERSPECTIVE BUDGET PLANNING AS A COMPONENT OF THE BUDGET PROCESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.72

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Sydorov

candidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

FORMATION OF INNOVATION-INVESTMENT STRATEGY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.77

С. Г. Бугайцов

д. н. з держ. упр., професор, головний науковий співробітник, Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

S. Bugaytsov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, State Institution "National Scientific Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

THEORETICAL FORMS OF PUBLIC GOVERNMENT FOR ECONOMIC SECURITY GUARANTEE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.83

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖ ЧИНОВНИКАМИ І НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

A. Mykolaiets

Candidate of science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

COMMUNICATIVE ASPECTS OF JOINT ACTIVITY BETWEEN PERSONNEL AND INDEPENDENT ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.86

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., головний науковий співробітник Інституту підготовки кадрів,Державна служба зайнятості України, м. Київ

ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D., Chief Scientist Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

EXPERT ANALYSIS OF RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ON IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLITICAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.93

О. М. Галицький

д. е. н., завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

А. І. Лівінський

к. с-г. н., доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин, Одеський державний аграрний університет

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖAВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРAЇНI

O. Galytskiy

doctor of Economics, head of the Department of Economic Theory and Economics of the enterprise, Odessa State Agrarian University

A. Livinsky

сand. s.-g. Sciences, associate professor of department of genetics, breeding and feeding of farm animals, Odessa State Agrarian University

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION IN UKRANE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.99

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Житомирський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "КОРУПЦІЯ": ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues,Zhytomyr State Technological University

RESEARCH NATURE AND INTERPRETATION OF THE CONCEPT "CORRUPTION": EVOLUTION ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.106

О. В. Голинська

к. держ. упр., доцент, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА БАГАТОРІВНЕВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

O. Golynska

PhD in Public Administration, Associate professor, Odessa Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration, the President of Ukraine

NETWORKING AS A METHODOLOGICAL BASIS OF MULTILEVEL PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.112

В. М. Горбик

к. держ. упр., генеральний директор Державного підприємства "Спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Київоблагроліс"

ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

V. Horbyk

Candidate of Sciences in Public Administration, Director General of the State Enterprise "Specialized Forest Enterprise" Kievoblagrolis"

TRANSFORMATION OF THE REPRODUCTIVE PROCESS IN THE STATE MANAGEMENT OF THE NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.118

Муц Луай Файсал

к. соц. н., директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЯК ПОКАЗНИК МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

ACADEMIC MOBILITY OF UKRAINIAN STUDENTS — AS AN INDICATOR OF MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.123

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

V. Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V. I. Vernadsky

STATE SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY OF THE COUNTRY AS A BASIS FOR PROTECTION OF FOOD SAFETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.128

К. П. Чорна

к. ю. н., доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОГО УРЯДУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1917—1920 РР.

K. Chorna

PhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

SOME FEATURES OF THE ESTABLISHMENT END IMPLEMENTATION OF THE BOLSHEVIK GOVERNANCE OF THE UKRAINIAN TERRITORY IN 1917—1920

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.134

І. Я. Зима

к. мед. н. аук, головний лікар комунального закладу,"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ІНСТИТУТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

WORLD AND NATIONAL INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.138

І. В. Ярмолинська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

І. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF INSTITUTIONAL CARE AND HEALTH OF CHILDREN IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.143

І. П. Динник

провідний фахівець відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти Інституту публічного управління та адміністрування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В ПРАКТИКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

I. Dynnyk

Senior Specialist at the Department of Competitive Selection of Higher Education Institutes at the Institute of Public Administration and Administration,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE EFFECTIVE INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY AND ITS IMPLEMENTATION IN THE PRACTICE OF THE STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент