Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3

Завантажити журнал №3, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.5

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

O. Laburtseva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Chair of Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

REDUCING ENTERPRISES COSTS WITH THE HELP OF OUTSOURCING: FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.10

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. Tkachenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Institute of Postgraduate Education,Taras Shevchenko National University, Kyiv

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN INSURANCE MARKET

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. В. Ткаченко

д. е. н., професор, заступник директора, Інститут післядипломної освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.15

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. А. Маляр

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

S. Maliar

Postgraduate, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.21

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

О. В. Ровнягін

фахівець проектного офісу, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Technologies and Design

A. Rovnyagin

Project office specialist, Kyiv National University of Technologies and Design

MODERN TENDENCIES IN INTERNATIONAL EDUCATIONAL EMIGRATION FROM UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.26

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджментуКиївський національний університет технологій та дизайну

Ю. А. Бабич

магістрант кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

A. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management DepartmentKyiv National University of Technology and Design

Y. Babych

Undergraduate of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

EXTERNAL ASPECT OF ANALYSIS OF EXPORT POTENTIAL OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.32

М. Ю. Разінькова

к. е. н., доцент, факультет економіки, бізнесу та міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,Університет митної справи і фінансів

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. Razinkova

PhD in Economics, Docent, Faculty of Economics, Business and International Relations, Department of International Economic Studies, Regional Studios and Tourism, University of Customs and Finance

INTERNATIONAL TOURISM AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.37

А. В. Ватульов

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

A. Vatuliov

PhD in Economics, Assistant professor at the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL AND BUDGETARY POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.45

О. В. Євтушевська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНИХ ВИДАХ ТОРГІВЛІ

O. Yevtushevska

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

COMMERCIALIZATION OF PRODUCTION IN DIFFERENT TYPES OF TRADE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.49

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ГЕНЕЗИС ПРАВИЛ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

T. Koroliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE GENESIS OF FISCAL REGULATION RULES IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.57

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізький національний університет, Інженерний інститут

Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізький національний університет, Інженерний інститут

Ю. В. Ракитянська

магістр ОА-18, Запорізький національний університет, Інженерний інститут

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СКЛАДАХ ПРАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

O. Нamova

PhD in Economics, associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia National University, Engineering Institute

L. Feofanov

PhD in Economics, associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia National University, Engineering Institute

U. Raketianska

Group of studing the theory of taxation-18 of Zaporizhzhia National University, Engineering Institute

AN ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATE AND DEVELOPMENT OF PROGRAM OF AUDIT OF SUPPLIES ARE ON AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.63

А. М. Зелінська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. К. Солдатов

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ УМОВ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

A. Zelinskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management of Organizations and Administration. M. P. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

V. Soldatov

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M. P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

MANAGING THE EFFICIENCY OF A UTILITY'S DIVERSIFICATION IN THE CONTEXT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC INVESTMENT CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.71

Т. В. Поснова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет ДФС України, м. Ірпінь

С. Л. Циганкова

бакалавр кафедри податкової політики, Університет ДФС України, м. Ірпінь

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

T. Posnova

PhD (Economics), Associate professor of the department of economic theory, University of state service of Ukraine, Irpin

S. Tsygankova

Bachelor of Tax Policy Department, University of state service of Ukraine, Irpin

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF BUDGETARY POLICY AND WAYS OF IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.76

А. С. Ткаченко

аспірант кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

A. Tkachenko

Ph.D student of Insurance, Banking and Risk Management Department,Taras Shevchenko National University of Kyiv

DEVELOPMENT OF THE LIFE INSURANCE COMPANIES' INVESTMENT STRATEGIES UNDER ECONOMIC IMBALANCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.83

А. В. Степанюк

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ ФІНАНСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. Stepaniuk

Student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN THE MANAGEMENT OF THE LOCAL GOVERNMENT FINANCE SYSTEM

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.88

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

ПІДХОДИ ДО ВЗАЄМОДІЇ ТА УЧАСТІ УКРАЇНИ В ТРАНСЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

APPROACHES TO INTERACTION AND PARTICIPATION OF UKRAINE IN TRANS-EUROPEAN EDUCATIONAL PROGRAMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.93

Г. Т. Терешкевич

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри філософії та економіки,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ БІОЕТИКИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

H. Tereshkevych

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Philosophy and Economy, Danylo Halytsky Lviv National Medical UniversityDoctorate in the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

WORLDWIDE — PHILOSOPHICAL BASES OF BIOTHETICS IN THE CONTEXT OF HEALTH SYSTEM REFORM

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.104

М. І. Сьомич

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавська державна аграрна академія

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВИХ ГРОМАД МІСТА МИРГОРОД

M. Semich

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration of Poltava State Agrarian Academy

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS AIMED AT SECURING THE INTERESTS OF THE LOCAL COMMUNITIES OF MYRHOROD

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.110

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічнї безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЛОБІЗМ В УКРАЇНІ

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, associate professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

PUBLIC ADMINISTRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION SECURITY AND LOBBYING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.115

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., Заслужений юрист України, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Honored Lawyer of Ukraine, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

N. Puhachova

assistant of the Department of the Chair of economics theory and intellectual property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR PEOPLE'S REPRESENTATION IN TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.122

Є. В. Котух

к. т. н., доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК НОВА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ye. Kotukh

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Cyber Security and Information Technologies Department, University of Customs Service and Finances, Dnipro

E-GOVERNANCE AS A NEW PARADIGM IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.128

Д. А. Терещенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА), м. Харків

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

D. Tereshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of management and public administration Department, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

FOREIGN EXPERIENCE OF GOVERNMENT CONTROL OF PROCESSES OF HUMAN CAPITAL FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.135

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВИ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-SERVICE ACTIVITY AS THE BASES OF THE PARADIGM OF THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.143

Н. С. Піх

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ (ПУБЛІЧНОЇ) БЕЗПЕКИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

N. Pikh

postgraduate student, National Academy for public administration under the President of Ukraine

ENSURING PUBLIC SECURITY IN THE EUROPEAN UNION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент