Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3

Завантажити журнал №3, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.5

Г. В. Машіка

д. геогр. н., професор, Ужгородський національний університет

К. А. Горюнова

старший викладач кафедри туризму, Донецький державний університет управління

ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

H. Mashika

Doctor of Science in Geography, Professor, Uzhhorod National University

K. Horiunova

Senior Lecturer of the Department of Tourism, Donetsk State University of Management

LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE TOURIST INDUSTRY OF UKRAINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.12

М. І. Іщенко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

В. О. Ільченко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

О. В. Шаповал

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ)

M. Ishchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kryvyi Rih National University

Ie. Mishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Kryvyi Rih National University

V. Ilchenko

Phd in Economics, Senior Lecturer, Kryvyi Rih National University

O. Shapoval

Master's student of the Department of Accounting, Taxation, Public Administration And Administration ", Kryvyi Rih National University

IMPROVING LEADERSHIP STYLE ORGANIZATION (EXAMPLE IN PUBLIC SERVICE)

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.19

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну

П. Т. Колісніченко

к. е. н., викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Н. М. Гомон

магістр, молодший науковий співробітник кафедри української та іноземних мов, Національний університет фізичного виховання і спорту України

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

P. Kolisnichenko

PhD in Economics, Lecturer of the Departament of Mafketing, Management and Business Administration, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

N. Homon

Master`s degree, Junior Researcher of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, Nation University of Ukraine on Physical Education and Sport

THE CURRENT STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.26

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

I. Sysoieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

FEATURES OF THE AUDIT IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.32

Л. О. Зайцева

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

ОБМЕЖЕНІСТЬ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

L. Zaitseva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobelsk, Ukraine

LIMITATION OF STOCK MARKET INSTRUMENTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.39

Н. С. Мєдвєдкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. В. Копецький

студент 2 курсу магістратури кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

N. Miedviedkova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Taras Shevchenko National University, Kyiv

V. Kopetskyi

Master's student of the Department of Finance, Taras Shevchenko National University, Kyiv

MANAGEMENT OF UKRAINE'S EXTERNAL DEBT IN PROVIDING FINANCIAL STABILITY

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.47

В. В. Олійник

д. держ. упр., заступник директора ННІ неперервної освіти і туризму, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів та природокористування України

О. П. Дяченко

д. держ. упр., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ІНДИКАТОРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

V. Oliinyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Scienсes of Ukraine

O. Diachenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

MODERN THREATS TO HUMAN SECURITY AND THEIR INDICATORS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.52

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СИТУАЦІЙНО-КРИЗОВА МОДЕЛЬ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

FEATURES OF CONSTRUCTION OF THE SYSTEM OF CRISIS COMMUNICATION IN THE SECTOR OF SECURITY AND DEFENSE OF UKRAINE: SITUATIONAL CRISIS MODEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.57

О. Л. Дурман

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування,Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

СТРАТЕГУВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. Durman

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

STRATEGY WHEN FORMING THE FOREIGN POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.63

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК РИЗИКОГЕНЕЗУ: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

GLOBALIZATION AS A FACTOR OF RISK GENESIS: THE PROBLEM OF CONCEPTUALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.68

Є. В. Котух

к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Сумський державний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ДОСВІД КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ

Ye. Kotukh

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Sumy State University, Sumy

MAIN APPROACHES TO CYBERSECURІTY PROVIDING: VISEGRAD COUNTRIES PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.75

О. Б. Каламан

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

РОЛЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

O. Kalaman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

THE ROLE OF TIME MANAGEMENT IN FORMING THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.81

О. П. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

В. П. Якобчук

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

Л. І. Симоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ

O. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, intellectual property, and public administration, Polissia National University

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economics, intellectual property, and public administration, Polissia National University

L. Symonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, intellectual property, and public administration, Polissia National University

THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.87

О. А. Шатило

к. держ. упр., докторант кафедри економічної політики і врядування,Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

O. Shatylo

PhD in Public Administration, Doctoral Student of the Department of Economic Policy and Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE FINANCIAL AND BUDGET ASPECTS OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT SYSTEM FUNCTIONING IN UKRAINE UNDER THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.92

В. С. Котковський

д. е. н., доцент, доцент кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін, Криворізького факультет Національного університету "Одеська юридична академія"

О. М. Мельник

викладач кафедри соціально-політичних та економічних дисциплін, Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія"

М. О. Богатирьова

викладач, Криворізький фаховий юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ КРИВОРІЖЖЯ

V. Kotkovskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Socio-Political and Economic Disciplines, Kryvyi Rih Faculty of the National University Odesa Law Academy

O. Melnyk

Lecturer of the Department of Socio-Political and Economic Disciplines, Kryvyi Rih Faculty of the National University Odesa Law Academy

М. Bohatyrova

Lecturer, Kryvyi Rih Professional Law College of National University Odesa Law Academy

SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BY THE TERRITORIAL COMMUNITY OF KRYVYI RIH

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.98

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

А. В. Пруський

к. т. н., доцент, начальник кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту

В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Н. М. Романюк

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

І. В. Бабійчук

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

ПОРЯДОК ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИ ПОЖЕЖІ В МУЗЕЇ

І. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

A. Pruskyi

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chair of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection, Colonel of the Civil Protection Service

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

N. Romaniuk

Lecturer of the Department of Innovation, Information Activity in Education and Training on International Projects, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

І. Babiichuk

Lecturer of the Department of Innovation, Information Activity in Education and Training on International Projects, Institute of Public Administration and Scientific Research in Civil Protection

THE PROCEDURE FOR THE EVACUATION OF PEOPLE AND MATERIAL VALUES IN THE EVENT OF A FIRE IN THE MUSEUM

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.104

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСНІ ПАРАМЕТРИ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ ЯК СУБ'ЄКТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ESSENTIAL PARAMETERS OF THE POLITICAL-ADMINISTRATIVE ELITE AS A SUBJECT OF MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент