Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2010

Економіка

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Понеділко

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ

І. Я. Антоненко

к. е. н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

А. Г. Охріменко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ТУРИСТИЧНУ СФЕРУ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

О. І. Маслак

к. е. н., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

В. И. Мунтиян

член-кор. НАН Украины, д-р экон. наук, профессор, председатель рабочей группы по разработке проекта Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦАЛУ УКРАЇНИ

Н. О. Гаман

здобувач, Академія муніципального управління

СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В. О. Вишневська

студентка 4 курсу,кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Н. В. Бондаренко

аспірант, КПУ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. В. Красовська

асистент, Національний технічний університет України "КПІ"

СПОЖИВЧИЙ ПОПИТ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Майсюра

старший викладач, Київський університет туризму, економіки і права

ОСОБИСТІСТЬ ЛЮДИНИ (ПРАЦІВНИКА)— ОСНОВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ; СУБ'ЄКТ-ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

В. А. Криклій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, кафедра економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ПРО РИНОК ПРАЦІ

А. М. Кошева

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄС І США

В. І. Юрченко

аспірант, РВПС України НАН України

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У АПК УКРАЇНИ

О. В. Сахаров

здобувач, Академія муніципального управління

ЦІЛЬОВІ КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Д. О. Микитенко

здобувач, Національний фармацевтичний університет

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОДЕЛЮЮЧИХ РІШЕНЬ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

А. В. Соколов

здобувач, Академія муніципального управління

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент