Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2011

Економіка

М. А. Слатвінський

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри економічної теорії, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Е. Г. Кирдина

кандидат экономических наук, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

М. М. Дученко

кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

А. А. Петров

аспирант кафедры теоретической и прикладной экономики, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГМК УКРАИНЫ

О. І. Петренко

старший викладач, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ХОЛДИНГІВ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, Головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

В. С. Нотевський

генеральний директор "Інбуд", заслужений будівельник України

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ЯК АНТИДЕПРЕСИВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ЕВОЛЮЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

И. В. Усков

кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедра "Финансы и кредит", Национальная академия природоохранного и курортного строительства

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА — ОСНОВА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Т. В. Корягіна

кандидат наук з державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

В. І. Воробйов

генеральний директор, ВАТ "Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку"

І. В. Піх

кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних видань, Українська академія друкарства

А. М. Штангрет

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, видавничо-поліграфічний комплекс Української академії друкарства

О. В. Мельников

кандидат технічних наук, директор, видавництво Української академії друкарства

ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛІ КЛЮЧОВИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДОМ ПОПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

О. М. Майсюра

старший викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

А. О. Крамаренко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

С. В. Приходько

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОГО РЕАЛЬНИМ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИМ ПРОЦЕСАМ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

С. О. Клименко

аспірант, ПВНЗ"Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

М. М. Савенко

магістр кафедри фінансово-економічної безпеки, Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки, Університет економіки та права "КРОК"

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ І ВІДПОВІДАЮТЬ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, Заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

ПРАГМАТИЧНИЙ БЮДЖЕТ 2011 РОКУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

В. О. Тищенко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ОЦІНЮВАННЯ АДЕКВАТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

М. Ю. Мироненко

к. е. н, НАДУ при Президентові України

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ВИДИ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Т. А. Соколова

здобувач, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України

ДІАГНОСТИКА КАР'ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Т. І. Бодун

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процессами, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ МІЖ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТА ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

С. О. Товстуха

здобувач, Національний університет Державної податкової служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ УКРАЇНИ

А. В. Малець

здобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МУНІЦИПАЛЬНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та практичної економіки, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент