EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2012

Економіка

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", директор

О. С. Горда

к. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ

О. П. Степанов

д. е. н., професор, Корпорація "Центр" (м. Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У КОНСАЛТИНГУ

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент кафедри фінанси та банківської справи, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

С. М. Контурова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ІНВЕСТИЦІЇ В КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університету ім. Т.Г. Шевченка

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

С. О. Іллічевський

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

С. Я. Салига

д. е. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Я. В. Книш

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, СТВОРЕНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ЗМІСТОВНІ КООРДИНАТИ ВЗАЄМОДІЇ У ВИМІРІ "ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ — ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОСТІР"

И. А. Федоренко

д. э. н., доцент, Национальный технический университет "ХПИ"

А. А. Воронков

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ УКРАИНЫ

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗУМОВА ПРАЦЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ

А. О. Крисак

к. е. н., викладач, Вінницький технічний коледж

О. О. Попова

викладач, Вінницький технічний коледж

О. А. Алексєєнко

викладач, Вінницький технічний коледж

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Нечай

ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

М. Б. Міхельсон

студентка ОКР "бакалавр" кафедри "Менеджмент невиробничої сфери", Донецький державний університет управління

ВИВЧЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ВІДСУТНОСТІ ЄДИНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЯ

О. А. Плєшакова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

О. Л. Легошина

здобувач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НЕПУ

А. В. Максимова

старший викладач кафедри банківської справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ

А. П. Довгаль

аспірант, Національний торговельно-економічний університет

ДЕТЕРМІНАНТНА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ — СУБ'ЄКТА ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В. І. Карюк

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИДОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Д. В. Крищенко

здобувач, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

ЄВРО-2012 ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Л. С. Шамян

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Полтавська філія Європейського університету

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Лобова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВ ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ

Є. В. Дяченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СХЕМИ ПОЄДНАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ТА ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

М. В. Соколов

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ INITIAL PUBLIC OFFERING

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

СИСТЕМА ЗАХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Л. І. Паращенко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Євтушенко

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ СФЕРИ)

О. А. Кулинич

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили