Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2012

Економіка

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", директор

О. С. Горда

к. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ

О. П. Степанов

д. е. н., професор, Корпорація "Центр" (м. Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У КОНСАЛТИНГУ

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент кафедри фінанси та банківської справи, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

С. М. Контурова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ІНВЕСТИЦІЇ В КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університету ім. Т.Г. Шевченка

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

С. О. Іллічевський

аспірант кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

С. Я. Салига

д. е. н., професор, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Я. В. Книш

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ, СТВОРЕНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

ЗМІСТОВНІ КООРДИНАТИ ВЗАЄМОДІЇ У ВИМІРІ "ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ — ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОСТІР"

И. А. Федоренко

д. э. н., доцент, Национальный технический университет "ХПИ"

А. А. Воронков

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ УКРАИНЫ

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗУМОВА ПРАЦЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ

А. О. Крисак

к. е. н., викладач, Вінницький технічний коледж

О. О. Попова

викладач, Вінницький технічний коледж

О. А. Алексєєнко

викладач, Вінницький технічний коледж

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Нечай

ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

М. Б. Міхельсон

студентка ОКР "бакалавр" кафедри "Менеджмент невиробничої сфери", Донецький державний університет управління

ВИВЧЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ВІДСУТНОСТІ ЄДИНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЯ

О. А. Плєшакова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

О. Л. Легошина

здобувач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НЕПУ

А. В. Максимова

старший викладач кафедри банківської справи, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ

А. П. Довгаль

аспірант, Національний торговельно-економічний університет

ДЕТЕРМІНАНТНА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ — СУБ'ЄКТА ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В. І. Карюк

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИДОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Д. В. Крищенко

здобувач, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

ЄВРО-2012 ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Л. С. Шамян

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Полтавська філія Європейського університету

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Лобова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВ ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ

Є. В. Дяченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СХЕМИ ПОЄДНАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ТА ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

М. В. Соколов

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ INITIAL PUBLIC OFFERING

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

СИСТЕМА ЗАХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Л. І. Паращенко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Євтушенко

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ СФЕРИ)

О. А. Кулинич

аспірант кафедри управління національним господарством, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент