EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2013

Економіка

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЕРТИКАЛІ ФАХОВИХ ГАЛУЗЕВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Т. А. Бурова

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ

І. В. Пономаренко

к. е. н., в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

О. В. Кузьменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МІСТКОСТІ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, Одеська філія Європейського університету

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Полтавська національна аграрна академія

І. М. Алексєєнко

к. е. н., менеджер НВП ТОВ "ВінМікс-Софт" м. Київ

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ

Л. М. Сатир

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет

ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

С. М. Лагута

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

РОЛЬ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТНИХ АГЕНТСТВ У ФІНАНСУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОХОЛДИНГІВ

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ "НОРМИ КЕРОВАНОСТІ" ЯК ОСНОВНОГО ПОКАЗНИКА НОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

В. М. Пердейчук

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ "Буковинський Університет", м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Л. М. Яремченко

здобувач кафедри фінансів, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. М. Кміть

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

В. М. Строгуш

студентка магістратури спеціальності "Оподаткування", Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

Т. П. Кляп

студентка магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю "Економічна кібернетика", ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ШВИДКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

М. С. Чулюкова

студентка 5 курсу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Н. И. Фараджев

диссертант, Научно-исследовательский институт экономических реформ Министерства экономического развития Азербайджанской Республики

КАЗНАЧЕЙСТВО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

С. О. Линник

кандидат наук з державного управління, директор державної установи "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ ВООЗ "ЗДОРОВ'Я-21"

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. О. Павленко

кандидат філософських наук, Уповноважений Президента України з прав дитини

ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

О. Ю. Корчміт

заступник директора департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПОБУДОВА СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

"МАРКЕТИНГ ВЗАЄМИН" ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Н. Євтушенко

доктор політичних наук, професор кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморського державного гуманітарного університету імені Петра Могили

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморського державного гуманітарного університету імені Петра Могили

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГЕОПОЛІТИЧНОГО І ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Н. Б. Мєзєнцева

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник військової частини А1906

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ В АСПЕКТІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

А. О. Машков

аспірант, Академія муніципального управління

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Л. Х. Тихончук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор Медичного коледжу Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького

ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

А. Б. Віленський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОГО РІВНЯ ЗДОРОВ'Я ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Ю. В. Колобов

здобувач кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПЕЦИФІКА І ВИЗНАЧАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

О. Ю. Луцький

здобувач кафедри державного управління, філософський факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

С. В. Скіць

здобувач кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ

О. В. Кулеба

здобувач, Академія муніципального управління

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ

Т. І. Ренькас

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

СТАН ІНОВАЦІЙНИХ ЗМІН У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили