Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2013

Економіка

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ВЕРТИКАЛІ ФАХОВИХ ГАЛУЗЕВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Т. А. Бурова

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ

І. В. Пономаренко

к. е. н., в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

О. В. Кузьменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МІСТКОСТІ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, Одеська філія Європейського університету

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Полтавська національна аграрна академія

І. М. Алексєєнко

к. е. н., менеджер НВП ТОВ "ВінМікс-Софт" м. Київ

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Т. Шевченка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ

Л. М. Сатир

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Білоцерківський національний аграрний університет

ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

С. М. Лагута

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

РОЛЬ ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТНИХ АГЕНТСТВ У ФІНАНСУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОХОЛДИНГІВ

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ "НОРМИ КЕРОВАНОСТІ" ЯК ОСНОВНОГО ПОКАЗНИКА НОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

В. М. Пердейчук

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ "Буковинський Університет", м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Л. М. Яремченко

здобувач кафедри фінансів, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. М. Кміть

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

В. М. Строгуш

студентка магістратури спеціальності "Оподаткування", Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА СТАБІЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

Т. П. Кляп

студентка магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю "Економічна кібернетика", ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ШВИДКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

М. С. Чулюкова

студентка 5 курсу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Н. И. Фараджев

диссертант, Научно-исследовательский институт экономических реформ Министерства экономического развития Азербайджанской Республики

КАЗНАЧЕЙСТВО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

С. О. Линник

кандидат наук з державного управління, директор державної установи "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЇ ВООЗ "ЗДОРОВ'Я-21"

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. О. Павленко

кандидат філософських наук, Уповноважений Президента України з прав дитини

ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

О. Ю. Корчміт

заступник директора департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПОБУДОВА СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

"МАРКЕТИНГ ВЗАЄМИН" ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Н. Євтушенко

доктор політичних наук, професор кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморського державного гуманітарного університету імені Петра Могили

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморського державного гуманітарного університету імені Петра Могили

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГЕОПОЛІТИЧНОГО І ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Н. Б. Мєзєнцева

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник військової частини А1906

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ В АСПЕКТІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

А. О. Машков

аспірант, Академія муніципального управління

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Л. Х. Тихончук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

П. Й. Кузьмінський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор Медичного коледжу Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького

ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

А. Б. Віленський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОГО РІВНЯ ЗДОРОВ'Я ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Ю. В. Колобов

здобувач кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПЕЦИФІКА І ВИЗНАЧАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

О. Ю. Луцький

здобувач кафедри державного управління, філософський факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

С. В. Скіць

здобувач кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ

О. В. Кулеба

здобувач, Академія муніципального управління

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ

Т. І. Ренькас

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

СТАН ІНОВАЦІЙНИХ ЗМІН У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент