EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2014

Завантажити журнал №4, 2014

Економіка

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

THE POTENTIAL FOR INVESTMENT CAPACITY OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна"

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Bassova

Ph.D. , assistant professor of finance and credit, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University "Ukraine"

DIAGNOSIS INVESTMENT POTENTIAL CHEMICAL ENTERPRISES IN UKRAINE

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

THEORETICAL BASES OF AN ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

С. В. Кузьмінов

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Г. Я. Глуха

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ТРАНСРІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. Kuzminov

Doctor of Science, full professor of Econonic Theory and International Economics Department, Alfred Nobel University

G. Glukha

PHD, associate professor of Econonic Theory and International Economics Department, Alfred Nobel University

TRANS LEVEL APPROACH TO EVALUATE ECONOMIC GROWTH

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНА ГНУЧКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

O. Laburtseva

d. e. s., professor, head of marketing department, Kyiv National University of Technologies and Design

ENTERPRISE STRATEGIC FLEXIBILITY IN CONTEXT OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

В. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У СТРУКТУРНОМУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

V. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Finance Department, SHEI "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN STRUCTURAL DEVELOPMENT OF STOCK MARKET

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФОРМУВАННІ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

I. Petrenko

Assistant of Bank Investment Department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

THE THEORETICAL BASIS OF DEBT SECURITIES PARTICIPATION IN THE REAL INVESTMENT CAPITAL FORMATION

О. П. Манзій

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

В. С. Негоденко

асистент кафедри бухгалтерського обліку, Міжнародний університет бізнесу і права

Ю. В. Танасійчук

аспірант кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

Я. О. Голобородько

аспірант кафедри фінансів,Уманський національний університет садівництва

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. Manziy

Lecturer, Department of Economics, Uman National University of Horticulture

V. Nehodenko

Assistant of the Department of Accounting, University of International Business and Law

Y. Tanasiichuk

Postgraduate student of marketing, Uman National University of Horticulture

I. Goloborodko

Postgraduate Department of Finance, Uman National University of Horticulture

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS THROUGH THE LENS INVESTMENT CAPACITY OF ENTERPRISE

О. П. Гузенко

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ТА ІННОВАЦІЙ

О. Guzenko

CSc.(Economics), associate professor, Department of banking businesses of SHEI "Kryvyi Rih National University"

M. Adamenko

CSc.(Economics), associate professor, Department of business entities finance and innovation development of SHEI "Kryvyi Rih National University"

EVALUATION OF ECONOMIC CONSEQUENCES OF INTERCONNECTION OF BANK CREDIT AND INNOVATIONS

Л. Г. Гетьман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківської держваної академії культури

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

L. Getman

Fh.D., associate Professor, associate Professor of Department Management and administration, Kharkiv State Academy of Culture

IMPROVING OF ORGANIZATIONAL MECHANISM INNOVATION OF SOCIO-CULTURAL SPHERE

В. О. Шпильова

д. е. н., доцент, Завідувач кафедри економіки та менеджменту, Черкаська філії ПВНЗ "Європейський університет"

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

V. Shpylova

Doctor of Economic Sciences., Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management, Cherkassy branch of the private higher education institution "European University"

IDENTIFICATION OF FACTORS COMPETITIVENESS OF MODERN ENTERPRISES IN THE PROCESS OF ITS COMPETITIVE ADVANTAGES

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

FEATURES OF DIAGNOSIS AND THE RISK OF REGIONAL TOURISM AND RECREATIONAL FACILITIES

І. М. Мазур

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. Mazur

Ph.D., associate professor, professor of finance and credit, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galytskyy

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE ENSURING ENERGY SECURITY OF UKRAINE'S ECONOMY

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the "Kyiv university of management and enterprise"

ECONOMIC MECHANISMS TO IMPROVE THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE PRODUCTION INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

С. В. Вахнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

ВПЛИВОВІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ВИСОКОРИЗИКОВИХ БІЗНЕС ІНІЦІАТИВ

S. Vakhnyuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, SHEE "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

THE INFLUENCE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN THE FIELD OF HIGH-RISK BUSINESS INITIATIVES

А. Г. Дем'янченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління морським транспортом, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ

A. Demyanchenko

PhD, Associate Professor, Department of Economics and Management in maritime transport, Azov Sea Institute of Odessa National Maritime Academy

ANALYSIS OF APPROACHES TO CALCULATING THE CONCESSION FEES IN INFRASTRUCTURE PROJECTS

Р. М. Агазаде

диссертант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

R. Aghazadeh

Dissertant , Azerbaijan State Economic University

THE QUESTIONS INCREASING ROLE OF TAX MANAGEMENT IN THE MODERN ECONOMIC CONDITIONS

І. А. Голованова

д. мед. н., професор, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

О. І. Краснова

аспірант кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ ТА У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

I. Golovanovа

Doctor of Medical sciences, Professor, Head of Department of Social Medicine, Organization and Health Economics HSEU "Ukrainian Medical Stomatological Academy"

О. Krasnovа

post-graduate of chair of political economy of the Poltava National Pedagogical University of a name V.G. Korolenka

HEALTH CARE FINANCING IN UKRAINE AND IN COUNTRIES OF EASTERN EUROPE

Г. Я. Левків

к. е. н. доцент, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ

АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

G. Levkiv

Ph.D in Economic Sciences, Professor of Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs

ALGORITHM DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN FOR MARKETING MANAGEMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

В. В. Клочан

д. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

К. В. Путієнко

Магістр факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЄЛАНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

V. Klochan

Doktor of Science, Associate Professor, Mykolayiv National Agrarian University

K. Putiyenko

Master of the Faculty of Management, Mykolayiv National Agrarian University

MECHANISM OF MOTIVATION OF WORKERS DISTRICT AGRICULTURAL ENTERPRISES YELANETSKYI

О. Р. Гулько

здобувач, Львівський національний аграрний університет

МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

А. Gulko

сompetitor, Lviv National Agrarian University

MONITORING OF THE USE OF AGRICULTURAL EARTH

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

Ю. С. Мироненко

студентка магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю "Економічна кібернетика", Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ

L. Perkhun

Ph.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

Y. Myronenko,

graduate student, Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

MODEL OF INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND LABOUR MARKET

O. А. Розкошна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

С. О. Бакшеєва

бакалавр, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

H. Rozkoshnaya

Ph.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

S. Baksheyeva

graduate student Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

MOTIVATION OF STAFF IN BANK MANAGEMENT SYSTEM

О. В. Кузьменко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

А. С. Євтушенко

студентка 4-го курсу, спеціальність "економічна кібернетика", Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

O. Kuzmenko

PhD in Economics, Associate Professor, the Department of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

A. Yevtushenko

the 4th year student, specialty "Еconomic сybernetics", State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

MODELING THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM STABILITY ON THE BASE OF DECOMPOSITION ANALYSIS

Л. Г. Брыгинская

соискатель, Черниговский государственный институт экономики и управления

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

L. Bryginskaya

Competitor Chernihiv State Institute of Economics and Management

MODERN ASPECTS OF RESOURCE SUPPORT OF BANKING IN UKRAINE

М. І. Зеленська

асистент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України

І. Г. Голуб

студент 5-го курсу кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

M. Zelenska

assistant professor, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine"

I. Golub

master student, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine"

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM USING THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

MODERN FACTORS OF STATE REGULATION OF INTELLECTUAL CAPITAL

О. В. Заїка

к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри адміністративного менеджменту і бізнес-адміністрування, Інститут управління Класичного приватного університету, м.Запоріжжя

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

O. Zayka

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of Department of administrative management and business-administration, Institute of Management, Classic Private University

APPLIANCE EXPERIENCE OF COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET ECONOMY IN THE SPHERE OF THE COMMUNAL ECONOMY

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

PRINCIPLES FORMING OF ORGANIZATIONAL SYSTEM MANAGEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS

О. М. Чечель

к. е. н., доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ

O. Chechel

Ph.D., Doctor of Public Administration, Professor of Public Administration, National University Bioresources and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EXPERIENCE OF STATE MANAGING THE ECONOMY IN SELECTED COUNTRIES

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

КЛЮЧОВА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЬЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

THE KEY ROLE OF THE STATE CONTROL OF THE JUDICIAL-EXPERT ACTIVITY IN PROTECTING HUMAN RIGHTS IN UKRAINE

Е. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

E. Weisman

Competitor National University of Water Management and Nature

TOOLS OF THE STATE INVESTMENT POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили