EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2015

Завантажити журнал №4, 2015

Економіка

В. П. Онищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

МЕТОДОЛОГІЧНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

V. Onyschenko

PhD, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Chernihiv National Technological University

METHODOLOGICAL AND METHODICAL GROUNDWORK OF ACCOUNTING OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

O. A. Сeргієнкo

к. e. н., дoцeнт кaфeдри вищoї математики, ХІБС УБС НБУ

І. П. Гoлoфaєвa

к. e. н., дoцeнт кaфeдри фінансів, ХНEУ ім. С. Кузнeця

МOДEЛЮВAННЯ ФAКТOРІВ ЗOВНІШНЬOГO ТA ВНУТРІШНЬOГO СEРEДOВИЩA ФІНAНСOВOЇ БEЗПEКИ КOМEРЦІЙНOГO БAНКУ

O. Sergienko

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, Department of Higher Mathematics

I. Golofayeva

PhD in Economics, Associate professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Department of Finance, Kharkiv, Ukraine

MODELING OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT FACTORS OF COMMERCIAL BANKS FINANCIAL SECURITY

Ю. І. Паршин

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Y. Parshin

Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution "Ukrainian State Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

ESTIMATION METHOD OF INFORMATIVE PROVIDING OF STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY

О. І. Маслак

д. е. н., професор, завідуюча кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

І. В. Коробкова

аспірант, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Maslak

doctor of economics, professor, head of the department of economic, Kremenchug National University Mikhail Оstrogradskiy

I. Korobkova

post-graduate, Kremenchug National University Mikhail Ostrogradskiy

INFORMATION SECURING THE PROCESS OF OPERATING BY STRATEGIC STABILITY OF ENTERPRISE

М. Ю. Барна

к.е.н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Львівська комерційна академія, м. Львів

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ТОВАРООБІГОМ ТА ФАКТОРНИМИ ОЗНАКАМИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

M. Barna

kandidat of economics, associate professor, Lviv Academy of Commerce

CORRELATION BETWEEN TURNOVER AND FACTOR VARIABLE OF DOMESTIC TRADE IN UKRAINE

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

В. Р. Товмасян

здобувач ПВНЗ "Європейський університет"

Д. О. Посудієвський

студент Інституту прикладного та системного аналізу, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

N. Roschina

Ph.D. of Economics, assistant professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

V. Tovmasyan

Researcher "European University"

D. Posudiievs'kyj

Student of Applied and System Analysis Institute, National Technical University of Ukraine "KPI"

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STOCK EXCHANGES FORMING IN UKRAINE

О. М. Гончарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Г. А. Єгорова

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ АГРОСЕКТОРУ УКРАЇНИ

O. Honcharova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Economics of Enterprises, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

H. Egorova

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. Shashyna

Ph.D. in Economics, assistant professor of economy and entrepreneurship, NTUU"KPI", Kyiv

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT EFFICIENCY OF STATE ADMINISTRATION

Исмаилов Ниязи Муса оглы

доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит", декан учетно-экономического факультета, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Ismailov Niyazi Musa

PhD in Economics, Associate Professor of "Economic analysis and audit" Department, Dean of the Faculty of Accounting and Economics, Azerbaijan State Economic University

IMPROVING THE INFORMATION BASE ANALYSIS OF RESULTS OF OPERATIONS AND BUSINESS ACTIVITY

Салахов Рашад Мамедалиоглы

докторант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

SalahovRashadMamedali

doctoral studentof Azerbaijan State Economic University

PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERVICES

А. Ю. Баскаков

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЄС

A. Baskakov

External Doctorate Student, Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF BUDGETARY MANAGEMENT IN EU

О. О. Королович

ст. викладач кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

O. Korolovich

The senior teacher of The Department of Records and Finance, Mukachev State University

EVALUATION OF ORGANIZATIONAL MAINTENANCE OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT

Б. Б. Заячківська

аспірант кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВРАХУВАННЯ КАРСТУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

B. Zayachkivska

graduate student of Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CONSIDERATION OF THE KARST AT ASSESS OF LAND LOTS

Д. С. Нестерова

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

D. Nesterova

postgraduate student of the Department of Insurance and risk-management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE CONCEPTUAL MODEL OF THE INVESTMENT POLICY OF THE INSURANCE COMPANY

С. Ю. Дьяконова

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА АНАЛІЗ ДОДАТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У КОРМОВИРОБНИЦТВО НА МАКРОРІВНІ

S. Dyakonova

Рhd student. 'Institute of Agrarian Economics' National Scientific Centre

THE METHOD OF CALCULATION AND ANALYSIS OF ADDITIONAL INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY INVESTMENTS IN FODDER PRODUCTION AT THE MACRO LEVEL

О. А. Чала

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ РЕСУРСНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ АСПЕКТІВ

O. Chala

graduate student of Classic Private University, Zaporizhia

ANALYSIS OF UKRAINE'S ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT IN TERMS OF RESOURCE, ECONOMICAL AND TECHNOGENIC ASPECTS

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО РЕАГУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНІ КАТАСТРОФИ

P. Volyanskiy

doctor of sciences in public administration, docent, acting head, Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

IMPROVING MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF MEDICAL RESPONSE TO CAR ACCIDENTS

В. М. Ємельянов

д. держ. упр., доцент, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв

КЛАСТЕРНИЙ МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Emelianov

doctor of sciences is from administration associate professor, director of the Institute of Public of the Peter Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

CLUSTER MECHANISM OF ORGANIZATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION

А. В. Терент'єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА АДЕКВАТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАХОДІВ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

A. Terentieva

Doctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ADEQUACY OF MANAGEMENT MEASURES IN THE CONSEQUENCES OF EMERGENCIES

В. С. Колтун

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ЯК ПАРАДИГМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

V. Koltun

Ph.D. Public Administration, docent, Associate Professor of the Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine

COMPLEMENTARITY AS A PARADIGM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: METHODOLOGICAL ASPECTS

К. А. Бабенко

доктор юридичних наук, професор кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ДІЯННЯМ

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

ORGANISATIONAL AND LEGAL ASPECTS IN COMBATING CORRUPTION

К. В. Дубич

к. пед. н., доцент, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ

РОЛЬ НАУКОВО-ПРИКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

K. Dubych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Post-Doctoral Student of the Social and Humanitarian Policy Faculty, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF RESEARCH AND APPLICATION STATE MANAGEMENT MECHANISM TO IMPROVE THE QUALITY OF SOCIAL SERVICES

Д. В. Кіслов

к. політ. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ПІАР В СИСТЕМАХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

D. Kislov

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Associate Professor of the Department of marketing and advertising Kiev National University of Trade and Economics (KNTEU)

PIAR MARKETING COMMUNICATIONS SYSTEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

О. Ю. Стоян

докторант, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY: FROM THEORY TO PRACTICE

Л. М. Кашпур

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

L. Kashpur

graduate student, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

THE INFLUENCE OF CIVIL SOCIETY ON TAX LAW IMPROVEMENT IN UKRAINE

Я. І. Федан

асистент кафедри психології, педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

Y. Fedan

Assistant Professor of Psychology, Pedagogy and Social Management National University "Lviv Polytechnic"

HUMANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESSES AS THE BASIS OF CURRENT EDUCATION SYSTEM

Т. П. Паламарчук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АГРАРНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. Palamarchuk

graduate student, the National Academy of Public Administration, Office the President of Ukraine, Kyiv

OPTIMIZATION OF UKRAINIAN AGRICULTURAL INTEGRATION IN CONDITIONS OF MODERN GOVERNMENT

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

N. Vostrikova

аssistant of Public Administration and Local Government Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

SYSTEM MODEL OF THE MECHANISM OF PUBLIC WATER RESOURCES MANAGEMENT

І. В. Поліщук

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

I. Polishchuk

PhD student of the Parliamentarism and Political Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE MECHANISMS OF PROFESSIONAL POTENTIAL DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

Д. О. Березовський

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

D. Berezovsky

graduate student, Donetsk State University of Management Mariupol

ANALYSIS OF THE MAIN PROBLEMS AT THE USE OF MONITORING AND CONTROL IN PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили