EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2016

Завантажити журнал №4, 2016

Економіка

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПОЛЯРИЗАЦІЯ Й НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ДОМІНУЮЧА ОЗНАКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

POLARIZATION AND VARIANCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT: A DOMINANT FEATURE IN THE CURRENT PHASE OF GLOBALIZATION

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ВАЛЮТНИЙ КУРС ЯК ІНДИКАТОР СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. Kosova

Doctor of Econ. Sci., Professor, Professor of the Department of Finance and Economic Systems Modeling, Classic Private University, Zaporizhzhya

I. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

THE EXCHANGE RATE AS INDICATOR OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Б. В. Погріщук

д. е. н., професор, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ПОТЕНЦІЙНІ ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ БІОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

B. Pohrischuk

Prof., Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

POTENTIAL FACTORS BIO-EСONOMY ENHANCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REFORMING THE NATIONAL ECONOMY

К. С. Хорішко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

K. Khorishko

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

FINANCIAL AND ECONOMIC TRANSFORMATION OF THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

О. В. Cлободянюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. Slobodyanyuk

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Odessa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa

THE INSTITUTIONAL MODEL OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

A. Kulinska

PhD, associate professor, assistant professor of marketing and management department, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

BUDGET SECURITY AS A CONDITION FOR ACHIEVING NATIONAL SOCIO-ECONOMIC INTERESTS

З. В. Юринець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Z. Yurynets

Associate Professor, Management Dpt., Ivan Franko Lviv national university, Lviv

INNOVATIVE CAPACITY AND STATE INNOVATION POLICY IN THE SYSTEM OF IMPROVING THE NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS

В. С. Ковешніков

к. е. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. С. Ліфіренко

старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Н. М. Стукальська

старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ВИДИ ТУРИЗМУ

V. Koveshnikov

PhD in Economics, assistant professor, Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

O. Lifirenko

Senior lecturer Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

N. Stukalskaya

Senior lecturer Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

INNOVATIVE FORMS OF TOURISM

Я. В. Ромашова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

КРИЗА НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ РЕАГУВАННЯ

Ya Romashova

PhD in Economics, senior teacher of the department of Business Economy and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE CRISIS IN THE DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE OF THE ENTERPRISE: THE CAUSES AND DIRECTION OF RESPONSE

В. В. Струнін

к. е. н., Національний університет харчових технологій, м. Київ

Ю. В. Бєлікова

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

V. Strunin

P.h.D, National University of Food Technologies

Y. Belikova

Masters degree, National University of Food Technologies

MANAGEMENT METHODS' TRANSFORMATION IN LOGISTIC SYSTEM

О. В. Шереметинська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій

А. В. Азізян

студентка, Національний університет харчових технологій

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ПИВА

O. Sheremetynska

Candidate of Economic Science, Senior Lecturer of the Department of Foreign Trade Management and Logistics, Kyiv National University of Food Technologies

А. Azizian

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

ANALYSIS OF THE PRODUCTS COMPETITIVENESS OF THE LEADING UKRAINIAN COMPANIES IN THE BEER MARKET

Н. О. Валявська

асистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

N. Valiavska

assistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

ORGANІZATSІYNO-EKONOMІCHNY MEHANІZM ROZVITKU RІCHKOVIH PORTІV UKRAINY

С. В. Ярош

здобувач, кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ КУ "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

S. Yarosh

Applicant, of economics theory and intellectual property , Zhytomyr National Agroecological University

STRAW AS AN ALTERNATIVE ENERGY RESOURCE OF THE UKRAINIAN

Т. С. Гавриляк

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ТА МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИКІВ

T. Havrilyak

graduate student of the department of finance, turnover and credit, Lviv national university of the named Ivan Franko

IMPROVING FINANCIAL MECHANISMS OF INVESTMENT RESOURCES INSURERS

К. М. Дзюбак

аспірант, викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ

К. Dziubak

PhD student, lecturer of the Chair of Management of land resources, Petro Mohyla Black Sea State University

STRATEGY OF INCREASING THE COST OF LAND CAPITAL

О. В. Ситник

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Sitnik

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

INTEGRATED ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENGINEERING IN KIEV AND KIEV REGION

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ СУТНОСТІ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

POLIASPEKT ESSENCE OF LEADERSHIP IN LOCAL GOVERNMENT

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕГІОНІВ У ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

A. Kachnіі

Phd, doctoral student at the Academy of Municipal Management

POTENTIAL USE RESOURCE CAPABILITIES REGIONS IN THE STATE SYSTEM OF UKRAINE

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., професор кафедри філософії та політології, Національний університет Державної податкової служби України

О. М. Відлер

аспірант, Академія муніципального управління

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

M. Sitsinska

Doctor of Public Administration, Professor of Department of philosophy and political science of the National University of State Tax Service of Ukraine

O. Wydler

PhD student of Academy of Municipal Management

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND LEGAL BASES FOR THE DEVELOPMENT OF DRAFT NATIONAL STRATEGY OF COUNTERACTION OF ILLEGAL MIGRATION

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У НАПРЯМІ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

CONCEPTUAL IMPROVEMENT OF REGIONAL POLICY TOWARD IMPROVING AGRICULTURAL USE PERFORMANCE RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE

Ю. В. Дмитрієв

здобувач, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Y. Dmytriyev

applicant, Donetsk State University of Management, Mariupol

CAUSES OF CORRUPTION RISKS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

І. В. Сухара

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

I. Syuhara

applicant, Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

THE PROFESSIONAL MOBILITY AS CONSTITUENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS IN THE ECOLOGICAL SPHERE OF UKRAINE

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

REGULATION OF OIL AND GAS IN UKRAINE

В. В. Мещеряков

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України (м.Київ)

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У СФЕРІ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В РЕГІОНАХ

V. Mescheryakov

gradute student of the department of regional management, local self-government and management by a city, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FORMING A MODEL OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES, PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN THE PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AND MONUMENTS IN REGIONS

О. А. Рашковський

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕВЕЛОПМЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. Rashkovsky

postgraduate student, Department of Regional Government, Local Government and City Administration National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Кyiv

FEATURES OF THE REGULATION DEVELOPMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили