EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2017

Економіка

В. В. Джеджула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. Г. Цвик

студент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dzhedzhula

D. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

A. Tsvyk

student, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Г. М. Коломієць

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

А. Г. Іщенко

магістрант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

G. Kolomiiets

Doctor of Economics, Full Professor, Professor of the Department of Econimic Theory and Economic Management Methods, V. N. Karazin Kharkiv National University

А. Ishchenko

master, V. N. Karazin Kharkiv National University

FINANCIAL COMPONENTS FORMING THE EXCHANGE RATE OF UKRAINE

Т. М. Мельник

д. е. н., професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

T. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of the department of international economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL TRADING IN CONSTRUCTION SERVICES

О. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ

A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and business, Cherkasy State Technological University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL PROJECTS MANAGEMENT

О. С. Бондаренко

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kyiv National University of Trade and Economics

FINANCIAL RESOURCES AND FINANCIAL FLOWS: MODERN THEORY AND PRACTICE MANAGEMENT

Н. В. Фірсова

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

N. Firsova

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, HEE of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava

THE SIGNIFICANCE OF THE INVENTORY INTERNAL CONTROL IN CONSUMER COOPERATIVE RETAIL ENTERPRISES

В. C. Ковешніков

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. В. Гармаш

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВИННИЙ ТА ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ВАЖЛИВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

V. Koveshnikov

candidate of economic sciences, associate professor the Department of Tourist and Hotel Business, National University of Food Technologies

V. Garmash

Master, National University of Food Technologies

WINE AND GASTRONOMIC TOURISM: IMPORTANT ECONOMIC DEVELOPMENT POTENTIAL

П. І. Безус

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

А. О. Дворецький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ НА ПІДГРУНТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

P. Bezus

Ph.D., Assoc., Associate Professor of Management department, Kyiv National University of Technology and Design

A. Dvorets'kyj

Ph.D., Associate Professor of Management department, Kyiv National University of Technology and Design

THE PRINCIPLES OF SOCIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE COUNTRY ON GROUND OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ECONOMIC PRECONDITIONS OF INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX

Б. О. А. Далайін

аспірант кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОГНОЗУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ФАЗОВИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

B. О. А. Dalayeen

Postgraduate at the Department of Economics Information Systems of Kyiv National Economic university named after V. Hetman

PREDICTION OF PHASE SYNERGISTIC EFFECT OF EVOLUTIONARY PROCESSES IN THE ECONOMY

Ю. Р. Примак

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ БАНКУ. МЕТОД ДЮРАЦІЇ

J. Prymak

postgraduate student of accounting in credit and budgetary institutions and economic analysis department, Kyiv National Economic University, Kyiv

THE ANALYSIS OF INTEREST RATE RISK OF THE BANK AND IT'S IMPROVE. DURATION METHOD

В. Л. Коломієць

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДЕРЖАВНІ БАНКИ РОЗВИТКУ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. Kolomiets

postgraduate Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

STATE BANKS OF DEVELOPMENT AND THEIR ROLE IN THE REALIZATION OF FINANCIAL POLICY

Н. В. Тадеєва

аспірантка кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ

N. Tadeeva

Postgraduate student, Department of public administration, records management and information activities, National University of water management and nature resources use, Rivne

DIRECTIONS OF ADAPTATION OF THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS OF UKRAINE TO THE REQUIREMENTS OF GOOD BUSINESS PRACTICE

О. О. Брожко

студент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського"

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ

О. Brozhko

A student of International Economics Faculty of Management and Marketing National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

S. Sokotenyuk

Assistant of International Economics Faculty of Management and Marketing National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

ECONOMIC SECURITY CRITICAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE: CURRENT STATUS AND TRENDS OF IMPROVEMENT

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО КОРПУСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION STABILIZING OF PERSONNEL OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

О. М. Титаренко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління змістом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДМЕХАНІЗМУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Tytarenko

Ph.D in Public Administration, associate professor, bread-winner of scientific degree of doctor of sciences, National academy of state administration at President of Ukraine, city of Kyiv

TECHNOLOGY INTRODUCTION TO PRACTICE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE PODMEHANIZMA SPIRITUALLY-VALUABLE RURAL DEVELOPMENT TERRITORIAL COMMUNITIES

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЙНИМИ ФАКТОРАМИ В ЗАКЛАДАХ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE MOTIVATING FACTORS MANAGEMENT IN ESTABLISHMENTS OF THE CULTURAL SPHERE AS A MECHANISM OF STATE CONTROL THE SOCIO-CULTURAL SPHERE

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF THE FORMS OF THE ECONOMIC CRISIS

А. О. Хмирова

ад'юнт навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

A. Hmyrova

An associate of educational, scientific and production center at National University of Civil Protection of Ukraine

IMPROVING THE STATE REGULATION OF EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

О. О. Дорошенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ НА ВТОРИННОМУ РІВНІ

O. Doroshenko

Graduate student, National academy of state administrationat President of Ukraine

THE MODERN STATE OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC PROVIDING OFMEDICARE IS AT SECONDARY LEVEL

В. В. Строяновський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Stroyanovskiy

Graduate student of globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL RESEARCH ORGANIZATIONS IN THE IMPLEMENTATION STRATEGIC ANALYSIS IN GOVERNANCE NATIONAL SECURITY

В. Й. Ганяк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

V. Haniak

postgraduate student of division of European, globalization, integration and management of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN AND NATIONALS OF POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF CHURCH-STATE RELATIONS: THE SECURITY DIMENSION

В. О. Капітан

здобувач, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

V. Kapitan

candidate for Ph.D., Lviv regional institute of public administration of the National academy of public administration the President of Ukraine, Lviv

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING OF STATE STRATEGY OFDEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IS FOR THE SAKE OF PROVIDING OFEMPLOYMENT OF POPULATION

Б. В. Помогайбо

аспірант, Академія муніципального управління

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

B. Pomohaybo

PhD student of the Academy of Municipal Management

TAX INCENTIVES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили