Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2017

Економіка

В. В. Джеджула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

І. Ю. Єпіфанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. Г. Цвик

студент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dzhedzhula

D. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

I. Yepifanova

PhD (Economics), Associate Professor, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

A. Tsvyk

student, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Г. М. Коломієць

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

А. Г. Іщенко

магістрант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

G. Kolomiiets

Doctor of Economics, Full Professor, Professor of the Department of Econimic Theory and Economic Management Methods, V. N. Karazin Kharkiv National University

А. Ishchenko

master, V. N. Karazin Kharkiv National University

FINANCIAL COMPONENTS FORMING THE EXCHANGE RATE OF UKRAINE

Т. М. Мельник

д. е. н., професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

T. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of the department of international economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL TRADING IN CONSTRUCTION SERVICES

О. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ

A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and business, Cherkasy State Technological University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL PROJECTS MANAGEMENT

О. С. Бондаренко

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kyiv National University of Trade and Economics

FINANCIAL RESOURCES AND FINANCIAL FLOWS: MODERN THEORY AND PRACTICE MANAGEMENT

Н. В. Фірсова

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

N. Firsova

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, HEE of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava

THE SIGNIFICANCE OF THE INVENTORY INTERNAL CONTROL IN CONSUMER COOPERATIVE RETAIL ENTERPRISES

В. C. Ковешніков

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В. В. Гармаш

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВИННИЙ ТА ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ: ВАЖЛИВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

V. Koveshnikov

candidate of economic sciences, associate professor the Department of Tourist and Hotel Business, National University of Food Technologies

V. Garmash

Master, National University of Food Technologies

WINE AND GASTRONOMIC TOURISM: IMPORTANT ECONOMIC DEVELOPMENT POTENTIAL

П. І. Безус

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

А. О. Дворецький

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ НА ПІДГРУНТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

P. Bezus

Ph.D., Assoc., Associate Professor of Management department, Kyiv National University of Technology and Design

A. Dvorets'kyj

Ph.D., Associate Professor of Management department, Kyiv National University of Technology and Design

THE PRINCIPLES OF SOCIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE COUNTRY ON GROUND OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY

К. О. Бояринова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

К. Boiarynova

PhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ECONOMIC PRECONDITIONS OF INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX

Б. О. А. Далайін

аспірант кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОГНОЗУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ФАЗОВИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

B. О. А. Dalayeen

Postgraduate at the Department of Economics Information Systems of Kyiv National Economic university named after V. Hetman

PREDICTION OF PHASE SYNERGISTIC EFFECT OF EVOLUTIONARY PROCESSES IN THE ECONOMY

Ю. Р. Примак

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ БАНКУ. МЕТОД ДЮРАЦІЇ

J. Prymak

postgraduate student of accounting in credit and budgetary institutions and economic analysis department, Kyiv National Economic University, Kyiv

THE ANALYSIS OF INTEREST RATE RISK OF THE BANK AND IT'S IMPROVE. DURATION METHOD

В. Л. Коломієць

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ДЕРЖАВНІ БАНКИ РОЗВИТКУ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. Kolomiets

postgraduate Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

STATE BANKS OF DEVELOPMENT AND THEIR ROLE IN THE REALIZATION OF FINANCIAL POLICY

Н. В. Тадеєва

аспірантка кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ

N. Tadeeva

Postgraduate student, Department of public administration, records management and information activities, National University of water management and nature resources use, Rivne

DIRECTIONS OF ADAPTATION OF THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS OF UKRAINE TO THE REQUIREMENTS OF GOOD BUSINESS PRACTICE

О. О. Брожко

студент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського"

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського"

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ

О. Brozhko

A student of International Economics Faculty of Management and Marketing National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

S. Sokotenyuk

Assistant of International Economics Faculty of Management and Marketing National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named Igor Sikorsky"

ECONOMIC SECURITY CRITICAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE: CURRENT STATUS AND TRENDS OF IMPROVEMENT

В. В. Коврегін

перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО КОРПУСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

V. Covregin

First Vice-Rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION STABILIZING OF PERSONNEL OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

О. М. Титаренко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління змістом, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДМЕХАНІЗМУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Tytarenko

Ph.D in Public Administration, associate professor, bread-winner of scientific degree of doctor of sciences, National academy of state administration at President of Ukraine, city of Kyiv

TECHNOLOGY INTRODUCTION TO PRACTICE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE PODMEHANIZMA SPIRITUALLY-VALUABLE RURAL DEVELOPMENT TERRITORIAL COMMUNITIES

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЙНИМИ ФАКТОРАМИ В ЗАКЛАДАХ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СФЕРОЮ

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE MOTIVATING FACTORS MANAGEMENT IN ESTABLISHMENTS OF THE CULTURAL SPHERE AS A MECHANISM OF STATE CONTROL THE SOCIO-CULTURAL SPHERE

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

A. Gladchenko

postdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF THE FORMS OF THE ECONOMIC CRISIS

А. О. Хмирова

ад'юнт навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

A. Hmyrova

An associate of educational, scientific and production center at National University of Civil Protection of Ukraine

IMPROVING THE STATE REGULATION OF EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

О. О. Дорошенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ НА ВТОРИННОМУ РІВНІ

O. Doroshenko

Graduate student, National academy of state administrationat President of Ukraine

THE MODERN STATE OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC PROVIDING OFMEDICARE IS AT SECONDARY LEVEL

В. В. Строяновський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Stroyanovskiy

Graduate student of globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL RESEARCH ORGANIZATIONS IN THE IMPLEMENTATION STRATEGIC ANALYSIS IN GOVERNANCE NATIONAL SECURITY

В. Й. Ганяк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

V. Haniak

postgraduate student of division of European, globalization, integration and management of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN AND NATIONALS OF POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF CHURCH-STATE RELATIONS: THE SECURITY DIMENSION

В. О. Капітан

здобувач, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

V. Kapitan

candidate for Ph.D., Lviv regional institute of public administration of the National academy of public administration the President of Ukraine, Lviv

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING OF STATE STRATEGY OFDEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IS FOR THE SAKE OF PROVIDING OFEMPLOYMENT OF POPULATION

Б. В. Помогайбо

аспірант, Академія муніципального управління

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

B. Pomohaybo

PhD student of the Academy of Municipal Management

TAX INCENTIVES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент