Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2018

Завантажити журнал №4, 2018

Економіка

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. С. Найдюк

Генеральний директор, ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг", м. Київ

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК БАЗИС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВЕКТОРУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

G. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Naidiuk

General Director, Kyivenergoholding, PJSC, Kyiv

FINANCIAL STABILITY AS A BASIS FOR DEFINING THE STRATEGIC VECTOR OF THE ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT

Г. Б. Погріщук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Pogrytschuk

doctor of economics, associate professor, head of the department of finance, вanking and іnsurance of the Vinnytsia educational and scientific іnstitute of еconomics, Ternopil national economic university

CONCEPTUALIZATION OF THE SYSTEM OF INNOVATIONAL AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

О. Ю. Чичмар

студентка 6 курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

Y. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

O. Chychmar

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

THE PROBLEMS AND RISKS OF CORPORATE LENDING BY COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

ФОРМИ ПРОЯВУ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ДОСВІДУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

MANIFESTATIONS OF NEO-PROTECTIONISM IN THE POLICY OF ECONOMIC PATRIOTISM: ANALYSIS OF CONTEMPORARY PRACTICES OF DEVELOPED COUNTRIES IN STIMULATING ECONOMIC GROWTH

І. В. Бабій

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕХАНІЗМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Babiy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, management and administration Khmelnytsky National University

FORMATION AND APPLICATION OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY STRATEGY IN THE MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE MECHANISM

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОТИВАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Yevtushevska

PhD, assistant of the Department of Enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MOTIVATION OF ECONOMIC AGENTS UNDER MODERN CONDITION

К. М. Жиленко

к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТНК В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ НОВОГО ТИПУ

K. Zhylenko

Ph.D., Assistant Professor, Dniprovskiyi national University by Oles Honchar

HARMONIZATION OF TNС'S ECONOMIC INTERESTS IN THE CONDITIONS OF NEW TYPE ECONOMY

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Г. В. Циганенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

M. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

H. Tsyhanenko

Ph.D., Assoc. Prof., Assistant Professor of the department of management and administration, Zhytomyr Institute Private Joint-Stock Company "Higher Educational Institution "Interregional Personnel Management Academy"

ANALYSIS OF STRATEGIC ALTERNATIVES TO INVESTMENT SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Гамова

к. е. н., доцент, доцент кафедри ОАОА, Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

старший викладач кафедри ОАОА, Запорізька державна інженерна академія

Т. О. Бут

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

O. Gamova

Candidate of economic sciences, Assistant professorof the Chair of Accounting and Auditing of State Engineering Academy of Zaporozhye

I. Kozachok

Senior Lecturer, Department of Accounting and Auditing of State Engineering Academy of Zaporozhye

T. But

Маster, Zaporizhzhia State Engineering Academy, Zaporozhye

IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF FIXED ASSETS AT JSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE"

Ю. Б. Колупаєв

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна академія статистики, обліку і аудиту

С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку і аудиту

МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Yu. Kolupayev

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insuranceof The national Academy of statistics, accounting and audit

S. Zalyubovskaya

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insuranceof The national Academy of statistics, accounting and audit

THE MECHANISM OF INFORMATION PROVISION IN THE CONTEXT OF SOLVING PROBLEMS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ECONOMIC ACTIVITY DETERMINING METHODS

М. М. Огієнко

к. техн. н., доцент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

M. Ogienko

candidate of technical sciences, associate professor, department of hotel and restaurant and tourism business, Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts

THE SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSMENT OF HUMAN POTENTIAL: REGIONAL ASPECT

Л. П. Рогатіна

к. політ. н., Одеська національна академія харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА МЕЗОРІВНІ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

L. Rogatina

candidate of political sciences, Odessa National Academy of Food Technologies

PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AT THE MESO LEVEL UNDER THE CONDITIONS OF FOOD SECURITY PROVIDING

О. В. Гуріна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

Д. Є. Нікон

головний економіст, начальник планово-економічного управління ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", м. Дніпро

М. С. Михайлов

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СЕКТОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

O. Gurina

сandidate of еconomic sciences, associate professor, associate professor of the Department of management of organizations and foreign economic activity, Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

D. Nikon

chief economist, Head of planning-economic administration of SE "Production Association Southern Machine-Building Plant named after O.M. Makarov", Dnipro

M. Myhailov

Postgraduate Student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Mykolaiv

SECTORAL ANALYSIS OF THE ACTIVATION OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH

Державне управління

О. А. Дєгтяр

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

О. М. Непомнящий

д. держ. упр., академік Академії будівництва України, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІМПЕРАТИВИ ПУБЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІНДИКАТОРИ ЙОГО ЯКОСТІ

O. Diegtiar

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, associate professor of the Department of Management and Administration, O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

O. Nepomniashchyi

Doctor of science in Public Administration, Academician of Academy of building of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

THE EVOLUTION OF PROCESS-ORIENTED PERSONNEL MANAGEMENT

П. С. Покатаєв

д. держ. упр., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. А. Матвійчук

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СТАНОВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

P. Pokatayev

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Classical Private

O. Matviichuk

Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

THE ROLE OF THE STATE SOCIAL POLICY IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет

О. М. Силенко

відмінник освіти України, головний бухгалтер, Запорізький національний технічний університет

С. О. Артюх

Запорізький національний технічний університет

МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІТ-БІЗНЕСУ ТА ВЕКТОРИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, head of department of accounting and taxation

O. Sylenko

Excellent educator of Ukraine, Chief Accountant of the University

S. Artyukh

Zaporizhzhya National Technical University

MECHANISM OF TAXATION OF IT-BUSINESS INCOME AND VECTORS OF ITS IMPROVEMENT

N. Datsii

doctor in public administration, professor, professor of faculty of economic theory, intellectual property and public administration in Zhytomyr national agroecological university

FEATURES OF THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та державного управління Житомирського національного агроекологічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

O. Kachniy

Ph.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

MODERN FEATURES OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer, Interregional Academy of Personnel Management

HISTORICAL ASPECTS OF EFFECTIVE INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY

А. М. Гаврилюк

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

A. Havryliuk

PhD in public administration, associate professor, assistant professor of international tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

PUBLIC ADMINISTRATION OF TOURISM IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: AN AXIOLOGICAL APPROACH

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

E. Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public Administration Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL BASIS OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT-BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

LICENSING OF ECONOMIC ACTIVITY AS A MEANS OF STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

А. І. Кланца

к. мед. н., докторант кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

ІНТЕГРОВАНІ ФАКТОРИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ЯК СТРУКТУРНОЇ УМОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. Klantsa

Candidate of Medical Sciences, doctoral student of the department of public administration and administration Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

INTEGRATED FACTORS OF PUBLIC HEALTH AS A STRUCTURAL CONDITION OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

П. О. Бриль

аспірант кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

P. Bryl

Post-graduate student of the Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute", Kyiv

RESEARCH OF FOREIGN EXPERIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

А. Г. Сдобнова

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА РЕПУТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

A. Sdobnova

post-graduate student National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Кiev

PROFESSIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL REPUTATION AS PART OF THE PROFESSIONAL ETHICAL CULTURE OF A GOVERNMENT EMPLOYEE

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC REGULATION OF VOLUNTARY ACTIVITY

З. В. Гбур

к. н. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

БЮРОКРАТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Z. Hbur

PhD (public administration science), doctoral student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

BUREAUCRATIC CORRUPTION AS A NATIONAL SECURITY THROUGH

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент