EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4

Завантажити журнал №4, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.5

З. О. Луцишин

д. е. н., професор, заступник директора науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Н. Я. Крачук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Т. О. Фролова

д. е. н., професор, заступник завідувача кафедри міжнародних фінансів, директор Центру менеджменту та моніторингу якості освіти, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ДО ВИМОГ ЄС ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Z. Lutsyshyn

Full Doctor of Sciences (ec.), Professor, Deputy Director of the Scientific and Methodological Centeror the Organization of the Educational Process of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

N. Kravchuk

Full Doctor of Sciences (ec.), assistant professor, head of the Department of International Law, International Relations and Diplomacy of the Ternopil National Economic University, Ternopil

T. Frolova

Full Doctor of Sciences (ec.), Professor of Department of International Finances of Vadym Hetman National Economic University of Kyiv

HARMONIZATION OF THE TECHNICAL REGULATION SYSTEM IN UKRAINE BEFORE THE EU REQUIREMENTS AS THE COMPONENT COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.17

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м. Київ

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОСТОРОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

O. Budzyak

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Ecology and Land Use EconomicsState Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

V. Budzуak

Doctor of economics, professor, Professor of the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SPATIAL ORGANIZATION OF ECOLOGICAL SAFE USE IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.25

М. В. Босовська

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Л. А. Бовш

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. Г. Охріменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

M. Bosovskaya

Doctor of Economics, Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

L. Bovsh

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

A. Okhrimenko

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

EVALUATION OF THE QUALITY OF HOTEL SERVICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.32

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

В. В. Бреславець

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О. Lazarieva

doctor of economics, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

V. Breslavets

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

INNOVATIVE APPROACHES TO MODERNIZATION OF SUSTAINED LAND USE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.37

Э. Я. Мамедов

д. э. н., профессор, Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC)

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНКОМ

E. Mamedov

Doctor of Economics, professor of the Azerbaijan State Economic University (UNEC)

SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF A SYSTEMATIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE CONSUMER MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.42

Г. Г. Казарян

к. е. н., доцент кафедри менеджменту освіти, ДНЗ "Інституту менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

G. Kazarian

Ph. D. in Economics, associate professor of department of education management, DNZ "Institute of Management of Education" National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

CONCEPTUALIZATION OF THE STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH DISABILITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.48

С. В. Шевчук

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ВАЖЕЛІВ РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

DETERMINATION OF THE NATURE OF INSTRUMENTS AND OBSERVERS OF REGULATORY POTENTIAL OF THE STATE OF PROVIDING CUSTOMS INTERESTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.54

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

О. С. Петрова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ АУДИТУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. Melikhova

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, of the Zaporozhye State Engineering Academy

N. Chakalova

Assistant of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit of the Zaporozhye State Engineering Academy

O. Petrova

Master student of the department of accounting, analysis, taxation and audit of the Zaporozhye State Academy of Engineering

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPROACHES OF THE AUDIT OF REVENUE INCOME FROM PRODUCT REALIZATION FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.62

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

І. А. Козачок

старший викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

С. О. Матюхіна

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТ СТАНУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy

S. Matyukhina

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF THE STATE AND MOBILITY OF THE FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.72

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

А. С. Свєженцова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

A. Svezhentsova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF AUDIT OF GOODS AT WHOLESALE TRADE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.80

О. В. Анисенко

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморсьий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

К. А. Платонова

студентка кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморсьий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

CУЧАСНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ, ЇХ ЗНАЧЕНННЯ І РОЛЬ У ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ

O. Anysenko

Senior Lecturer, Department of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

K. Platonova

student of the Department of Land Resources Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

MODERN SURVEYING INSTRUMENTS, THEIR IMPORTANCE AND ROLE IN GEODETIC MEASUREMENTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.84

Д. О. Лєбєдєва

викладач циклової комісії загальноекономічних дисциплін, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

І. В. Заливча

викладач циклової комісії загальноекономічних дисциплін,Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

Л. В. Штефан

викладач циклової комісії загальноекономічних дисциплін,Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

D. Liebiedieva

Kremenchuk Flight College of National Aviation University

I. Zalivcha

Kremenchuk Flight College of National Aviation University

L. Stefan

Kremenchuk Flight College of National Aviation University

SOCIO-ECONOMIC PRECONDITIONS FORMING ORGANIZATIONAL STRUCTURES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.89

В. І. Кравець

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Kravets

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.96

Л. І. Шалієвська

аспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

L. Shaliievska

Post-graduate student of the Department of Economics and Economic SecurityLviv State University of Internal Affairs

PENSION PROVISION: FOREIGN EXPERIENCE AND LESSONS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.101

В. А. Галямар

преподаватель коммерческих дисциплин, Криворожский государственный коммерческо-экономический техникум

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ

V. Galiama

Kryvyi Rih, Ukraine teacher of commercial disciplines, Kryvyi Rih State Commercial-economic Technical School

STATE REGIONAL POLICY OF UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.108

С. Г. Бугайцов

д. н. з держ. упр., професор, головний науковий співробітник, Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

S. Bugaytsov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Chief Researcher, State Institution "National Scientific Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

ECONOMIC SAFETY AS A COMPOSITION OF NATIONAL SECURITY SYSTEM: PUBLIC-MANAGEMENT ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.114

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR RECREATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.119

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

L. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

EUROPEAN EXPERIENCE OF EFFECTIVE INTERACTION BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.125

Г. Д. Джумагельдієва

д. ю. н., старший науковий співробітник, Житомирський державний технологічний університет

Л. В. Сергієнко

к. н. з держ. упр., Житомирський державний технологічний університет

І. Г. Сергієнко

магістр, Житомирський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

H. Dzhumaheldіieva

Doctor of Law, senior science specialist, Zhytomyr State Technological University

L. Serhіienko

PhD in Public Administration, Zhytomyr State Technological University

І. Serhіienko

Master's Degree, Zhytomyr State Technological University

MECHANISM OF FORMATION OF ETHICAL CODE IN THE STATE ADMINISTRATION MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.130

О. В. Лаврук

к. е. н., докторант кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ

A. Lavruk

Ph.D., doctoral student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kiev

STATE POLICY OF ASSISTANCE TO INVESTMENT SUPPORT OF ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.135

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

В. О. Кучменко

старший викладач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

ГРОМАДА ЯК КЛЮЧОВИЙ СУБ'ЄКТ В УКРАЇНСЬКІЙ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Zahurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, associate professor, Zhytomyr State Technological University

V. Kuchmenko

Senior teacher, Zhytomyr State Technological University

COMMUNITY AS A KEY SUBJECT IN THE UKRAINIAN MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.141

Ю. Ю. Ряховська

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics Sciences, Klasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF MODERN GOVERNMENT INNOVATIVE POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.145

О. Ф. Якимчук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем департаменту інформаційних технологій та телекомунікацій ПрАТ "Рівнеобленерго", м. Рівне

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ЗАДЛЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

O. Yakymchuk

Postgraduate Student, National University of Water and Environmental Engineering, Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologiesand Telecommunications Department of PJSC "Rivneoblenergo", Rivne

STATE POLICY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGES: ASSESSMENT OF ECOSYSTEM SERVICES FOR THE BALANCED DEVELOPMENT OF TERRITORIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.152

І. П. Динник

Провідний фахівець відділу конкурсного відбору здобувачів вищої освіти Інституту публічного управління та адміністрування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ПОТЕНЦІАЛ ВПЛИВУ НА ВЗАЄМОДІЮ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

I. Dynnyk

Senior Specialist at the Department of Competitive, Selection of Higher Education Institutes at the Institute of Public Administration and Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CURRENT INFORMATIONAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR POTENTIAL INFLUENCE ON INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.158

О. А. Рачинська

завідувач сектору координації ТАІЕХ відділу управління проектами, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Rachynska

Head of the TAIEX Coordination Sector, Project Management Department, Center for Adaptation the Civil Service to the Standards of the European Union

OPTIMIZATION OF MECHANISMS OF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.165

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

I. Zyma

PhD in Medical scienc Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

SCIENTIFIC BASIS FOR DETERMINING THE ACTIVITIES OF CORPORATIONS AS A SOCIAL INSTITUTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.4.170

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ ТА ВЕРБАЛЬНІ ВИТОКИ

M. Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

SOCIO-POLITICAL STABILITY: MEANINGFUL FEATURES AND VERBAL ORIGINS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили