Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4

Завантажити журнал №4, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.5

В. А. Никифорак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДОСВІД КРАЇН ЄС

V. Nykyforak

PhD in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

S. Todoriuk

PhD in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

I. Antokhova

PhD in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

IMPROVEMENT OF LEGISLATIVE SUPPORT OF UKRAINE IN THE SOCIAL ENTERPRISE: EXPERIENCE OF EU COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.11

М. А. Дем'янчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ДОСЯГНЕННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

M. Demianchuk

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Odessa I. I. Mechnikov National University

THE USE OF NEURAL NETWORKS IN THE ACTIVITIES AND DEVELOPMENT OF A DIGITIZED ENTERPRISE WHILE ACHIEVING BALANCED DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.18

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент,доцент кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені І. Франка

АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Yu. Shushkova

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

ANALYSIS OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.23

А. А. Алиева

доктор философии по экономике, руководитель сектора "Связи с общественностью", Институт Систем Управления НАНА

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А. Аliyeva

PhD in Economics, head of department "Public Relation" of Institute of Control Systems of ANAS

ISSUES TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.28

А. В. Чужиков

к. е. н., доцент кафедри європейської економіки і бізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО МЕДІЙНОГО РИНКУ

А. Chuzhykov

PhD in Economics, associate professor of European еconomy and business Department of Kyiv National Economic University named аfter Vadym Hetman

FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE EUROPEAN MEDIA MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.35

А. О. Касич

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

O. O. Підкуйко

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

І. М. Коротенкова

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

O. Pidkuiko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

I. Korotenkova

student of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design

THE ROLE OF STATE BANKS IN DEVELOPMENT NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.41

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізький національний університет. Інженерний інститут

В. В. Сорока

магістр ОА-18, Запорізький національний університет. Інженерний інститут

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ "ТАБАК СЕРВІС"

O. Нamova

PhD in Economics, associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia National University. Engineering Institute

V. Soroka

Group of studing the theory of taxation -18 of Zaporizhzhia National University. Engineering Institute

IMPROVEMENT OF SALARY ACCRUAL AUDIT AT THE ENTERPRISE TABAK SERVICE LLC

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.48

Bagirli Lamiya Badraddin

PhD student, Azerbaijan Tourism and Management University, Baku, Azerbaijan Republic

DYNAMICS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Багірлі Ламія Бадраддін гизи

докторант, Азербайджанський Університет Туризму і Менеджменту, м. Баку, Азербайджан

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.53

Guluzade Sabir Badraddin oglu

PhD student,Azerbaijan Tourism and Management University, Baku, Azerbaijan Republic

SENSITIVITY OF THE AZERBAIJANI MANUFACTURING INDUSTRY TO VOLATILITY OF THE EXCHANGE RATE(CASE OF 2015 YEAR DEPRECIATION)

Гулузаде Сабір Бадраддін оглу

докторант, Азербайджанський Університет Туризму і Менеджменту, м. Баку, Азербайджан

ЧУТЛИВІСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ЗМІН ВАЛЮТНОГО КУРСУ (ВИПАДОК 2015 РОКУ)

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.60

Д. М. Квашук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

О. М. Густера

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

І. О. Юнашов

студент, Національний авіаційний університет

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХВОРОБ РОСЛИН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО ЗОРУ

D. Kvashuk

PhD in Economics, associate professor, department of economic cybernetics, National aviation university of Ukraine

O. Gustera

PhD in Economics, associate professor, department of economic cybernetics, National aviation university of Ukraine

I. Yunashov

Student, National aviation university of Ukraine

IDENTIFICATION OF PLANT DISEASES IN AGRICULTURE USING MACHINE VISION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.65

В. Є. Гринишин

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ПРОДОВОЛЬСТВОМ

V. Hrynyshyn

external doctoral student, Zhytomyr National Agroecological University

CLUSTER ANALYSIS OF FOOD SELF-SUFFICIENCY OF REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.72

В. М. Рублик

студент кафедри фінансів,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗЕЛЕНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

V. Rublyk

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

GREEN BONDS AS A TOOL FOR FINANCING ENVIRONMENTAL PROJECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.77

Li Wei

postgraduate student, Sumy National Agrarian University

ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CHINA

Лі Вей

аспірант, Сумський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.81

Д. О. Савенко

аспірант кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

D. Savenko

postgraduate student, Department of Financial Markets, University of state fiscal service of Ukraine

FORMATION AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.86

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

SUBSTANTIATION OF THE PARADIGM OF THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.93

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академії Управління персоналом

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE MECHANISM OF ADAPTATION OF SOCIAL PROTECTION TO EUROPEAN STANDARDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.97

Т. В. Запорожець

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій,Національна академія державного управління при Президентові України

ПОГЛИБЛЕННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ГРОМАДЯН ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

T. Zaporozhets

PhD in Public Administration, Doctor's Degree applicant, of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DEEPENING CITIZENS' DIGITAL COMPETENCIES AS A CONDITION OF ENSURING THEIR READINESS TO USE DIGITAL OPPORTUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.103

Д. А. Терещенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА), м. Харків

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

D. Tereshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of management and public administration Department, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

FORMATION OF GOVERNMENT REGULATION MECHANISMS WITH HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.109

Н. Г. Дутко

к. держ. упр., доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Dutko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Management in the field of civil protection, Cherkasy Institute of Fire Safety named after the Chornobyl Heroes of the National Science Center of Ukraine

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: DEVELOPMENT PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.115

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМЕРЦІЙНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКУ: ДОСВІД ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Antypenko

PhD in Law, doctoral candidate of the Public Policy and Political Analysis Chair, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COMMERCIAL METHODOLOGIES FOR POLITICAL RISK ASSESSMENT: EXPERIENCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.122

В. А. Колесник

старший викладач кафедри публічного адміністрування, ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ СУБ'ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ

V. Kolesnyk

Senior Lecturer, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management (IAPM)

PROCEDURAL ASPECTS OF PARTICIPATION OF AUTHORITIES IN PUBLIC-LEGAL DISPUTES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.128

М. Б. Корбецький

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДПП У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

M. Korbecjkyj

postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, The National Academy of Public Administration the President of Ukraine

ORGANIZATIONAL INFRASTRUCTURE OF PPP DEVELOPMENT GOVERNANCE IN HOUSING CONSTRUCTION: FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.134

К. М. Наумчук

аспірант, Державний університет "Житомирська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

К. Naumchuk

postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University

PECULIARITIES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE ANTI-CORRUPTION POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент