Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4

Завантажити журнал №4, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.5

Н. В. Харченко

д. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, Українська медична стоматологічна академія

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

N. Kharchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Medicine, public health, healthcare organization and economy with medical expertise, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

ECONOMIC ASSESSMENT OF PUBLIC HEALTH

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.10

А. О. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

С. Е. Сардак

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МОЛОДІЖНОЇ МІГРАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Samoilenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism Business and Hospitality, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

S. Sardak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL YOUTH MIGRATION ON THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL OF REGIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.15

М. Д. Корінько

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту

І. М. Гриненко

аспірант кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту

РЕЗЕРВИ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: УТОЧНЕННЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

M. Korinko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of "Audit and entrepreneurship", National academy of statistics, accounting and auditing

I. Grinenko

Postgraduate student of the Department of Audit and Entrepreneurship, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

RESERVES AS AN OBJECT OF ACCOUNTING: SPECIFICATION OF THE CATEGORY-CONCEPTUAL APPARATUS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.21

В. В. Македон

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К. О. Машкіна

магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Makedon

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

K. Mashckina

Master's student, Oles Honchar Dnipro National University

DEVELOPMENT OF THE GLOBAL BANKING SECTOR IN THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.29

Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри управління та адміністрування інституту економіки та менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

G. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

DIGITIZATION OF MARKETING MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.36

О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ — ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

O. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

METHODICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES — PRODUCERS OF PIG PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.43

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

FEATURES OF MODERN BANKING MARKETING

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.47

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

WORLD EXPERIENCE IN USING WASTE AS AN ENERGY SOURCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.56

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic theory and financial economic security, Odessa National Academy of Food Technologies

COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.62

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

А. Ю. Мась

старший викладач кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. В. Борисова

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory,Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

A. Mas

Senior lecturer, Depаrtment оf Lаnd Mаnаgement,Petrо Mоhylа Blасk Seа Nаtіоnаl Unіversіty

A. Borysova

Master's student of the Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF LAND RELATIONS MONITORING DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.67

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

К. І. Петрова

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НЕЧІТКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ

V. Balan

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Аssociate Рrofessor, Аssociate Рrofessor of the Department of Management of Innovation and Investment, Taras Shevchenko National University of Kyiv

K. Petrova

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FUZZY SET MODEL OF EVALUATING AND INCREASING EMPLOYER BRAND COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.77

І. В. Застрожнікова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

I. Zastrozhnikova

PhD in Public Administration, Associate Professor,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melіtopol, Ukraine

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON HUMAN RESOURCES POLICY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.82

О. П. Євсюков

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ

В. О. Шведун

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та бізнесу,Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", м. Харків

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Yevsuykov

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv

V. Shvedun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of PublicAdministration and Business, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

MODERN CONCEPTS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.86

М. М. Стадник

д. філос. н., професор, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Н. В. Ігнатенко

к. пед. н., професор кафедри загальної і соціальної педагогіки і управління освітою, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

О. В. Бріт

к. е. н., доцент кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Л. О. Майданевич

к. філос. н., викладач кафедри філософії та суспільних наук, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

УПРАВЛІНСЬКІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

M. Stadnyk

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Professor of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

N. Ihnatenko

PhD in Pedagogical Sciences, Professor of the Department of General and Social Pedagogy and Management of Education, Hryhorii Skovoroda University in Pereyaslav, Pereiaslav

O. Brit

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Public Policy and PoliticalAnalysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

L. Maidaevych

PhD in Philosophy, Lecturer, Department of Philosophy and Social Sciences, Vinnytsia National Medical University named by M. I. Pirogov, Vinnitsa

ADMINISTRATIVE PRIORITIES OF STEADY DEVELOPMENT OF SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.93

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

А. О. Рибка

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

O. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

А. Rybka

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF MODERN PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.98

І. М. Капеліста

старший викладач, кафедра публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія управління персоналом

І. А. Семенець-Орлова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом,старший науковий співробітник, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

I. Kapelista

Senior Lecturer, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

I. Semenets-Orlova

Doctor of Sciences in Public Administration, Head of the Department of Public Management, Interregional Academy of Personnel Management;Senior Researcher, Symu State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

STATE MONITORING OF THE GEOECOLOGICAL STATE OF THE ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.103

І. В. Кравець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

В. П. Якобчук

к. е. н., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

В. А. Довженко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: КОНЦЕПЦІЇ "МЕНЕДЖЕРИЗМ" ТА "НЕОМЕНЕДЖЕРИЗМ"

I. Kravets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

V. Dovzhenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

MODERN THEORIES OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE CONCEPTS OF "MANAGERIALISM" AND "NEO-MANAGERIALISM"

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.109

Л. П. Горбата

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ неперервної освіти і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОЇ ХАРТІЇ ВІДКРИТИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

L. Gorbata

Postgraduate student of the Department of public management and innovation management, UI of continuing education and tourism, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CURRENT ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE INTERNATIONAL OPEN DATA CHARTER IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.116

Т. М. Козак

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

T. Kozak

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INTEGRATION DIRECTIONS OF UKRAINE'S PENSION SYSTEM INTO EUROPEAN AND WORLD PENSION SYSTEM

Нові видання

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.122

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., головний науковий співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА" (АВТОР: Р. В. ПАЛАГУСИНЕЦЬ, К. Е. Н., ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ)

M. Sitsinska

Doctor of Sciences in Public Administration, Chief Scientist of the Department for Coordination of Scientific Events, International Cooperation and Grant Activities, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

REVIEW OF THE BOOK: "MECHANISM OF FORMATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE DIPLOMATIC SERVICE IN THE PUBLIC ADMINISTRATION"(AUTHOR: R. РALAGUSYNETS, PH.D. IN ECONOMICS)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент