Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2010

Економіка

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

В. М. Кужель

доцент кафедри "Економіка підприємств", Київський національний економічний університет

ІНВЕСТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. Д. Боднарчук

здобувач, Академія муніципального управління

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

О. А. Жуковська

к. ф.-м. н., доцент, кафедра математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

О. І. Трубнікова

магістр, кафедра математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНТЕРВАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ІННОВАЦІЙНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ НАРОЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

О. Б. Саліхова

к. е. н., докторант ЦДПІН ім.Доброва НАН України, заввідділу ДП "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень Мінпромполітики України"

НАЦІОНАЛЬНІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ВИРОБНИЦТВА: ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАДАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ

В. Є. Реутов

кандидат економічних наук, доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. О. Бондаренко

доцент, канд. техн. наук, проректор, Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

С. В. Зіньковський

аспірант, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

О. В. Понеділко

здобувач, Академія муніципального управління

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

В. А. Криклій

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Т. В. Маматова

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, ДРІДУ НАДУ при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИХІД З ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доц., доц. каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ

Н. О. Гаман

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В СФЕРІ ПРАЦІ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК У ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТАНДАРТУ ЯКОСТІ IS0 9001

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політологіі, Харківська державна академія культури

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

С. В. Штурхецький

здобувач, Академія муніципального управління

ДОСВІД РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ

А. В. Соколов

здобувач , Академія муніципального управління

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. В. Кушмаєва

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ НА АГРАРНОМУ РИНКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

О. В. Сахаров

здобувач Академії муніципального управління

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГІОНУ

В. І. Юрченко

аспірант, РВПС України НАН України

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР У МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АГРОПРОМИСЛОВІЙ ІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент