Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2011

Економіка

В. Г. Прушківський

д. е. н., проф., Запорізький національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

В. М. Краєвський

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ — ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Є. М. Ахромкін

к. е. н., доцент, завідувач магістратурою державного управління, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

О. А. Гавриш

професор, д. т. н.

С. М. Савченко

ст. викладач, Національний технічний університет України "КПІ"

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. О. Дорошко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ю. М. Сафонов

докторант, Херсонський національний технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

А. М. Сундук

к. е. н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ДЕРЖАВИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

О. М. Ткаченко

к. е. н., Національний університет харчових технологій

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

В. В. Михальська

кандидат наук з державного управління

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

А. Г. Охріменко

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

І. В. Мельник

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" ААНУ

В. І. Чорнодон

к. е. н., Вінницький інститут економіки Тернопільського Національного економічного університету

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

С. М. Домбровська

кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри менеджменту та маркетингу, Міжнародний Слов'янський університет

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Н. Г. Шепель

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Дніпродзержинський державний технічний університет

А. Ю. Берьозкіна

асистент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Дніпродзержинський державний технічний університет

МОБІЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

О. П. Павленко

старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Т. В. Сініцина

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ: ВЕКТОР РОЗВИТКУ

М. О. Бєлоусов

здобувач, Житомирський державний технологічний університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ: СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

С. О. Ануфриев

аспирант ХГУ "НУА", Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

О. І. Васильєва

д. держ. упр., доцент професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. В. Давидова

д. мед. н., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДГОТОВКА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

Т. В. Іванова

к. е. н., проф., Академія муніципального управління

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СОЦІАЛЬНОЇ І ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВИХ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

М. В. Годзюр

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ КАДРОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

С. В. Сімак

здобувач, Академія муніципального управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО- БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент