Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2012

Економіка

В. С. Заяць

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ОБМЕЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

Р. Б. Кожухівська

к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія Європейського університету

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. А. Прилуцька

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО"

Д. О. Бєлов

пошукач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНИЙ І ПОТЕНЦІЙНИЙ СПЕКТР

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

В. Я. Голюк

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ЗНАЧЕННЯ МОНЕТАРНОГО ЧИННИКА У РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ У 2002—2010 РОКАХ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ НА РОЗВИТОК ТА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В. С. Буковинський

заступник начальника Управління фінансів АПК та природоохоронних заходів Міністерство фінансів України

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Н. І. Демчук

к. е. н, доц. кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. І. Туболець

к. е. н, доц. кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

З. М. Герасимів

кандидат географічних наук, доцент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

А. М. Ткаченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія

О. К. Авдєй

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ Т. СААТІ

Г. Г. Соболєва

к. е. н. Харківська національна академія міського господарства

О. Г. Балог

викладач, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. І. Стрельніков

к. держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, ДонДУУ

Ю. Л. Петрушевський

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, ДонДУУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Н. Н. Пойда-Носик

к. е. н, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "УжНУ", м. Ужгород

П. П. Гаврилко

к. е. н, доцент, директор ДВНЗ "УНЦ КНТЕУ ", м. Ужгород

С. Ю. Гозда

магістрант кафедри фінансів, ДВНЗ "УжНУ", м. Ужгород

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Л. В. Транченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейського університету"

АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

І. П. Купріянчик

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. С. Дорош

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

О. Г. Татаренко

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки НААН"

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

С. О. Комаринець

асистент, НУ "Львівська політехніка"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Є. О. Фоменко

аспірант, ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Л. М. Цуприк

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

О. І. Попадюк

аспірант кафедри обліку і аудиту, ДонДУУ

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

І. А. Дем'янчук

здобувач, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ПРИРОДА І ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

О. М. Крутій

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та кадрової політики, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЧИННИК ДОВІРИ НАРОДУ ДО ВЛАДИ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

І. В. Савицький

доктор медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології, Одеський національний медичний університет

ПРОФЕСОР ІВАН САВИЦЬКИЙ — ФУНДАТОР ОДЕСЬКОЇ БІОХІМІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управлення, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

головний спеціаліст, Національна академія державного управління при Президентові України

ЛІКАРНЯНІ КАСИ ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МУНІЦИПАЛЬНА ЛІКАРНЯНА КАСА МІСТА КИЄВА")

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

П. Я. Унгурян

народний депутат України

КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

І. А. Ісаєнко

магістр державного управління

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

І. С. Герасименко

здобувач, Академія муніципального управління

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В. В. Кощинець

здобувач, Академія муніципального управління

ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент