EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2012

Економіка

В. С. Заяць

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ: ОБМЕЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

Р. Б. Кожухівська

к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія Європейського університету

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. А. Прилуцька

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО"

Д. О. Бєлов

пошукач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНИЙ І ПОТЕНЦІЙНИЙ СПЕКТР

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

В. Я. Голюк

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ЗНАЧЕННЯ МОНЕТАРНОГО ЧИННИКА У РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ У 2002—2010 РОКАХ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ НА РОЗВИТОК ТА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В. С. Буковинський

заступник начальника Управління фінансів АПК та природоохоронних заходів Міністерство фінансів України

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Н. І. Демчук

к. е. н, доц. кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. І. Туболець

к. е. н, доц. кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

З. М. Герасимів

кандидат географічних наук, доцент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

А. М. Ткаченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія

О. К. Авдєй

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МЕТОДУ Т. СААТІ

Г. Г. Соболєва

к. е. н. Харківська національна академія міського господарства

О. Г. Балог

викладач, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. І. Стрельніков

к. держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, ДонДУУ

Ю. Л. Петрушевський

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, ДонДУУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Н. Н. Пойда-Носик

к. е. н, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "УжНУ", м. Ужгород

П. П. Гаврилко

к. е. н, доцент, директор ДВНЗ "УНЦ КНТЕУ ", м. Ужгород

С. Ю. Гозда

магістрант кафедри фінансів, ДВНЗ "УжНУ", м. Ужгород

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Л. В. Транченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія ПВНЗ "Європейського університету"

АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

І. П. Купріянчик

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. С. Дорош

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

О. Г. Татаренко

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки НААН"

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

С. О. Комаринець

асистент, НУ "Львівська політехніка"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Є. О. Фоменко

аспірант, ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Л. М. Цуприк

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"

ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

О. І. Попадюк

аспірант кафедри обліку і аудиту, ДонДУУ

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

І. А. Дем'янчук

здобувач, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ПРИРОДА І ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

О. М. Крутій

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування та кадрової політики, ХарРІДУ НАДУ при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЧИННИК ДОВІРИ НАРОДУ ДО ВЛАДИ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

І. В. Савицький

доктор медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології, Одеський національний медичний університет

ПРОФЕСОР ІВАН САВИЦЬКИЙ — ФУНДАТОР ОДЕСЬКОЇ БІОХІМІЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управлення, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

головний спеціаліст, Національна академія державного управління при Президентові України

ЛІКАРНЯНІ КАСИ ЯК ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МУНІЦИПАЛЬНА ЛІКАРНЯНА КАСА МІСТА КИЄВА")

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

П. Я. Унгурян

народний депутат України

КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

І. А. Ісаєнко

магістр державного управління

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

І. С. Герасименко

здобувач, Академія муніципального управління

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В. В. Кощинець

здобувач, Академія муніципального управління

ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили