EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2013

Економіка

В. Ю. Божанова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЧИН ЗНИЖЕННЯ ЧАСТКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

Д. А. Глухова

к. е. н., асистент кафедри міжнародного бізнесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК

В. В. Кушмаєва

к. н. з державного управління, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНИХ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

І. С. Крамаренко

к. е. н., викладач кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "ВМУРоЛ "Україна""

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Т. В. Гринько

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. В. Покатаєва

д. е. н., професор, Класичний приватний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

О. В. Апарова

к. е. н., доцент кафедри управління підприємствами зв'язку, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

БЮДЖЕТНІ СИСТЕМИ КРАЇН ЄВРОПИ ТА СНД В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ

В. Ю. Худолей

к. е. н., доцент, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. В. Левчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

С. А. Романюк

заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

В. Г. Гончарова

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізькій національний університет

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕФЕКТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., доц. каф. менеджменту сфери послуг, КНУТД

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ КОРПОРАЦІЙ

Л. М. Яремченко

здобувач кафедри фінансів, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ КРЕДИТНО-ГАРАНТІЙНИХ УСТАНОВ

Мусаева Севда Гасым гызы

диссертант, Сумгаитский Государственный Университет

ПРИКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

М. І. Марчин

здобувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ У ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Дегтярь

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Сумський національний аграрний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОСИСТЕМНИМИ ПОСЛУГАМИ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ

В. С. Бєлозерцев

асистент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

А. О. Ільїна

магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЛЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

С. О. Линник

кандидат наук з державного управління, директор державної установи "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ У СФЕРІ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

І. С. Катеринчук

д. т. н., професор, заступник ректора Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

В. Ю. Мишаковський

начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант

ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

А. І. Куліков

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри фінансів, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК ІЗ РЕПУТАЦІЄЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. О. Машков

аспірант, Академія муніципального управління

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Л. Х. Тихончук

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Л. A. Вeсeльськa

Здoбувaч кaфeдри нaцioнaльнoї бeзпeки Нaцioнaльнoї aкaдeмiї дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни, м. Київ

OБГPУНТУВAННЯ НEOБXIДНOCТI КOМПЛEКCНOГO ЗACТOCУВAННЯ МEXAНIЗМIВ ДEPЖAВНOГO PEГУЛЮВAННЯ COЦIAЛЬНOЇ БEЗПEКИ В УКPAЇНI

С. В. Скіць

здобувач кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА

Г. Д. Волобуєва

здобувач, Академія муніципального управління

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

В. В. Олішевська

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СЕПАРАТИЗМ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ОСНОВНІ ПІДХОДИ

О. Ю. Луцький

здобувач, кафедра державного управління, філософський факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРО ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

О. Г. Якименко

здобувач, Донецький державний університет управління

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Д. О. Демченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ: АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили