Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2014

Завантажити журнал №5, 2014

Ю. М. Маршавін

д. е. н., доцент, перший проректор, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Yu Marshavin

Dr.S. (Econ), Docent, First Vice Rector, Ukrainian State Employment Service Training Institute

INVESTMENT AS INNOVATION AND TECHNOLOGICAL BASIS OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT

Економіка

М. В. Макаренко

д. е. н., доцент, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь[||]Doctor of Economics, Associate Professor, Azov Maritime Institute Odessa National Maritime Academy

КОНВЕРГЕНТНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Н. Ф. Стеблюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ЯК НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

N. Steblyuk

Ph. D., associate Professor of organizational management and administration, Dneprodzerzhinsk State Technical University

TRAINING AS THE MOST IMPORTANT STRATEGIC RESOURCE OF INNOVATIVE INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGIONS

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

ПРОБЛЕМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

PROBLEMS OF TRANSNATIONAL INVESTMENT OF SUSTAINABLE LOW CARBON DEVELOPMENT

О. Г. Чирва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Chyrva

PhD, associate professor of "Marketing and Business Management" Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny, Uman (Ukraine)

FEATURES INNOVATION-INVESTMENT ENSURING COMPETITIVE DEVELOPMENT OF FOOD ENTERPRISES

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПАРАДИГМАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ НЕПРОФІЛЬНИХ АКТИВІВ

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

PARADIGMATIC STRUCTURE OF EFFECTIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT ON CONDITION THE INVOLVEMENT OF NON-CORE ASSETS

Д. В. Долбнєва

к. е. н., старший викладач кафедри обліку і аудит, Львівська державна фінансова академія

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

D. Dolbneva

PhD, Senior Lecturer department of Accounting and Auditing, Lviv State Academy of Finance

INTERNAL AUDIT AS AN INTEGRAL PART OF A MECHANISM TO ENSURE ENTERPRISE DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Н. С. Меда

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

N. Meda

PhD, Associate Professor, Department of Banking Institute of Masters and Postgraduate Studies of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kiev)

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF BANK SUPERVISION IN THE PROCESS OF REALIZATION OF THE FINANCIAL MONITORING

В. В. Кушмаєва

к. держ. упр., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

V. Kuchmaeva

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory but agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

THEORETICAL BASES FORMATION INNOVATIVE MODEL OF DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL PRODUCTION

Л. С. Безугла

к. держ. упр., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. Bezugla

PhD, Associate Professor, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

DEVELOP A MARKETING STRATEGY OF THE COMPANY

Л. Ю. Семенова

к. е. н. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

L. Semenova

Ph.D. Associate Professor of Human Resources Management and Labour Economics Department of Dnipropetrovsk State Finance Academy

MARKETING APPROACHES IN PERSONNEL MANAGEMENT

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ РЕНТИ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

THE MECHANISM OF FORMATION, DISTRIBUTION AND USE OF REGIONAL TOURISM RENT

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

K. Andryushchenko

PhD, Associate Professor, Assistant Professor, Department of Economics Company, Universities' Kyiv University of Management and Entrepreneurship"

MECHANISMS OF REGULATION OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE COMPLEX IN A MARKET ECONOMY

В. П. Загарій

здобувач, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ВИКОРИСТАННЯ МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

V. Zagarii

PhD candidate, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

USING MONETARY INSTRUMENTS IN THE PROCESS OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Агазаде Рамиля Валид кызы

докторант кафедры государственного регулирования экономики, Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Aghazadeh Ramilya Valid

Doctoral student of Department of state regulation of economics of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan

REALIZATION OF MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF NON-OIL SECTOR: FOREIGN EXPERIENCE

Д. В. Грибова

асистент кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ

D. Gribova

assistant to faculty of economy, Melitopol state pedagogical university of Bogdan Khmelnitskiy

THE INVESTMENT ASPECTS OF DEVELOPMENT OF VEGERABLE-GROWING BRANCH

К. С. Хорішко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДІАГНОСТИКА РИЗИКУ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. Khorishko

graduate student, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

DIAGNOSTICS RISK DEFAULT OF OBLIGATIONS AND ITS INFLUENCE ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS PROCESSING ENTERPRISES FOOD INDUSTRY

В. П. Шкатула

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЖИТОМИРЩИНИ

V. Shkatula

postgraduat, Zhitomir National Agroecological University

MODELING THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS ON THE EXPORT-IMPORT ACTIVITIES OF PROCESSING ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ZHITOMIR REGION

Б. М. Марков

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

АНАЛІЗ РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

B. Markov

Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

THE ANALYSIS OF FOODSTUFFS RETAIL TRADE MARKET IN UKRAINE

М. Л. Варламова

здобувач, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ АПК

M. Varlamova

PhD Seeker, Vinnytsia National Agrarian University

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF INVESTMENT-INNOVATION PROCESSING BRANCHES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX

А. Г. Макеєнко

асистент, аспірант кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ РЕМОНТНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Makeienko

assistant of Economics Department, Chernivtsi Yuriy Fed'kovich National University, Chernivtsi

ROLE OF ADMINISTRATIVE INNOVATION IN THE REPAIR AND MAINTENANCE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

INSTITUTIONAL SALES TOOLS MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INTELLECTUAL CAPITAL

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

ЛІТОПИС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОГО КАБІНЕТУ НАУКОВО-СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

CHRONICLE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL EXAMINATION IN UKRAINE: THE HISTORY OF CREATION OF THE KYIV OFFICE OF SCIENTIFIC AND FORENSIC EXPERTISE

В. П. Садковий

к. псих. н., професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

V. Sadkovy

candidate of psychological sciences, professor, chancellor, National University of Civil Defence of Ukraine

MODERN QUALITY ASSURANCE MECHANISMS CONTINUOUS EDUCATION

О. В. Комаров

Головний державний інспектор, Департамент митної справи Міністерства доходів і зборів України

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ РИЗИКІВ У МИТНІЙ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

O. Komarov

Chief Inspector of Customs business Department of Ministry of Revenues and Duties of Ukraine

CUSTOMS REGULATION AND LEGAL PROVIDING OF THE RISK MANAGEMENT IN THE CUSTOMS AREA IN A CONTEXT OF STATE SECURITY GUARANTEEING: ADMINISTRATIVE ASPECT

А. В. Пунда

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Хмельницький університет управління та права

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

A. Punda

аssistant of department of state administration and local self-government of the Khmel'nickogo university of management and right

THE MAIN DIRECTIONS OF REALIZATION OF THE PROJECT OF THE STRATEGY FOR COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

FORMING OF SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGION

Е. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

E. Weisman

Competitor National University of Water Management and Nature

MECHANISMS INVESTMENT MANAGEMENT AS A PREREQUISITE FOR DEVELOPMENT OF THE REGION

А. І. Камінський

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

A. Kaminsky

сompetitor National University of Water Management and Nature

HISTORICAL BACKGROUND AND STAGES OF FORMATION OF GOVERNMENT DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM

А. М. Пугач

к. т. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

A. Pugach

Ph.D., Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian University

STATE PROMOTION RESEARCH ACTIVITIES AND CREATING INNOVATIVE PRODUCTS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

К. В. Кудлата

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

K. Kudlata

master student, Department of public administration and management National Academy of public administration the President of Ukraine

FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FOR EXAMPLE CHERNIVTSI REGION

С. М. Сілюкова

аспірант кафедри державного управління та земельного кадастру, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

S. Silyukova

postgraduate of department of Public administration and Cadastre, Classic Private University, Zaporozhye

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE STATE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGIONS OF UKRAINE

М. Л. Ніжніков

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

M. Nizhnikov

Competitor Academy of Municipal Management

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR BASED ENHANCING INNOVATION PROCESS AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

В. В. Панченко

здобувач, Академія муніципального управління

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

V. Panchenko

Competitor Academy of Municipal Management

MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CULTURE OF UKRAINE

В. М. Волошенко

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України НАДУ, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

V. Voloshenko

Postgraduate the Department of Public Administration and Management National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF TOURISM IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент