EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2015

Завантажити журнал №5, 2015

Економіка

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

НОВА ЕКОНОМІКА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ У ДЕФІНІТИВНОМУ ВИМІРІ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

NEW ECONOMY: HISTORY AND MODERN IN THE DEFINITIONAL DIMENSION

М. В. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ТОВАРІВ ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

M. Chorna

Doctor of Economics, PhD. Sc. Professor Chief of Department of Economy Food and Trade Enterprises, Kharkov State University of Food Technology and Trade, Kharkov

A SPECIFIC OF FORMING OF COMMODITY RESOURCES OF ENTERPRISES OF RETAIL BUSINESS IS FROM THE COMMODITIES OF OWN TRADE MARK

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНІ КАНАЛИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MODERN CHANNELS OF TECHNOLOGY TRANSFER

Д. С. Ліфінцев

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

D. Lifintsev

PhD, associate professor of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman — self governing (autonomous) research university, Kyiv

CORPORATE CULTURE FORMATION ON THE BASIS OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT CONCEPT

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

O. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of economic governance department, "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

FUNDING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS PROJECT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

МОЖЛИВІСТЬ НАБЛИЖЕННЯ В'ЄТНАМСЬКИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДО МСФЗ

Z. Mokrynska

PhD, Docent Department of Finance, Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

THE POSSIBILITY OF APPROACHING VIETNAMESE ACCOUNTING STANDARDS WITH IFRS

І. В. Бабій

к. е. н, доц. каф. ЕМА, Хмельницький національний університет

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ В АНТИКРИЗОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. Babiy

candidate of economic sciences, associate Professor of the Department of economy, management and administration, Khmelnitsky National University

MANAGEMENT DECISION IN THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., ст. викладач кафедри економічної теорії, Чернігівський національний технологічний університет

РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ПРАЦІ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ШЛЯХ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

T. Shestakovskа

PhD (Economics), Chernihiv National University of Technology

THE REGULATION COOPERATION BETWEEN THE LABOUR AND EDUCATIONAL MARKETS AS THE STRENGTHENING WAY OF THE EDUCATIONAL SYSTEM'S ECONOMIC SECURITY

В. В. Железняк

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний універсистет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

О. І. Почечун

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний універсистет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

V. Zheleznyak

Ph.D., assistant professor of Finance and Economic Security, Dnipropetrovs'k National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnepropetrovs'k

O. Pochechun

Ph.D., senior teacher of Finance and Economic Security, Dnipropetrovs'k National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnepropetrovs'k

PROBLEMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE OCONOMIC DEVELOPMENT OF PASSENGERS TRANSPORTATION SERVICE

О. Г. Дерев'янко

к. е. н., доцент, докторант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕТОТОЖНІСТЬ ПОНЯТЬ "РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА" ТА "ГУДВІЛ"

O. Derevianko

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Dr. Sc. (Econ.) Degree Seeker, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

THE QUESTION OF NONIDENTICAL CONCEPTS OF "REPUTATION OF THE ENTERPRISE" AND "GOODWILL"

А. И. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедры международных экономических отношений, Запорожский национальный технический университет

КОНКУРЕНЦИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ АЗИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ДВИЖЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ) В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of InternationalEconomical Relations, Zaporozhye National Technical University

COMPETITION TRANSNATIONAL BANCS OF ASIA AS A DEFINITIF FACTOR OF MOVEMENT OF DIRECT FOREIGN INVESTMENT (DFI) FLOWS IN TERMS OF GLOBALIZATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC

И. И. Надточий

к. э. н., Херсонский филиал Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Херсон

Д. А. Ломоносов

к. э. н., Херсонский филиал Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Херсон

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СТРУКТУР КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

I. Nadtochiy

Ph.D., Kherson branch of National University of Shipbuilding named by Admiral Makarov, Kherson

D. Lomonosov

Ph.D., Kherson branch of National University of Shipbuilding named by Admiral Makarov, Kherson

THE FORMATION OF INTEGRATED STRUCTURES AS AN IMPORTANT DIRECTION OF THE COMPETITIVENESS OF PROCESSING ENTERPRISES

Т. В. Любонько

викладач, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

С. А. Бугаенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

T. Ljubonko

teacher Uman State pedagogical University Pavlo Tychyna

S. Bugaenko

Ph.D. (Econ.), associate Professor of management and logistics, Odessa national Academy of food technologies

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND INNOVATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF RURAL TOURISM

М. А. Горшков

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОЦЕСИ ВІДТВОРЕННЯ — РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

M. Gorshkov

Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

INVESTMENTS IN THE PROCESSES OF REPRODUCTION — RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR

О. А. Кирик

аспірант, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

O. Kyryk

Postgraduate student, National Aviation University, Kyiv

ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATION ACTIVITY OF AIRLINES

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГУ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF MARKETING CULTURAL ACTIVITIES

В. М. Ємельянов

д. держ. упр., доцент, директор, Інститут державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

V. Emelianov

doctor of sciences is from administration associate professor, director of the Institute of Public of the Peter Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PUBLIC POLICY INTEGRATED AND BALANCED DEVELOPMENT OF REGIONS

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в. о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

І. С. Талан

здобувач, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу освітніх інноваційних технологій науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

P. Volyanskiy

doctor of sciences in public administration, docent, acting head Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

I. Talan

applicant, senior researcher of research department of Educational Innovation Technologies of Research and Methodological Center network educational institutions of civil protection, Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR PUBLIC EDUCATION OF ACTIONS IN EMERGENCIES

К. А. Бабенко

доктор юридичних наук, професор кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

С. Ж. Лазаренко

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської та професійної освіти, Вищий державний навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

УПОРЯДКУВАННЯ ПРАВОВИХ ТА МОРАЛЬНИХ НОРМ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК УМОВА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Department of University and Professional Education, "University of Educational Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

STREAMLINING THE LEGAL AND MORAL NORMS IN SOCIETY AS A CONDITION OF PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION

О. П. Воробйова

к. н. держ. упр., докторант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

O. Vorobyova

PhD in PA. Postdoctoral fellow of philosophy, theory and history of public administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

POLICY'S MODERNIZATION IN HIGHER EDUCATION AS A MEANS OF ESTABLISHING A NEW MODEL OF SOCIAL DEVELOPMENT

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ СФЕРИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Andrienko

PhD of historical science, associate professor of department of public service, Management and International studies projects, Institute of public administration in the sphere of civil protection, Kyiv

PRINCIPLES OF STATE CONTROL, SPECIFIC TO THE FIELD OF FIRE SAFETY

C. В. Ліщук

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ

C. Lishchuk

A graduate student of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature

CURRENT STATUS AND TRENDS OF STATE REGULATION OF PROFESSIONAL SPORT

Мамедов Сахіб Алі огли

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ ЯК ОСНОВИ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Sahib Ali oglu Mammadov

а graduate student of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature

METHODS OF ASSESSING THE POTENTIAL OF REGIONAL INTEGRATION AS THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A GLOBALIZED ECONOMY

Т. В. Криворучко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ

T. Kryvoruchko

PhD Student, National Academy for Public Аdministration under the President of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF INNOVATION FUNDING IN THE EU MEMBER STATES AND UKRAINE

Є. В. Манокін

старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

E. Manokin

Senior Researcher of the Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

THE ESSENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY OF THE BODIES OF STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

Р. В. Мошинський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РІВНІ РЕГУЛЮВАННЯ

R. Moshinskiy

graduate student of department of Global Studies, European integration and national security management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INSTITUCIONAL ENVIRONMENT OF THE SYSTEM OF PROVIDING OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE: CHARACTERISTICS AND LEVELS OF REGULATIONS

Р. В. Власенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

R. Vlasenko

Postgraduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CATEGORICAL — CONCEPTUAL APPARATUS OF PERSONNEL PROVISION FOR E-GOVERNMENT

О. А. Подскальна

учений секретар Інституту державного управління у сфері цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В КОНТЕКСТІ ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

O. Podskal'na

ucheniy secretary of Institute of state administration in sphere of civil protection, Kiev

ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL DEFENSE IN THE SLOVAK REPUBLIC IN CONTEXT OF MEMBERSHIP IN EUROPEAN UNION

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

WAYS TO IMPROVE THE OPERATION OF THE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили