Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2016

Завантажити журнал №5, 2016

Економіка

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

І. І. Андрощук

громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Луцьк

ІНВЕСТИЦІЇ У СФЕРУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific and organizational work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

I. Androshchuk

Non-governmental organization "European Analytical Centre", Lutsk

INVESTMENTS IN THE FIELD OF WATER USE: INSTITUTIONAL PROVIDING AND SECTORAL PRIORITIES

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ТОРГІВЛЯ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

N. Heorhiadi

Professor of the Department of Management and International Business, Institute of Economics and Management of Lviv Polytechnic National University, Doctor of Science, Economics, professor

TRADING BY VOLATILITY OF THE UKRAINIAN INVESTMENT INSTRUMENTS: PROBLEMS AND PROSPECTS

О. І. Ляшенко

д. е. н., проф. кафедри економічної кібернетики, економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

К. І. Крицун

аспірант кафедри економічної кібернетики, економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ США

O. Lyashenko

Doctor of economic sciences, Professor of Economic cybernetics department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

K. Krytsun

Phd student of Economic cybernetics department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MULTIFRACTAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF US STOCK INDEXES

М. М. Могилова

к. е. н., доцент, пров. наук. співробітник відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Mogylova

candidate of science (econ), assistant professor, leading researcher of department of market of material and technical resources, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

THE IMPROVEMENT OF AGRICULTURAL FIXED ASSETS EVALUATION IN DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND CREDITWORTHINESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

INFLUENCE FACTORS ON FORMATION OF ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES POULTRY

В. І. Скіцько

к. е. н., доцент, докторант, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ІНДУСТРІЯ 4.0 ЯК ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО МАЙБУТНЬОГО

V. Skitsko

Candidate of Sciences (Economics), Docent, Postdoctoral Fellow, Associate Professor of Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INDUSTRY 4.0 AS INDUSTRIAL PRODUCTION OF THE FUTURE

В. М. Харабара

к. е. н. доцент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ

V. Kharabara

Ph.D., Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PROBLEMS OF UKRAINE CONSUMER CREDIT

Т. М. Хаянок

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Khayanok

Senior Lecturer Department of Management and Right Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, c. Dnepropetrovsk

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL ASSESSMENT PERSONNEL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Аскеров Рашад Элвиз оглы

докторант, Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКСПОРТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Askerov Rashad Elviz oghlu

Graduate Student of the State Management Academy under the President of the Republic of Azerbaijan

ECONOMIC AND EXPORT DIVERSIFICATION IN AZERBAIJAN

Д. Е. Пономарьов

аспірант кафедри фінансів та банківської справи ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

D. Ponomarov

postgraduate student of Finance and Banking Department of "European University", Kyiv

THE CAPITAL OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE AND ANALYSIS OF FORMATION AND THE USE

Г. Д. Дадико

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ

МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

H. Dadyko

Taras Shevchenko National University of Kyiv student

MARKETING INNOVATION AS THE CURRENT DIRECTION OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Є. В. Кудрявець

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ПОГЛИБЛЕНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УКРАЇНОЮ

Y. Kudriavets

student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Кyiv

PRINCIPLES OF EUROPEAN INNOVATION CLUSTERS POLICY AND ENHANCE COOPERATION WITH UKRAINE

С. А. Жваненко

аспірант, Державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Zhvanenko

postgraduate student, State Pedagogical University, Berdyansk

RESORT-RECREATION SPHERE AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY

Н. В. Кудрявська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

N. Kudriavska

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INSURANCE INTERMEDIARIES

Н. В. Смирнова

викладач, Криворізький коледж національного авіаційного університету, аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. Smirnova

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University post-graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

A NEW APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROVIDING OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE METALLURGICAL ENTERPRISES

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Академія муніципального управління, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИМ ПАРТНЕРСТВОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

S. Simak

PhD in Public Administration., Vice-rector, Academy of Municipal Adminitration MES Ukraine

FEATURES RESEARCH METHODOLOGY GOVERNANCE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ON THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public, Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

THE CAUSES OF ENVIRONMENTAL LEADERSHIP IN THE SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT

Н. С. Криштоф

к. держ. упр., доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України

І. І. Дороніна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ

N. Kryshtof

PhD, Associate Professor of dep. management national Economy and economic policy National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

I. Doronina

PhD, Associate Professor of dep. international finance SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

MODERNISATION OF TAX SYSTEM IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION AND STRUCTURAL CHANGES

О. А. Рашковський

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України, м. Київ

ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК ПРИНЦИПОВО НОВА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

О. Rashkovsky

postgraduate student, Department of Regional Government, Local Government and City Administration, National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Кyiv

DEVELOPMENT AS A FUNDAMENTALLY NEW CONCEPT OF THE INVESTMENT PROCESS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент